Comunitate

În atenția cetățenilor comunei Crișcior!

Magdalena Șerban

Presiunile apărute pe piața ener­giei în 2021, care au generat creș­te­rea accelerată a prețurilor, au dus la implementarea unor măsuri spe­ci­fice în majoritatea țărilor europene, în principal pentru protecția consu­ma­torilor.
Și România a adoptat astfel de re­gle­mentări cum ar fi plafonarea pre­țurilor la energie, compensarea par­țială de către stat a facturilor la ener­gie electrică și gaze naturale. Con­du­cerea comunei Crișcior anunță cetă­țenii că pot transmite solicitări în acest sens, oferind detaliile necesare.

Termen-limită de depunere
Conform prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, coroborate cu dispozițiile Ordinului nr. 1009/2022 pentru mo­di­ficarea Normelor metodologice nr. 4.626/23.685/6.291/1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi con­trolul cheltuielilor rezultate din apli­carea prevederilor O.G nr. 27/1996, toți consumatorii (persoane fizice) be­neficiază de reducerea cu 50 la sută a preţului final al energiei electrice/ gazelor naturale/energiei termice afe­rent contractului de furnizare încheiat. ,, În vederea acordării acestui sprijin, invităm consumatorii – persoane fi­zice care au domiciliul stabil sau lo­cuiesc efectiv într-una din cele patru localități componente ale comunei Crișcior (satul principal, Barza, Valea Arsului și Zdrapți) să depună la sediul nostru sau pe adresa de e-mail [email protected] cererea pen­tru acordarea reducerii pentru energia electrică, însoțită de următoarele acte justificative: documentul de atestare a domiciliului stabil (buletin/carte de identitate); declarație pe propria răs­pundere, sancționabilă conform legii, pentru declarații false cu privire la res­pectarea prevederilor legale re­fe­ritoare la pescuitul, vânatul și ex­ploa­tarea fondului forestier, a vegetației fo­res­tiere din afara acesteia, respectiv des­fășurarea activităților economice și copia ultimei facturi emise de fur­ni­zor pentru energie electrică (în scopul identificării furnizorului). Cererea, în­soțită de documentele specificate, se poate depune până în 16 august 2022, de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00”, a spus alesul local din Crișcior, Ovidiu Ilie Furdui. Trebuie precizat că nu beneficiază de aceste drepturi per­soanele fizice care nu și-au achitat fac­turile scadente la termen, cele vi­no­vate de încălcarea prevederilor le­gale referitoare la pescuitul, vânatul și exploatarea fondului forestier, a ve­getației forestiere din afara acesteia, dar și acelea care desfășoară activități economice. În baza criteriilor enu­me­rate s-a stabilit și lista documentelor obli­gatoriu de anexat.