Mesagerul financiar-fiscal

Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale

Pe site-ul Agenției Naționale de Admi­nis­trare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 8 decembrie 2021, Proiect de ordin pentru aprobarea unor pro­ce­duri de colectare a creanţelor bugetare re­prezentând TVA datorată de contri­bu­a­bilii care aplică regimurile speciale pre­vă­zute de art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin proiectul actului normativ se propune reglementarea, atât în situația în care România este stat membru de consum, ur­mă­toarelor proceduri:
1. Procedura de evidenţiere şi plată a su­me­lor reprezentând TVA datorată de con­tri­bu­a­bilii care utilizează regimurile speciale ;
2. Procedura de restituire a sumelor re­pre­zentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale.
În ceea ce privește evidențierea, plata și res­­tituirea TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, pro­ce­du­rile mai sus prevăzute reglementează în prin­cipal următoarele aspecte:
a) În situația în care România este stat mem­bru de înregistrare evidența fiscală se ține în numai euro, distribuirea sumelor în­ca­sate în contul deschis în euro la o bancă co­mer­cială către statele membre de consum se face până în data de 20 a lunii următoare încasării acestora. În regulamentele Uniunii Europene care reglementează regimurile speciale de TVA se prevede faptul că, după no­tificarea de către statul membru de con­sum, a contribuabililor care nu au efectuat plata TVA, aceasta se plătește direct statului mem­bru de consum. În acest sens, întrucât aceste regulamente nu conțin precizări ex­prese referitoare la nedistribuirea sumelor re­prezentând TVA încasate de statul mem­bru de identificare după data efectuării dis­tri­buirii către statele membre de consum, prin procedură se dorește reglementarea faptului că, în situația în care România, ca stat mem­bru de înregistrare, încasează sume în contul în euro după data distribuirii TVA, acestea nu se restituie contribuabililor ci se distribuie sta­telor membre de consum. În ceea ce pri­veș­te restituirea TVA achitată în plus față de sumele declarate ori rezultată din corecția declarației speciale de TVA cu diminuare de sumă, aceasta se efectuează de către or­ga­nul fiscal competent numai în situația în care sumele solicitate de contribuabili nu au fost încă distribuite statelor membre de consum.
b) În situația în care România este stat mem­­bru de consum, evidența fiscală a TVA cuvenită României se ține atât în euro, cât și în lei, actele administrativ-fiscale și noti­fi­cările emise de către organul fiscal com­pe­tent, se comunică contribuabilului care aplică regimurile speciale, la adresa de e-mail men­ționată de acesta în declarația de începere a activității, utilizând aplicația informatică re­alizată de Centrul Național pentru Informații Financiare, iar recuperarea sumelor repre­zen­tând TVA de la contribuabilii care utili­zează regimurile speciale, se realizează de organul fiscal competent utilizând modelele de acte de executare existente în legislația na­țională, cu menționarea sumelor în euro, în cuprinsul acestora. Referitor la restituirea TVA, acesta se face în euro, potrivit preve­de­rilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză, principalele reglementări avute în vedere cu privire la Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabili care utilizează regimurile speciale:

A. Dispoziţii generale
1. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, art. 315 şi art. 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,au obligația să completeze și să depună la organul fiscal competent o declarație specială de TVA, prin mijloace electronice puse la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală, pe pagina proprie de internet.
2. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale, au obligaţia de a achita TVA declarată potrivit pct. 1, inclusiv obligațiile fiscale accesorii calculate de România ca stat membru de consum, într-un cont special deschis, în euro, la o bancă comercială, până la termenul limită de declarare a taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 alin. (11), art. 315 alin. (13)și art. 315^2 alin. (23) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Contul în care se achită TVA declarată este cel indicat de organul fiscal competent prin intermediul recipisei care atestă validarea declarației speciale depusă de contribuabil potrivit pct.1.
3. Contribuabilii prevăzuţi la pct.1 au obligaţia de a înscrie pe documentul de plată numărul unic de referinţă alocat în momentul depunerii fiecărei declaraţii speciale de TVA, format din codul de ţară, codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare special potrivit art. 314 alin. (4), art. 315^2 alin. (11) și alin. (13) din Codul fiscal, după caz, şi perioada de declarare.

4. Organul fiscal competent organizează, pentru fiecare contribuabil care utilizează regimurile speciale, o evidenţă specială a taxei pe valoarea adaugată declarată prin declarația prevăzută la pct. 1. În acest scop, organul fiscal competent utilizează o aplicaţie informatică realizată de Centrul Național pentru Informații Financiare.

