România trebuie să devină motorul economic al Europei de est

Suntem contemporani cu trans­for­mări socio-economice fără pre­ce­dent. Toate aceste lucruri se întrevăd, dincolo de crizele declanșate la nivel global.
În acest context, domeniul energetic a devenit esențial și va fi determinant în dezvoltarea economică a unui stat. România are toate resursele necesare pentru a deveni un motor economic în regiunea estică a Europei. Asta, deoa­rece, poate asigura energie ieftină și nepoluantă pentru companiile cu ac­tivități productive, poate asigura ma­terii prime, dar și forță de muncă. România se poate reindustrializa, dacă renunță la artificiile legislative, complet neadecvate, care au dus la creșterea nejustificată a prețurilor pentru pro­dusele energetice. Putem lua ca exem­plu SUA, unde prețul la energia elec­trică este printre cele mai mici din lume, fiind atractive pentru companii.
Din păcate, Guvernul PSD – PNL – UDMR este preocupat de certurile din coaliție și refuză să vadă aceste opor­tunități. Mai grav de atât, ministrul Energiei pare că s-a angajat să de­mo­leze și să vândă tot ce a mai rămas din producția de energie autohtonă. Mini­s­terul Energiei și Guvernul nu au un plan pentru sectorul energic al României, atunci când s-au angajat să im­ple­men­teze trecerea la energie verde. Țara noas­tră nu are o Strategie Energetică Na­țională. Nimeni nu știe ce se în­tâmplă la Ministerul Energiei, nimeni nu știe încotro merge România, ce ca­pacități de producere mai avem, ce ambiții avem ca și țară sau unde vrem să ajungem. Tot ceea ce avem este un ministru care iese din când în când și rostește discursuri ambigui, de genul ”vorbim de” niște capacități și ”se vor face”… cândva, cumva, dacă…
Guvernul ar trebui să ne ofere răs­punsuri la câteva întrebări urgente. Ce capacități energectice vom avea în 2030 – 2050? Cu ce le finanțăm? Ce re­surse vom folosi pentru a produce energie? Cât de independentă și sigură va fi România din punct de vedere ener­getic? Care sunt riscurile? La toate aceste întrebări avem nevoie de răs­pun­suri urgente, dat fiind faptul că România s-a aliniat la planul UE de a trece pe energie verde 100 %, până în 2050.
Ungaria are o Strategie Energetică Națională realistă, dar ambițioasă. Ungurii recunosc că resursele lor sunt limitate, însă asta nu îi oprește să de­pună toate eforturile pentru a fi in­dependenți energetic, să aibă ambiții chiar de export de energie și, astfel, să nu fie afectați de con­flicte inter­na­țio­nale de­terminate de re­du­cerea con­tinuă a resurselor la nivel mondial și de creș­terea di­na­mică a cererii. Asta în­seamnă să ai o vi­ziune și un plan.
Polonia are o Stra­tegie Ener­ge­tică Na­țională pe 20 de ani, până în 2040. Polonezi re­cu­nosc faptul că au doar cărbune și bio­masă, însă, trebuie să importe gaz și ți­ței. Încă din primele rânduri această stra­tegie vorbește de cât de im­por­tant este să re­ducă emi­siile de carbon, să garanteze securi­ta­tea ener­getică a țării, dar, în același timp, să țină cont de categoriile vulne­ra­bile din societate. Să nu lăse oamenii fără locuri de muncă și nici zone întregi devastate economic și social, așa cum este la noi Valea Jiului. Iată o strategie energetică respon­sabilă!
România are toate re­sursele naturale necesare, dar avem cei mai lipsiți de in­te­gritate, verticalitate și viziune poli­ticieni în Guvern și în Parlament. Tre­buie să facem loc unei noi generații de politicieni, să punem oamenii potriviți la locurile potrivite. Generația nouă este aici și este pregătită să facă treabă pentru România. Putem mult mai mult, România merită mult mai mult!

16.02.2023
Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală 22 HUNEDOARA