Comunitate

Totești: Vor fi accesate fonduri prin PNRR pentru depozitarea gunoiului de grajd pe platformă comunală

Magdalena Șerban

Administrația publică din Totești vrea să acceseze o finanțare prin Pla­nul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru a implementa un sis­tem integrat de colectare și valori­ficare a gunoiului de grajd, în contextul în care condițiile de bune practici agricole trebuie respectate, iar nevoile oa­me­nilor soluționate.

Pentru azi și pentru mâine
Agricultura ro­mâ­­nească este do­mi­nată de ferme in­di­vi­duale sau gos­­podării. Prac­ti­cile pentru co­lec­tarea, ma­ni­pu­la­rea și depozi­ta­rea gu­no­iului de grajd variază în funcție de tra­diție. Cu toate acestea, ma­jo­ritatea gos­podăriilor nu au control în ceea ce pri­vește prevenirea infiltrării directe a eflu­en­tului de gunoi de grajd în sol. Astfel, pentru a rezolva aceste probleme,
s-a ajuns la concluzia că sunt ne­ce­sare sisteme comunale locale integrate de colectare și valori­fi­ca­re a gunoiului de grajd. „În mod cert, locația trebuie să fie în extravilan. Ne-am pro­pus să nu ratăm șan­sa acestor fonduri, mai ales că sunt neram­bursa­bile. Va fi o mo­da­li­tate cen­tra­li­zată prin care vom pu­tea gestiona gu­noiul de grajd și de­jec­țiile de ori­gine ani­mală, conform prevederilor actuale (ge­nerează miros, în primul rând). Stocarea la nivel comunal este soluția ideală pentru mediul rural. Aceste sisteme pot fi și individuale, dar noi ne dorim să aibă acces toată lumea și să fie de folos pentru toți cei care au animale. E drept, numărul lor nu mai e ca altădată, nu fiecare casă are cel puțin o vacă, așa cum era pe vremuri, dar cred că în­toarcerea către viața la țară se va în­tâmpla nu doar pentru cei care au ieșit la pensie, ci poate chiar pentru urmașii lor”, a precizat Tiberiu Pasconi (foto), primarul din Totești. Reamintim că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte “Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd”, Com­ponenta 3 – Managementul deșeurilor, Investiția I2, Subinvestiția I.2.A-B, din PNRR, obiectivul fiind acela de ges­tionare sustenabilă a biode­șeurilor agricole, în special a celor pro­venite din activitățile zootehnice, prin creșterea gradului de valorificare a acestora în vederea reducerii poluării cu nitrați. Finanțarea se va câștiga pe principiul „primul venit, primul servit”, în limita bugetului maxim eligibil pre­alocat (228.300.000 de euro, echi­valentul a 1.119.925.650 de lei). Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100 la sută. Valoarea maximă eligibilă e de 1.000.000 euro/ platformă co­munală nou înfiin-țată, respectiv 500.000 euro/platformă comunală mo­dernizată. Sunt concepute 4 pro­iecte-tip de platforme comunale si 6 proiecte-tip de platforme individuale, pe baza cărora se va putea realiza, direct de către beneficiari, configurarea sistemu­lui comunal integrat, conform specifi­cului și necesităților locale.