Restructurarea şi/sau anularea obligaţiilor bugetare – continuare

3 decembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În ediţia de azi, în scopul informării contribuabililor interesaţi, continuăm prezentarea ultimei părţi din întrebările şi răspunsurile privitoare la aplicarea Ordonanţei nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale – prezentate în data de 13 noiembrie 2019, la Conferinţa cu tema „Actualităţi fiscale“, Cluj-Napoca.

Întrebare: Fondurile europene sunt ajutor de stat sau nu; printr-o notă de constatare s-a dispus restituirea unei sume peste 1.000.000 lei din fondurile POR alocate; în ce măsură acestea reprezintă ajutor de stat şi societatea ar putea beneficia de restructurare conform OG nr. 6/2019?
Răspuns: Având în vedere definiţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 66/2011 respectiv „fonduri europene – sumele provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României din bugetul general al Uniunii Europene şi/sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi definiţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 77/2014, respectiv „ajutor de stat – avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale dintre statele membre;” apreciem că suma în discuţie nu este ajutor de stat însă, pentru certitudine, acesta chestiune trebuie clarificată de emitentul notei de constatare.
Întrebare: În cazul unei societăţi (X ) cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local, având activitate de prestare servicii de salubrizare pe raza unităţii administrativ teritoriale, vă rog a ne preciza dacă Societatea X (în baza unei hotărâri a consiliului local) poate aplica Ordonanţa nr. 6 pentru anularea accesoriilor aferente serviciului de salubrizare restant, înregistrat la 31.12.2018 de către persoanele fizice şi juridice? Menţionez că societăţii X i s-a atribuit delegarea gestiunii serviciului de salubrizare conform Legii nr. 51/2006. Contractele sunt încheiate între PF/ PJ şi societatea X căreia i s-a delegat activitatea.
Răspuns: Potrivit art. 32, prevederile Capitolului II se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, opţional, dacă consiliul local stabileşte aplicarea facilităţilor pentru sumele datorate bugetului local. În concluzie, în măsura în care sumele aparţin bugetului local, consiliul local poate aproba o astfel de procedură.
Întrebare: Societate cu eşalonare în derulare la 08.08.2019 (dosar din 2017). La finalul lunii octombrie se pierde eşalonarea din cauza neplăţii datoriilor curente. Se va depune/înregistra cerere şi se va obţine (probabil) menţinerea eşalonării pentru restul de doi ani din durata iniţială a eşalonării pierdute. Societatea aceasta poate în vreun fel să beneficieze de OG nr. 6?
Răspuns: Dacă debitorul finalizează eşalonarea la plată până la data de 15 decembrie, acesta poate beneficia de dispoziţiile art. 31 alin. (2) din OG nr. 6/2019. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a ordonanţei, achitate odată cu plata ratei de eşalonare, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.
Întrebare: În situaţia prejudiciilor calculate şi plătite în dosarele penale, are incidenţă Ordonanţa nr. 6/2019?
Răspuns: Potrivit art. 1 pct. 8 din Codul de procedură fiscală, creanţa bugetară principală reprezintă dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, altele decât creanţele bugetare accesorii. Este de menţionat că în definiţia obligaţiilor bugetare prevăzută la art. 1 alin. (4) restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3). Potrivit art. 23 alin. (3) intră în sfera capitolului II şi alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. Astfel, observăm că legiuitorul a inclus în definiţia obligaţiilor bugetare restante inclusiv obligaţiile de plată individualizate în titluri executorii fără să se distingă natura acestora (civile, fiscale, penale). Pe cale de consecinţă, titlurile executorii reprezentate de sentinţe civile şi penale intră în sfera de aplicare a OG nr. 6/2019 dacă respectă condiţiile prevăzute de OG nr. 6/2019.

