Comunitate

Încă o finanțare nerambursabilă pentru Vața de Jos

Magdalena Șerban

Energiile verzi, nepoluante, par a fi viito­rul în materie de mobilitate, iar unele primării fac un prim pas concret în această direcție. În acest context, conducerea comunei Vata de Jos a mai bifat o reușită, chiar zilele trecute. A ob­ținut o finanțare în cuantum de 755.583,33 de lei, prin Administratia Fondului de Mediu (AFM) pentru rea­lizarea a 5 stații de reîncărcare a ve­hiculelor electrice, cu câte două punc­te de încărcare fiecare și o putere de minimum 50 kw.

Pentru azi și pentru mâine
„Având în vedere creșterea cererii pentru soluții de transport sus­te­nabile și protejarea mediului încon­jurător, considerăm că acest proiect re­pre­zintă un pas esențial pentru viitorul nostru. Sta­țiile de reîn­căr­care vor fi am­pla­sa­te stra­tegic în lo­ca­ții ușor ac­ce­sibile, fa­ci­litând astfel în­curajarea utilizării mașinilor electrice și reducerea emi­si­i­lor de gaze cu e­fect de seră. Prin aceas­tă ini­ția­tivă, ne dorim să con­tribuim la îm­bu­nătățirea ca­li­tății aerului și să ne alăturăm efor­tu­rilor globale de com­batere a schim­bărilor climatice. De asemenea, sperăm că prin acest proiect vom ins­pira și alte comunități să adopte soluții ecologice pentru un viitor mai durabil. Vă mul­țu­mim tuturor pentru sprijinul vostru și vă asigurăm că vom continua să căutăm și să im­ple­mentăm astfel de proiecte benefice pentru noi toți. Cu implicarea voastră, putem face o di­ferență reală în pro­te­jarea mediului și asigurarea unui viitor sustenabil pentru generațiile viitoare”, a afirmat primarul din Vața de Jos, Liviu Ioan Lință. În ciuda faptului că la ora actuală lumea e încă sceptică în ce privește utili­ta­tea im­ple­mentării stațiilor de încărcare electrică mai ales în mediul rural, viitorul va fi unul verde, iar cei care nu pun bazele în prezent vor avea de tras în anii ce urmează. De altfel, în condițiile în care gu­ver­nanții au ieșit la rampă cu ideea de a reînnoi parcul auto șco­lar din România, do­tându-l cu micro­bu­ze electrice și ară­tându-se tranșanți legat de cei care nu dețin stații de în­căr­care, tot mai mulți edili optează pentru susținerea unor ast­fel de puncte verzi. Conform prevederilor, prin AFM se finanțează sta­ţiile de reîncărcare for­mate din mi­ni­mum do­uă puncte alimentate de acelaşi punct de liv­rare din reţeaua pu­blică de distribuţie, dintre care unul va permite încărcarea în curent continuu la o putere ≥ 50 kW şi celălalt va permite încărcarea în curent alternativ la o pu­tere ≥ 22 kW a ve­hiculelor electrice. Țin­ând cont că Vața de Jos a fost repusă pe harta turistică prin in­vestițiile majore care s-au realizat aici, revitalizându-se oferta stațiunii, cu siguranță că vizi­tatorii au nevoie de astfel de stații, unii conducând deja mașini electrice. Însă nici local lucrurile nu vor rămâne ne­schimbate, interesul pentru a înlocui auto­vehiculul vechi cu unul nou, ne­po­luant, fiind în creștere în rândul cetă­țenilor.