Comunitate

Vești bune dinspre Sanatoriul din Brad

Magdalena Serban

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a primit confirmarea că a fost aprobată cererea de finanțare euro­peană pentru proiectul ce vizează creșterea siguranței pacienților, de­mers ce întră în etapa de precon­trac­tare, în prima săptămână din luna sep­tembrie urmând a se semna con­tractul în valoare totală de 2.475.346 de lei. Potrivit hotărârii Consiliului Județean Hunedoara, în subordinea căreia se află unitatea medicală, su­mele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implemen­tarii se vor asigura din bugetul pro­priu al județului.

Ce înseamnă acest proiect
În primul rând, proiectul cuprinde elaborarea unei documentații tehnice de execuţie a instalațiilor electrice afe­rente instituției sanitare, solicitarea unui spor de putere până la puterea activă simultan absorbită de 280 kW, înlocuirea transformatorului electric, a blocului de măsură şi protecţie, insta­larea unei firide de distribuţie în incinta generatorului existent din care se va realiza distribuţia în cele două tablouri (alimentarea firidei de distribuţie fă­cându-se prin cele două cabluri elec­trice existente legate în paralel). De ase­menea, se are în vedere achiziţio­narea unui nou grup electrogen de 300 kVA, instalarea a două tablouri elec­trice generale – TGD.A destinat corpului A şi tabloul electric TGD2 destinat clă­dirii administrative corp B, staţiei de oxigen şi centralei termice exterioare, rea­lizarea prizei de pământ pe acelaşi traseu cu cablurile de alimentare a ta­blourilor, instalarea unei piese de se­parare la toate racor­durile prizelor de pământ a tablourilor existente precum şi la cele ce se vor proiecta şi instala; re­proiectarea şi modernizarea/com­ple­ta­rea tuturor tablourilor electrice. Vor fi înlocuite cablurile de alimentare a ta­blourilor electrice generale, a tablou­rilor electrice principale şi secundare din corpul A de clădire, cu cabluri elec­trice din cupru care îndeplinesc con­diţiile de securitate la incendiu şi de sta­bilitate termică, dar și proiectarea şi instalarea unor cabluri de alimentare noi, trifazate, din cupru.