Teliucu Inferior: Trei mari finanțări contractate, alte trei proiecte pentru comunitate

Magdalena Șerban

Recent, conducerea din Teliucu Inferior a semnat, la București, două con­tracte de finanțare pentru pro­iec­tele accesate și câștigate prin Pro­gra­mul Național de Redresare și Re­zi­li­ență – PNRR și unul pe „Anghel Saligny”. Prin urmare, comunitatea va bene­fi­cia de obiective modernizate din bani europeni nerambursabili. Iar acestea nu sunt singurele programe de dez­vol­tare în cadrul cărora autoritățile pu­blice locale au avut succes, ci s-au bu­curat de reușită și pe alte axe.

O școală veche va deveni un edificiu modern. Drumuri bune și trafic digitalizat
„Prima investiție ține de reabilitarea clădirii Centrului de Servicii Publice și So­ciale pentru cetățeni. Demult, aici a func­țio­nat o școală, însă edificiul s-a degradat foarte mult, așa că acum a venit timpul să fie pus la punct. Noi am schimbat des­tinația școlii, dându-i această nouă uti­litate. E situată chiar vis-a-vis de sediul pri­măriei. Sunt multe spații pe care să le folosim, în sensul în care sunt oferite, cu chirie, ca birouri (celor de la Apa Prod, celor de la cablu, de exemplu). Vom muta aici inclusiv sala destinată desfășurării ședințelor de Consiliu Local. Mai vrem să ame­na­jăm o sală de festivități și să mu­tăm birouri din cadrul administrației. Dar până atunci, trebuie totul refăcut, de la acoperiș și până la împrejmuire, in­te­rior-exterior, trebuie introduse utili­tă­țile, care în momentul de față nu sunt tra­se, plus multe altele. Valoarea eli­gi­bilă este de aproa­pe 300.000 de euro”, a explicat Daniel Pupeză (foto), pri­marul din Teliucu Inferior. Potrivit Larisei Ienăşescu, ma­na­ger de pro­iec­te – Compartimentul de Dez­­voltare Locală, o altă linie investi­țio­nală vizează sis­temul de management local (ITS/TIC), prin dezvoltarea infras­truc­­turii di­gitale. Sunt două componente inte­grate. „Vom monta 60 de camere mo­derne, cu recunoaștere a plăcuțelor de în­ma­triculare. Mai avem puse și sunt func­ționale, din alt proiect dezvoltat și fi­na­lizat în 2021, însă prin FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, încă 30 de camere. Deci la final vor fi, de toate, 90. Cu cât mai multe, cu atât mai bine pentru siguranța cetă­țenilor. Poate cei care aruncă deșeuri vo­luminoase vor fi înfrânați. Cu toate că există un grafic de colectare pentru aces­tea, unii îl ignoră. Deci există soluții pentru ele. Chiar și pentru deșeurile rezultate din construcții. Pe lângă seg­mentul de circulație, vrem să impunem astfel și respectarea normelor de pro­tec­ție a mediului. Valoare întregului de­mers, care are mai multe elemente, ajunge la circa 300.000 de euro”, a spe­cificat edilul.

Și cofinanțare
De amintit că pe o altă filieră, mai exact prin programul „Anghel Saligny”, con­du­cerea locală a mai bifat un pro­iect, unul de reabilitare și modernizare drumuri co­munale (aproape 8 milioane de lei va­loa­rea eligibilă plus încă 2 mili­oane susținute din visteria proprie), cu­prinzând drumul de la Izvoarele (DC 105), care pe par­cur­sul lucrărilor afe­ren­te rețelei de apă s-a deteriorat și încă un drum care are ca traseu intra­rea în Teliuc, prin triaj, apoi urmează coasta dealului și ajunge până în drumul județean ce duce către Silvaș. În acest mod, se va creea o scurtătură. „Sunt demersuri foarte importante pe care le vom concretiza după ce par­cur­gem pașii birocratici impuși de pre­ve­de­rile legale în domeniul achizițiilor. Îi mul­țu­mim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat putere să ajungem la aceste re­zultate”, a transmis primarul din Teliucu Inferior.