Comunitate

Străzi din comuna Sălașu de Sus, modernizate prin Programul Național „Anghel Saligny”

Magdalena Șerban

Mai multe localități din țară vor primi fonduri pentru diverse lucrări, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Este vorba despre modernizarea de drumuri, înființarea sau extinderea sistemelor de alimen­ta­re cu apă potabilă, a rețelelor de ca­na­lizare menajeră și a stațiilor de epu­rare, construirea unor poduri și po­dețe, realizarea sau amenajarea tro­tua­relor, precum și înființarea sau dez­voltarea unor sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale. Printre adminis­trațiile publice care au câș­ti­gat finan­țare se numără cea din Sălașu de Sus.

Urmează AFIR
„Este vorba de un proiect de mo­der­nizare a unor străzi din satele Râu Alb, Râu Mic, Coroiești și Peștera. Am sem­nat contractul de finanțare la finele lunii trecute, iar acum se lucrează la pro­iectul tehnic și la documentația ne­ce­sară pentru a demara licitația de atri­buire, astfel încât prin primăvara lui 2024 să începem lucrul în teren. Iarna facem actele necesare, oricum neputându-se interveni asupra drumurilor, din pricina vremii. Așa, la primăvară va fi totul gata și vom putea să dăm drumul. Este un proiect de circa 9,8 milioane de lei ca valoare a fondurilor câș­ti­gate, dar mai trebuie să punem o sumă din bugetul local, ca să reușim să re­a­li­zăm totul (în total, ajunge la circa 11 milioane de lei). Am prevăzut asfaltare și rigole de scurgere. În prezent, aceste drumuri sunt fie pietruite, fie asfaltate, dar sunt deteriorate. După ce vom im­ple­menta acest program, ar mai ră­mâne mici bucăți de drumuri, necu­prin­se în diferitele proiecte pe care deja le-am realizat. Dar pentru acele segmente ne gândim să accesăm bani nerambur­sa­bili pe alte axe. Vrem prin Agenţia pen­tru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Ne încercăm norocul, și acolo succesul în a fi declarați eligibili având la bază punc­tajul obținut”, a anunțat Ioan Vlad (foto), primarul din Sălașu de Sus. Reamintim că Programul „Anghel Saligny” se des­fășoară în perioada 2021-2028, având o valoare de 50 de miliarde de lei. Astfel, este adus un be­neficiu major României, și anume opor­tunitatea uriașă pentru fiecare unitate adminis­tra­tiv-teritorială de a-și putea dez­volta utilitățile pu­blice, în vede­rea atragerii investi­to­rilor stra­te­gici care să genereze locuri de mun­că și venituri către bu­getul local, venituri din care se pot asi­gura cotele de finan­țare pentru alte noi in­ves­tiții, intrând într-un cerc de mo­der­ni­zare ex­trem de pro­­fi­ta­bil pen­tru în­­trea­ga comunitate.