Politica si administratie

Ce le-a promis premierul primarilor şi ce au cerut ei

Premierul a avut ieri o întâlnire cu primarii celor mai importante orașe ale țării, membri ai Asociației Municipiilor din România. Marcel Ciolacu (foto) susține că aceștia „au venit cu o abor­dare extrem de serioasă și de respon­sabilă despre dezvoltarea comunită­ților pe care le reprezintă”. O mare parte din întâlnire a fost consacrată reformelor și investițiilor din PNRR.

Adept al descentralizării fondurilor europene
„Faptul că administrația locală este atât de conectată la acest adevărat Plan Național de Dezvoltare Economică a României reprezintă un impuls major pentru Guvern și admin­istrația centrală să se miște mai repede și mai eficient. Eu și colegii mei din Gu­vern le-am răs­puns tutu­ror so­l­icitărilor care vi­zează mă­suri pentru a susține finalizarea ra­pidă a acestor proiecte care vor îmbu­nătăți viața a milioane de români”, sus­ține șeful Guvernului. Acesta precizează că este un adept al descentralizării fondurilor europene către administrația locală, „iar în săptămânile următoare vom lua decizii concrete care să producă efecte vizibile în acest sens! Cred cu tărie că acesta este drumul corect pentru ca România să se dezvolte prin investiții importante folosind toți banii europeni disponibili”.

Și soluții
În calitatea sa de primar al municipiului Hunedoara şi de membru în Consiliul Director al Asociaţiei Municipiilor din România, alături de ceilalţi repre­zen­tanţi ai AMR, Dan Bobouţanu a participat la întâlnirea de lucru cu premierul Marcel Ciolacu.
Reprezentanţii primăriilor de municipii din România au ex­pus mai multe probleme ge­neral-valabile pentru ad­mi­nis­­traţia publică locală din ţară, propunând, de asemenea, şi soluţii. Prin­tre chestiunile discutate s-au numărat o serie de propuneri privind modificări ale Codului Fiscal şi ale Codului Administrativ, astfel încât activitatea primăriilor să se poată derula mai eficient şi mai corect faţă de fiecare contribuabil.
„O altă chestiune adusă în atenţia domnului prim-ministru şi a domnilor miniştri prezenţi la întrevederea de astăzi a fost cea a costurilor unitare ma­ximale stabilite pentru proiectele de eficientizare energetică prin PNRR – „Valul re­novării”. Aceste standar­de de cost sunt acum total depăşite de reali­tatea preţurilor la ma­­terialele de cons­truc­ţii şi ma­noperă, aşa că am so­licitat suplimen­ta­rea bu­getului şi, im­plicit, majorarea li­mitelor de cost uni­tar în care trebuie să se în­ca­dreze ast­fel de pro­iecte. Pri­măria munici­piu­lui Hunedoara are deja depuse şi chiar şi câş­tigate finanţări prin PNRR pentru reabilitări de blocuri, dorim să depunem şi alte proiecte, dar nu mai dorim să intrăm în blo­caje ge­nerate de dife­renţele mari de costuri dintre mo­mentul semnării contractului de finanţare şi momentul execuţiei efective a lu­crărilor”, a susținut primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu (medalion).