Instituirea unor noi măsuri de sprijin destinate salariaţilor și angajatorilor

Guvernul a adoptat, in şedinţa de vineri-31.07.2020, un nou Proiect Ordonanţă de ur­genţă privind instituirea unor măsuri de spri­jin destinate salariaţilor şi angaja­to­rilor.

În cele ce urmează, vă prezentam prin­cipalele măsuri adoptate:
– în cazul reducerii temporare a activităţii determinată de instituirea stării de urgenţă/ alertă/asediu, în condiţiile legii sau de exis­tenţă unor situaţii excepţionale, an­gajatorul are posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindica­tului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului;
– prin situaţii excepţionale se înţelege forţa majoră şi/sau evenimentele cu caracter imprevizibil şi provizoriu care determină scă­derea cifrei de afaceri, din luna an­te­ri­oară aplicării măsurii, cu cel puţin 25% faţă de media anului anterior pentru cel puţin 10% din contribuabilii marii şi mijlocii definiţi de le­gislaţia în vigoare;
– măsura se poate aplica la nivel naţional sau sectorial, după caz, la propunerea Mi­nisterului Finanţelor Publice, prin hotărâre a Guvernului care prevede şi durata efectivă, precum şi procedura de aplicare;
– reducerea timpului de muncă se stabi­leşte prin decizia angajatorului, pentru o pe­rioadă de cel puţin 10 de zile lucrătoare con­secutive, angajatorul având obligaţia de st­a­bilire a programului de muncă pentru în­treaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal;
– decizia angajatorului de reducere a tim­pului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efec­tivă a măsurii şi se transmite în registrul ge­neral de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia;
– pe durata reducerii unilaterale a timpului de muncă salariaţii afectaţi de măsură bene­ficiază de o indemnizaţie de 75% din dife­renţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat;
– indemnizaţia este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea. Procedura d

e decontare a sumelor se stabileşte prin ho­tărâre a Guvernului.

– nerecuperarea de către angajator de la bu­getul asigurărilor pentru şomaj a in­dem­nizaţiei acordate salariatului nu conferă dreptul angajatorului de a cere restituirea de către salariat a indemnizaţiei respective;
– indemnizaţia este venit asimilat salariului şi supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile legii;
– pe perioada de aplicabilitate a măsurii este interzisă angajarea de personal pentru pres­tarea unor activităţi similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, precum şi subcon­trac­tarea de activităţi ce ar putea fi prestate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus;
– pe perioada de aplicabilitate a măsurii sa­lariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporţional cu timpul efectiv lucrat;
– angajatorul poate dispune măsura re­ducerii timpului de muncă şi poate solicita in­demnizaţia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
b) reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna an­terioară a

plicării măsurii de cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior.

– măsura nu se aplică:
a) instituţiilor publice;
b) angajatorilor care se află în fali­ment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau restricţionate;
c) angajatorilor care sunt înregistraţi în jurisdicţii necooperante în scopuri fiscale.

Societatea TVG TAX AUDIT

Societate de consultanta fiscală
Societate de audit financiar

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.