ComunitatePolitica si administratie

Ce investiții se pregătesc la Spitalul din Simeria

Adriana Năstase

În cadrul Spitalului General CF Simeria funcționează Comisia Teri­to­rială de Si­guranța Transporturilor, care furni­zea­ză servicii medico-psihologice speci­fi­ce personalului care lucrează în Trans­porturi. Se știe că unitatea medicală se află în subordinea Ministerului Trans­por­turilor și Infrastructurii.

Un lift exterior
Pe de altă parte, Spitalul din Simeria a dezvoltat, de-a lun­gul anilor, o gamă largă de servicii medicale, atât pen­tru simerieni, pentru lo­­cuitorii din comunele aron­date, dar și pentru per­­soane din afara jude­țu­lui. Aici sunt 131 de an­gajați, medici, asistente me­di­cale, personal auxiliar, TESA, muncitori. Unitatea are 111 paturi, conform struc­turii organiza­to­rice, fur­ni­­zând servicii medicale spi­ta­li­cești în regim continuu pe 91 de pa­turi pentru pacienți acuți, în specia­li­tatea Medicină Internă, Chirurgie gene­rală, ORL, Neurologie, Psihiatrie, Servicii medicale de Îngrijiri paliative. Există și varianta spitalizării de zi în acest spital.
În perioada 2018-2021, la Spitalul Ge­neral CF Simeria au fost făcute mai multe investiții.
„Am realizat scara de incendiu, au fost reabilitate și făcute reparații capitale la Dispensarul Medical Stație CF Simeria, la clădirea de sterilizare, la clădirea de arhivă, garaje. Am achiziționat aparatură medicală de înaltă calitate, o centrală termică, rezervor de apă și rezervă pen­tru in­cen­dii, instalații de pro­du­ce­re a oxi­genului medi­cal, de producere a ae­rului comprimat, am achiziționat o auto­sa­ni­tară pentru transportul bol­navilor. De asemenea, a fost montat un ascen­sor ex­te­rior la am­bulatoriu, am rea­bilitat și igienizat ma­gaziile și sub­so­lul clădirilor spita­lu­lui, curtea și parcarea Dis­pen­sarului medical au fost și ele amena­jate”, a spus Aurelian Bereholschi (medalion), managerul Spitalului din Simeria.

Ce proiecte sunt pentru viitor
În contextul în care pandemia de Covid nu mai este, și la Simeria s-a re­intrat, încet, încet, într-o situație nor­mală. Dar ce se va întâmpla pe viitor aici? Ce planuri are conducerea unității pentru următorii ani, în ceea ce privește investițiile?
„Am stabilit pentru perioada 2023-2026 să realizăm ciclul II de acreditare a spitalului. Vom moderniza Dispensa­rului Medical CF, vom achiziționa aparatură de înaltă per­for­manță. Totodată, avem în plan extinderea .și moder­ni­zarea Cor­pului adminis­tra­tiv al unității, o investiție obli­gatorie, deoarece struc­tura clădirii existente nu mai îndeplinește con­di­țiile de funcționare. Spitalul Ge­ne­ral CF Simeria a demarat pro­cedura de înscri­e­re pe axa prioritară 9 ((Protejarea să­nă­tății po­pulației)) pentru accesarea fondurilor europene în valoare de aproa­pe 7,5 milioane de lei prin ela­bo­rarea do­cu­men­tației pentru două pro­iecte. Este vorba de reabilitarea infra­structurii de fluide medicale, oxigen și aer com­pri­mat, și realizare sistem de sem­nalizare și alarmare în cazul depă­șirii concen­tra­ției maxime admise de oxigen, în valoare de 959.170 de lei și de proiectul de reabilitare infrastructură elec­trică și instalare de sistem de de­tec­­tare, semnalizare și alarmare la in­cendiu, în valoare de 6,5 milioane de lei. Am făcut, în acest an, și documentația pentru lu­crările de renovare, mo­der­ni­za­re ener­ge­tică și aprofundată a clă­di­rilor spitalu­lui, în vederea atragerii de fon­duri euro­pene”, a adăugat mana­ge­rul Spitalului CF Simeria, Aurelian Bereholschi.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura