Mesagerul financiar-fiscal

Finanțarea IMM-urilor şi domeniului HORECA

În Monitorul Oficial nr.824 din 8 sep­tem­brie 2020 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.159/2020 din 3 septembrie 2020 privind finanţarea în­treprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp nece­sară consumului propriu şi livrarea sur­plusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP”
În cele ce urmează prezentăm, succint, principalele reglementări conţinute în actul normativ, după cum urmează:
Programul se implementează printr-un ghid de finanţare, respectiv Ghidul de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp ne­ce­sară consumului propriu şi livrarea sur­plusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promo­varea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, care cuprinde:
a) obiectul, scopul şi obiectivul pro­gramului;
b) procedura de depunere a solicitărilor şi criteriile de validare a dosarelor apli­canţilor;
c) condiţiile şi termenele de analiză, eva­luare, selectare, aprobare, imple­men­tare şi decontare a proiectului propus;
d) implementarea şi monitorizarea
pro­iectului aprobat;
e) anexa nr. 1 privind indicatorul de per­formanţă, criteriile tehnice de eligibilitate a operatorilor economici şi cuantumul fi­nanţării, care se adresează proiectelor pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară con­sumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi cel puţin a unei staţii de reîncărcare de 22 kW pen­tru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de în­cărcare.
Prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP” se acordă un ajutor de minimis bene­ficiarilor întreprinderi mici şi mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind sti­mu­larea înfiinţării şi dezvoltării între­prin­derilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi bene­ficiarilor operatori economici care acti­vează în domeniul HORECA, conform Cla­sificării activităţilor din economia naţio­nală – CAEN, aprobată prin Hotărârea Gu­vernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, una dintre activităţile cores­punzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligi­bile.
Proiectul de investiţii supus cererii de finanţare trebuie să conţină o putere instalată minimă de 27 kWp şi minimum o staţie de reîncărcare de 22 kW pentru ve­­hicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
În cadrul Programului de finanţare „ELEC­TRIC UP”, solicitantul depune o ce­rere de finanţare pentru un singur proiect, în fiecare ciclu de finanţare.
Solicitanţii pot beneficia de finanţare nerambursabilă obţinută în cadrul Programului de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
În procesul de implementare a Programului „ELECTRIC UP” privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică şi a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in se utilizează mecanismul decontării cererilor de plată, stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis.
În cadrul Programului „ELECTRIC UP” privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică şi a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condiţiile stabilite prin schema de ajutor de minimis.
Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghidul de finanţare; acordarea avansului va fi prevăzută în schema de acordare a ajutorului de minimis, ce va fi supusă avizării Ministerului Finanţelor Publice şi Consiliului Concurenţei.
Ghidul de finanţare a Programului „ELECTRIC UP” pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi montarea staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, adresat întreprinderilor mici şi mijlocii şi operatorilor economici din domeniul HORECA, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi se publică pe pagina electronică a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală
Societate de audit financiar

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.