B. Procedura de evidență și plată a sumelor reprezentând TVA în situația în care România este stat membru de înregistrare
5. Taxa pe valoarea adăugată datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale se înregistrează, în euro, în evidența specială organizată potrivit pct. 4.
6. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale, plătesc taxa datorată, în euro, în contul prevăzut la pct.2, astfel:
a) până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, în care au fost prestate servicii, vânzări intracomunitare de bunuri la distanță sau livrări de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări, conform art. 314 și art. 315 din Codul fiscal;
b) până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale acoperite de declarație pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe potrivit art. 315^2 din Codul fiscal.
7. După preluarea informațiilor în evidența specială privind taxa pe valoarea adăugată declarată prin declarația specială prevăzută la pct. 1 și încasată în contul prevăzut la pct. 2, organul fiscal competent transferă sumele încasate, pentru fiecare stat membru de consum potrivit declarațiilor speciale depuse de contribuabili, în termen de cel mult 20 de zile de la sfârșitul lunii în care au fost încasate aceste sume. În acest sens, organul fiscal competent întocmește un referat, la care atașează dispoziția de plată externă pentru fiecare transfer către statele membre de consum.
8. Organul fiscal competent notifică contribuabilii care nu achită TVA aferentăregimurilor speciale, în termen de maxim 10 zile de la împlinirea termenului prevăzut la pct.6. Notificarea ulterioară pentru neplata TVA și măsurile luate pentru colectarea TVA sunt în responsabilitatea statelor membre de consum.
9. Contribuabilul care utilizează regimurile speciale și care a fost notificat de statulmembru de consum potrivit pct. 8, are obligația plății TVA restantă direct statului membru de consum.
10. După termenul prevăzut la pct. 7, orice sumă reprezentând TVA încasată încontul prevăzut la pct.2 se transferă fiecărui stat membru de consum potrivit declarațiilor speciale depuse de contribuabili, organul fiscal competent întocmind în acest sens câte o dispoziție de plată externă.
11. Obligația stabilirii și calculării oricăror dobânzi, penalități sau altor taxe pentruneplata TVA la termenul prevăzut la pct. 6, revine fiecărui stat membru de consum, conform prevederilor legislației naționale a acestui stat.
12. În situația în care România primește o cerere de recuperare în conformitate cudispozițiile Directivei Consiliului 2010/24/UE, privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri, în care sunt înscrise creanțe reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
13. Pentru recuperarea sumelor reprezentând TVA și accesorii aferente de la contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal competent începe executarea silită folosind modelele de acte de executare existente în legislația națională, cu menționarea sumelor în euro, în cuprinsul acestora.
C. Procedura de evidență și plată a sumelor reprezentând TVA în situația în care România este stat membru de consum
14. În situaţia în care România este stat membru de consum, evidenţa taxei pevaloarea adăugată se organizează de organul fiscal competent, pentru fiecare contribuabil care aplică regimurile speciale, în euro şi în lei, prevederile pct.4 aplicându-se în mod corespunzător.
15. Sumele reprezentând TVA datorate de contribuabilii care au ales ca statmembru de înregistrare alt stat membru al Uniunii Europene, se virează de către statele membre de înregistrare în contul prevăzut la pct.2.
16. În termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor prevăzute la pct.15,după conversia în lei, acestea se virează din contul prevăzut la pct.2 în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.10.01.06 “TVA aferent serviciilor și vânzărilor la distanță transferat statului membru de consum de către statele membre de înregistrare”deschis în lei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti. Conversia sumelor virate de către statele membre de înregistrare potrivit pct.15, se efectuează la cursul negociat cu banca la care este deschis contul prevăzut la pct. 2, valabil pentru ziua în care s-a efectuat plata în acest cont.
17. În situaţia în care contribuabilul care aplică regimurile speciale nu efectueazăplata TVA sau o efectuează cu întârziere, se calculează obligaţii fiscale accesorii pentru neachitarea TVA la termenul prevăzut la pct. 6, potrivit prevederilor art. 173-174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare şi întreprind măsurile necesare pentru colectarea acestora potrivit legii.
18. Obligațiile fiscale accesorii calculate și comunicate contribuabililor care utilizează regimurile speciale se virează din contul prevăzut la pct. 2 în contul de venituri la bugetul de stat20.A.10.03.00 ”Obligații fiscale accesorii aferente TVA” deschis în lei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
19. În vederea recuperării TVA de plată și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, dela contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal competent procedează la formularea unei cereri de asistență reciprocă la recuperare în conformitate cu prevederile Titlului X Capitolul II „Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale

  • Pe săraci statul îi obligă să gândească că sunt bogați în speranțe , pe ei parlamentarii care se cred stăpâni îi obligă statul să trăiască cu 50 de mii de lei lunar .

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura