Comunitate

Vețel: Şcoală modernă și digitalizată

Magdalena Șerban

Primăria comunei Vețel, împreună cu Școala Gimnazială Vețel, cea care este beneficiarul final al investițiilor, au de­pus, cu succes, un proiect pentru dota­rea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, în cadrul Pla­nu­lui Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Pentru condiții optime de studiu
,,Valoarea totală a proiectului este de 1.088.163.98 lei, sumă eligibilă în P.N.R.R., inclusiv T.V.A. Acesta pre­su­pune echipamente pentru dotarea unui la­borator d­e informatică, pentru do­bân­direa de competenţe reale di­gi­tale, având în vedere gradul ridicat de digi­talizare al pro­cesului de învăţământ. Se va asigura, astfel, accesul tuturor ele­vilor de nivel primar şi gim­nazial la un laborator de informatică ce va cu­prinde, mai exact, o ta­blă interactivă + su­port, un sistem desk­top cu monitor sau sistem all-in-one sau laptop pentru fie­care elev+cadru didactic, un sistem pen­tru sunet, o multifuncțională, o ca­meră pen­tru videoconferință, un router wifi plus alte dispozitive și echipamente tehno­lo­gice adaptate nevoilor iden­ti­fi­cate. De altfel, la nivel gimnazial, Școala Vețel a de­pus anterior un proiect de fi­nan­țare pen­tru realizarea unui Labo­ra­tor de infor­matică, prin intermediul Pla­nului Național de Redresare și Re­zi­liență. De asemenea, se doreşte do­tarea a 13 săli de clasă cu echipamente TIC, conform standardelor impuse de Ministerul Edu­ca­ţiei, în completarea procesului didactic clasic, dar şi pentru susţinerea pro­gra­mei şcolare în mediul online, când situa­ţia o impune. Astfel, fiecare sală de clasă din cele 13 va deține o tablă interactivă de min. 65 inch + suport, un laptop sau sistem all-in-one, un sistem de sunet, o cameră video­conferință, o imprimantă multi­func­țională, un scanner și alte dispo­zi­tive și echipamente tehnologice. Vor mai fi o dotare cu mobilier și material di­dactic specific (bănci, mese, dulapuri, etc.) pentru toate sălile de clasă ale școlii și realizarea și dotarea unui la­bo­rator de științe multidisciplinar cu echi­pa­mente TIC, mobilier și materiale di­dactice dedi­cate pentru dotare la­bo­ratoare de științe. Vorbim de mobilier specific și materiale specifice, inclusiv echipamente digitale pentru dotare cabinete școlare (cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii spe­ci­fice etc). Dotările pentru sala de sport în­seam­nă spațiu prevăzut cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte ma­te­riale didactice specifice desfășurării activităților sportive. Acestora li se ada­u­gă realizarea și dotarea a 2 cabinete, un cabinet didactic multidisciplinar și un cabinet psihopedagocic. Felicit întregul colectiv și le urez succes pe mai departe atât elevilor cât și cadrelor didactice ”, a transmis primarul din Vețel, Ioan Hențiu. Edilul a mai amintit de faptul că se apropie de finalizare lucrările la ex­tinderea, modernizarea și dotarea școlii gimnaziale de aici, proiectul fiind finanțat prin PNDL. ,, Investițiile în infrastructura de învățământ continuă și suntem la un pas de a închide acest capitol, foarte important pentru copiii noștri, în sensul în care vom putea afirma că am reușit reabilitarea și toto­dată dotarea cu echi­pamente per­for­mante a întregii rețele educaționale din comună”, a conclu­zionat alesul local.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.