Comunitate

INSEMEX, prezent la cea de-a 27-a Întâlnire a Conducătorilor Autorităţilor Miniere de Stat din Europa, desfășurată în Cehia

Magdalena Șerban

Recent, Insti­tu­tul Naţional de Cer­cetare – Dez­vol­ta­re pentru Se­cu­ritate Mi­nieră şi Pro­tec­ţie Anti­ex­plo­zivă – INSEMEX Petroşani, reprezentat de dr. ing. George Artur Găman şi dr. ing. Daniel Pupăzan, a participat la cea de-a 27-a Întâlnire a Conducă­to­ri­lor Auto­ri­tă­ţilor Miniere de Stat din Europa, des­fă­șurată la Praga și or­ga­nizată de către Auto­ritățile Miniere din Re­publica Cehă.

Adresabilitate internațională

Întrunirea a reunit conducători ai Auto­rităţilor Miniere din Romania, Austria, Re­pu­blica Cehă, Estonia, Finlanda, Germania, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, care au abordat tema principală de dezbatere, și anume orga­nizarea, struc­tura și com­pe­tența Auto­rităților Mi­niere. ,,Autoritățile miniere variază de la țară la țară, în funcție de legis­lația și reglementările specifice fie­că­rui stat. Însă, în general, au o structură și com­petențe similare pentru a regle­men­ta și supraveghea industria minieră. Pornind de la această idee, delegaţiile partici­pante au pre­zentat şi discutat as­pecte or­ganizatorice privind structura și competențele Auto­rităților Mi­niere ale țării repre­zen­tate, fapt ce a con­dus la un schimb de idei și ex­pe­ri­ențe ce poate genera mul­tiple beneficii, inclusiv îm­bu­nă­tățirea eficienței, pro­mo­varea sus­te­nabilității și creșterea trans­pa­renței în in­dustrie. S-a punctat, toto­dată, con­ti­nuarea cooperării in­ter­naționale, în con­textul în care multe re­surse minerale traversează granițele na­ționale, iar cooperarea între auto­ri­tățile miniere din diferite țări poate fi esențială pentru gestionarea eficientă a acestor resurse și prevenirea con­flic­te­lor. La finalul şe­dinţei de lucru, con­ducă­torii A­utori­tă­ţilor Miniere au semnat Memorandumul întâlnirii, stabilindu-se tema din anul 2024 care va fi dezbătută în Germania şi va aborda educația, trai­ning-ul și re­cru­tarea tinerilor specialiști în companiile și autoritățile miniere”, a comunicat dr. ing. Artur George Găman (foto), directorul general al Insemex Petroşani şi pre­şedintele de onoare al Asociaţiei Sal­vatorilor Minieri şi de Suprafaţă.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura