Comunitate

Primăria Crișcior îşi ajută cetăţenii să caseze mașinile mai vechi de 15 ani și să primească stimulentul de 3.000 de lei

Magdalena Șerban

Deși Programul Rabla Local, de­rulat prin Ad­mi­nistrația Fondului pen­tru Mediu (AFM), e o mare opor­tunitate pen­tru persoanele fi­zice care dețin un auto­vehicul mai vechi de 15 ani și vor să-l caseze ca apoi să-l radieze, nu mulți edili își bat capul să-i sprijine. La Crișcior, pri­marul a spus da. Așa că cei interesați sunt așteptați să se înscrie online, pe www.afm.ro.

Pentru a face bine
„De ce să nu ajutăm lumea? Da, trebuie să punem bani de la bugetul propriu, dar asta în­seamnă un ajutor, la urma urmei. Mai exact un efort. Sti­mulentul de 3.000 de lei se acordă pentru mașinile mai vechi de 15 ani, dar nu obligă proprietarul să-și ia una nouă. Credem că decât să cheltuie foarte mult cu reparațiile și piesele auto sau, mai rău, să o țină fără să funcționeze, mai bine se scapă de o grijă. Legat de cifre, un procent de 20 la sută din totalul sumei va fi asigurat de noi, adică 600 de lei, iar 2.400 lei se vor plăti din bugetul AFM. Am op­tat pentru maximum posibil, mai exact un eșantion de 50 de auto­ve­hicule uzate, dat fiind faptul că lo­calitățile cu o populaţie sub 5.000 de locuitori nu pot trece de acest prag”, a spus pri­marul din Crișcior, Ovidiu Furdui (foto). Reamintim că mașina trebuie nea­pă­rat să fie în­re­gis­trată în evi­dențele fiscale ale primăriei Crișcior, să aibă o vechime mai mare sau egală cu 15 ani (calculată de la anul fa­bricației), să aibă nor­mă de poluare Euro 3 sau inferioară și să conțină com­po­nen­tele esen­­ți­a­le (mo­­tor, trans­misie, tren de ru­lare, caro­se­rie, șasiu, pre­cum și echipamente elec­tronice de gestionare a func­țiilor și dis­pozitive ca­talizator, dacă aces­tea au fost prevăzute din fabri­ca­ție). Proprietarii trebuie să aibă domiciliul sau reședința în raza teri­to­rială a comunei Crișcior, să nu înre­gis­treze restanțe la plata ta­xelor, im­pozitelor, amenzilor și con­tri­buțiilor că­tre bu­getul local și cel de stat, să nu aibă con­dam­nări definitive pen­tru infrac­­țiuni împotriva me­diu­­lui și să nu folo­sească ace­lași auto­ve­hi­cul pentru a ob­ține alte fi­nan­țări din alte pro­gra­me. Ei se angajează să-l predea spre casare și să-l radieze din circulație și din evidențele fiscale și să nu achi­ziționeze un auto­turism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea aju­to­rului. La nivel național, prin programul Rabla Local din acest an, derulat de Ministerul Mediului – Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) s-au acceptat solicitări venite de la 495 de unități administrativ-teritoriale pen­tru 99.596 auto­ve­hi­cule uzate, suma totală alocată fiind de 239.030.400 lei.