Întrebare: Dispoziţiile art. 1 alin. (6) din OG nr. 6/2019 şi ale art. 1 alin. (4) din Ordinul nr. 2810/2019 se interpretează în sensul că efectele renunţării la suspendarea obţinută în temeiul prevederilor art. 14 sau art. 15 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ nu se produc în situaţia în care se respinge solicitarea de restructurare şi nici nu se acordă eşalonarea la plată a obligaţiilor a căror restructurare a fost solicitată?
Răspuns: Potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) din OG nr. 6/2019 şi ale art. 1 alin. (4) din OMFP nr. 2810/2019 „Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurării obligaţiilor bugetare prin depunerea unei cereri de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal. Cu alte cuvinte renunţarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispoziţiilor cap. I din ordonanţă şi nu dă dreptul organului fiscal de a începe sau continua procedura de executare silită.
Întrebare: Se poate renunţa la suspendarea dispusă în baza art. 14 şi art. 15 din Legea nr.554/2004 doar în ceea ce priveşte o parte din obligaţiile fiscale suspendate (în cuantum de peste 1 milion de lei) în vederea aplicării pentru aceste din urmă obligaţii a măsurii restructurării?
Răspuns: Potrivit art. 1 alin. (6) din OG nr. 6/2019 debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurării obligaţiilor bugetare. Prin urmare dacă debitorul poate renunţa la suspendarea întregului act ar rezulta şi că poate renunţa la suspendarea unei părţi din acesta, conform principiului qui potest plus, potest minus.
Întrebare: Notificarea, în situaţia în care contribuabilul se încadrează la cap. II – anularea accesoriilor cu condiţia plăţii până la 15 decembrie a debitelor şi accesoriilor aferente din anul 2019, poate fi depusă şi după data de 31 octombrie 2019?
Răspuns: Pentru accesarea facilităţilor prevăzute de Cap. II din OG nr. 6/2019 nu este prevăzut un termen pentru depunerea notificării. Este de menţionat că aceasta nu este obligatorie. Dar ,pentru a beneficia de facilităţi debitorul trebuie să depună cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la art. 24 lit.a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
Întrebare: O persoană fizică a făcut obiectul verificării de către Direcţia Generală de Control al Marilor Averi, pentru perioada 2015-2016, control început în septembrie 2018 (aviz de verificare) şi finalizat în mai 2019. În urma controlului s-au stabilit obligaţii fiscale şi accesorii aferente anilor 2015 şi 2016. Aceste obligaţii s-au achitat în iunie 2019. Poate beneficia persoana fizică de anularea accesoriilor aferente obligaţiilor principale suplimentare, achitate în totalitate, (debite dobânzi, penalităţi) aferente anilor 2015-2016 şi restituirea lor ?
Răspuns: Din întrebare rezultă că sumele au fost achitate până la intrarea în vigoare a OG nr. 6/2019, context în care în CAF nu figurează cu obligaţii bugetare restante la 31 decembrie 2018 şi pe cale de consecinţă nu poate beneficia de prevederile OG nr. 6/2019 (legea nu se aplică retroactiv).
Întrebare: În ceea ce priveşte facilitatea de la art. 27 (inspecţii fiscale în curs la data intrării în vigoare), cap. II, această facilitate se aplică şi pentru obligaţii principale care depăşesc 1 milion lei; singurele condiţii sunt cele 2 condiţii stipulate de art. 27? De asemenea, care dintre facilităţile prevăzute la art. 24-26 se aplică pentru obligaţii principale mai mari de 1 milion lei?
Răspuns: În cazul facilităţilor fiscale prevăzute la art. 25, 26 şi 27, pentru acestea nu sunt aplicabile prevederile art. 23 alin. (1) referitoare la plafon întrucât contribuabilii beneficiari ai facilităţii, în toate cazurile, nu înregistrau la data de 31 decembrie 2018 obligaţii fiscale principale restante, acestea fiind ori declarate prin rectificare, ori stabilite prin decizie de impunere în anul fiscal 2019 şi care cuprind obligaţiile principale cu scadenţă anterioară datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, ori au obligaţiile bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018, inclusiv, stinse până la această dată.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Se tulbură apele şi în filiala hunedoreană a Pro România

După scandalurile şi demisiile de la nivel central şi din alte organizaţii locale, tensiunea şi acuzaţiile şi-au făcut apariţia şi...

Prefectul Kiszely, la final de mandat

Prefectul Fabius Kiszely (foto) mai are, probabil, câteva zile până va fi schimbat din funcţie. Guvernul Orban a înlocuit săptămâna...

Cum arată „România normală” la o lună de guvernare

A trecut o lună de la preluarea guvernării de către PNL. Am spus mereu că politicile publice, fie ele de...

Închide