Contractarea de către autorităţile administraţiei publice locale de împrumuturi din venituri din privatizare

Autorităţile administraţiei publice locale înregistrează întârzieri sau chiar se află în blocaj ca urmare a lipsei de resurse financiare în bugetele locale pentru a asigura cota de prefinanţare/ cofinanţare proprie sau pentru a asigura cheltuielile neeligibile aferente proiectelor de investiţii.
Legea finanţelor publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. 61-63 posibilitatea contractării de împrumuturi pentru realizarea de investiţii sau pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.
Având în vedere cele de mai sus este necesară crearea unui mecanism de împrumut din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.
Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 14 august 2018, Proiectul Ordonanţei pentru reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare prin care se reglementează, în principal următoarele:
Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) şi alin. (4^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanţelor Publice, în cursul anului 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 800.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;
Împrumuturile se acordă în următoarele condiţii:
a) rata de dobândă: ROBOR la 3 luni, comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor. Rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel:
– 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv;
– 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;
– 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv;
– 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani, inclusiv.
b) termenul-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 29 noiembrie 2018.
Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot fi utilizate pentru cheltuielile aflate în sarcină:
• unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local;
• instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local;
• spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
• asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.
Rambursarea împrumuturilor se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.
În cazul în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale înregistrează restanţe la plata ratelor şi dobânzilor datorate aferente împrumuturilor contractate, directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, în baza listei transmise lunar de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale şi numai dacă la data depunerii documentaţiei nu prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.