Mesagerul financiar-fiscal

Fișierul standard de Control Fiscal (SAF-T) (4)

În completarea materialelor publicate an­te­rior (11.08.2021, 21.09.2021 și 06.10.2021) pe această temă, precizăm că a fost pu­blicat, înMonitorulOficial Nr. 1073 din 9 noiembrie 2021, Ordinul președintelui Agenției Națio­nale de Administrare Fiscală Nr. 1783/2021 din 4 noiembrie 2021 privind natura infor­ma­țiilor pe care contribua­bi­lul/ plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de ra­portare, procedura și con­dițiile de trans­mi­tere, precum și ter­me­ne­le de transmitere și data/datele de la care ca­te­goriile de con­tribuabili/plătitori sunt obli­gate să tran­smit fișierul standard de control fiscal.
În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză, principalele reglementări privitoare la:
– Procedura şi condiţiile de transmitere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T);
– Termenele de transmitere de către contri­buabili/plătitori a fişierului standard de con­trol fiscal (SAF-T);
– Data/Datele de la care categoriile de con­tribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal, precum şi ca­tegoriile de contribuabili/plă­titori excep­tate de la transmiterea fişierului standard de control.
A. Procedura şi condiţiile de transmitere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T)
Transmiterea Declaraţiei informative D406 se poate face de către contribua­bilii/plătitorii cu obligaţia de depunere, în­cepând cu prima zi calendaristică a lunii următoare perioadei pen­tru care obligaţia de­vine activă, până la data-li­mită de de­punere – ultima zi a lunii care ur­mează pe­rioa­dei pentru care se face ra­portarea.
Transmiterea se poate face doar de către contribuabilul/plătitorul cu obligaţie de de­punere sau de către împuternicitul/repre­zen­tantul legal al acestuia folosind certifi­catul calificat de semnătură digitală cu care aceştia sunt înrolaţi în sistemul Agenţiei Na­ţionale de Administrare Fiscală cu drept de depunere a documentelor şi formula­relor fiscaleîn format electronic.
Declaraţia informativă D406 se depune doar online, în format electronic, prin in­ter­mediul serviciului public digital „Servicii online – Depunere declaraţii” al Agenţiei Na­ţionale de Administrare Fiscală sau prin in­termediul site-ului www.e-guvernare.ro, serviciul „Depuneredeclaraţii ANAF”.
Prima Declaraţie informativă D406 va­li­dată, depusă pentru o lună sau un tri­mestru de către un contribuabil/plătitor este con­si­derată declaraţie iniţială. Declaraţiile ulte­ri­oare depuse pentru aceeaşi perioadă (lună/ trimestru) sunt automat considerate de­cla­raţii rectificative.
Declaraţiile rectificative care se depun pen­tru corectarea unei erori materiale, omi­siuni etc. trebuie să cuprindă toate infor­maţiile din declaraţia iniţială, plus cele asu­pra cărora s-au efectuat corecţii.
B. Termenele de transmitere de către contribuabili/plătitori a fişierului standard de control fiscal (SAF-T)
a). Declaraţia informativă D406 se trans­mite în format electronic, data-limită de transmitere fiind:
– ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare, respectiv luna/tri­mes­trul calendaristic, după caz, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile „Stocuri” şi „Active”;
– la termenul de depunere a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar, în cazul secţiunii „Active”;
– la termenul stabilit de organul fiscal cen­tral, care nu poate fi mai mic de 30 de zile ca­len­daristice de la data solicitării, în cazul secţiunii „Stocuri”.
b). Contribuabilii/Plătitorii transmit Declaraţia informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). Contribuabilii care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată semestrul sau anul transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial.
c). Contribuabilii care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial.
d). Data-limită pentru transmiterea declaraţiilor informative D406 privind fişierul standard de control fiscal este ultima zi calendaristică din luna depunerii, reprezentând luna calendaristică imediat următoare perioadei pentru care a fost pregătită declaraţia informativă.
e). (1) Contribuabilii/Plătitorii beneficiază de o perioadă de graţie de:
– 6 (şase) luni pentru prima raportare, respectiv cinci (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere lunară a fişierului SAF-T;
– 3 (trei) luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere trimestrială a fişierului SAF-T.
(2) Perioada de graţie se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligaţia de transmitere devine efectivă pentrurespectivul contribuabil.
C. Data/Datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal, precum şi categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fişierului standard de control
a). Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:
– pentru contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru mari contribuabili;
– pentru contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;
– pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii;
– pentru contribuabilii încadraţi în categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;
– pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi/încadraţi.
b). Contribuabilii care au fost încadraţi într-o categorie care avea obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406, conform datelor de referinţă, iar ulterior sunt încadraţi într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referinţă pentru depunerea declaraţiei continuă să raporteze fişierul standard de control prin depunerea de Declaraţii informative D406.
c). Următoarele categorii de contribuabili au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declaraţiei informative D406:
– regiile autonome;
– institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
– societăţile pe acţiuni (S.A.);
– societăţile în comandită pe acţiuni (SCA);
– societăţile în comandită simplă (SCS);
– societăţile în nume colectiv (SNC);
– societăţile cu răspundere limitată (S.R.L.);
– societăţile/companiile naţionale;
– organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti (OC1);
– organizaţiile cooperatiste de consum (OC2);
– organizaţiile cooperatiste de credit (OC3);
– unităţile fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul înstrăinătate;
– persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
– persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
– asociaţiile cu scop patrimonial;
– asociaţiile/persoanele fără scop patrimonial;
– organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil;
– societăţile nerezidente care au înRomânia un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistraţi prin înregistrarev directă, contribuabilii înregistraţi prin reprezentant fiscal, sediile fixe);
– alte persoane juridice, care nu se regăsesc menţionate în mod expres mai jos.
d). Următoarele categorii de contribuabili nu au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T):
– persoanele fizice autorizate (PFA);
– întreprinderile individuale (II);
– întreprinderile familiale (IF);
– persoanele fizice care desfăşoară activităţi cu scop lucrativ (PFL);
– asociaţiile familiale (ASF);
– societăţile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată (SPAR) şi cabinetele individuale de avocat;
– societăţile profesionale notariale şi birourile individuale notariale;
– cabinetele medicale individuale (CMI);
– societăţile profesionale practicieni în insolvenţă (SPI);
– întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);
– instituţiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanţare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate;
– autorităţile administrative, indiferent de sursa lor de finanţare.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura