Comunitate

Fă un gest nobil, adoptă un cățel!

În repetate rânduri, Nicolae Oprean, președinte-director executiv al Aso­­ciaţiei Serviciul Specializat pen­tru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Hunedoara, a informat că sunt sute de maidanezi care pot fi adoptați din adă­posturile pe care le deține Aso­ciația în tot județul. Așadar, nu ezitați să adop­tați a­ceste suflete minunate, nu veți re­greta.

Acordul Asociației
Se știe că adopţia câinilor se face gra­tuit, pe baza declaraţiei-anga­ja­ment al persoanei care adoptă ani­malul. Cere­rile de adopţie se pot intro­duce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul pu­blic, iar pre­luarea câinelui de către adop­tator se poate face începând cu a 8-a zi lu­cră­toare din mo­mentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost re­vendicat. În cazul în care câinele adoptat va fi adăpostit în locuinţa adop­­tatorului, acesta trebuie să facă dovada exis­tenţei unei suprafeţe locative de minimum 2,5 metri pă­traţi pentru fie­care câine adoptat.
Persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice şi îi adă­pos­teşte într-un blocul de lo­cuinţe în care există asociaţie de pro­prietari, aceasta trebuie să prezinte la momen­tul depunerii cererii de adopţie acor­dul asociaţiei de pro­prietari.
În cazul în care persoana care adop­tă mai mult de 2 câini din adă­posturile pu­blice şi îi adăposteşte într-un imobil, altul decât bloc de locuinţe declarat anterior, în care locuiesc mai multe persoane, aceas­ta trebuie să prezinte în mo­men­tul depunerii cererii de adopţie şi acor­dul vecinilor.
Potrivit legii, fiecare unitate admi­nis­trativ teritorială trebuie să aibă un ser­viciu independent pentru pro­tecția ani­malelor sau să fie afiliată la o asociație de profil, susține Nicolae Oprean, preșe­dinte-director execu­tiv al Asociaţiei Ser­viciul Specializat pen­tru Gestiona­rea Câinilor fără Stăpân. (A.N.)