Actualitate

Radu Crișan, șeful Direcției Silvice: Aproape jumătate din suprafața județului este împădurită

Adriana Năstase

Șeful Direcției Silvice Hunedoara, Radu Crișan (foto), susține că situația financiară a Direcției este una foarte bună, iar furtul de lemn nu este o problemă în județ.

ReporterDomnule Director, care este situaţia financiară a Direcţiei Silvice Hunedoara?
Radu Crișan – Situaţia financiară a Di­recţiei Silvice Hunedoara este una foarte bună, în ultimii ani reuşind nu numai să realizăm dar şi să depăşim toți indicatorii economici specifici, obţinându-se pro­fituri istorice – anul 2022 profit brut 14 milioane lei – ce asigură stabilitatea finan­ciară necesară unei bune gos­po­dăriri a pădurilor hunedorene.

R. Cât din suprafaţa judeţului Hunedoara este împădurită?
R. C. – Judeţul Hunedoara, cu 316.000 ha, este situat pe al treilea loc în ţară ca su­prafaţă a fondului forestier, după judeţele Suceava şi Caraş-Severin. Aproa­pe 50 la sută din suprafaţa jude­ţului este acoperită de păduri, sem­ni­ficativ mai mult decât procentul supra­fe­ţei împădurite a ţării (27,7 la sută).

R.Care este suprafaţa pădurilor pe care Direcţia Silvică le administrează?
R. C. – Direcţia Silvică Hunedoara ad­mi­nistrează 66 la sută din fondul forestier al judeţului, respectiv 208.300 ha, din care 61.717 ha fond forestier privat şi fond forestier al U.A.T-urilor şi 146.585 ha păduri proprietate publică a statului. Restul suprafeţei este administrat de către alte ocoale silvice autorizate, de­numite ocoale silvice de regim, înfiinţate de primării sau de persoane fizice/ju­ri­dice sau de asocieri ale acestora.

R.Mai este furtul de lemn o problemă în judeţul nostru?
R. C. – În judeţul Hunedoara furtul de material lemnos nu a fost niciodată o problemă deosebită. Spre exemplu, anul tre­cut a fost tăiat ilegal un volum de 784 mc, pentru 605 mc încheindu-se un nu­măr de 99 acte de infracţiune, iar restul volumului fiind imputat pădurarilor ges­tionari de cantoane.

R.Având în vedere că se apropie „Săptămâna Verde” ne puteţi spune dacă Direcţia Silvică este implicată în educaţia pentru mediu?
R. C. – În calitate de administrator de pă­duri, Direcţia Silvică Hunedoara acordă o deosebită atenţie educaţiei orientată către protejarea valorilor naturale şi este per­manent implicată în acţiuni edu­ca­tive. Pro­punerea noastră pentru elevi şi pro­fe­sori în „Săptămâna Verde” este de a vizita cele 4 trasee educative realizate până în pre­zent: Traseul Stejarilor şi Traseul lui Ghin­duţă din Pădurea Bejan (Deva), Tra­seul Măgura Zamului şi Tra­seul Runcu. In­for­maţii despre aceste tra­see pot fi gă­site pe pagina de internet a Direcţiei Silvice. Totodată aş dori să vă informez că în curând vor începe îns­crierile pentru deja tradiţionalul concurs internaţional „Tineri în pădurile Europei”, a cărei fază de pre­se­lec­ţie naţională este organizată de RNP-Romsilva şi direcţiile silvice judeţene.

R.Cum se face valorificarea su­pe­rioară a masei lemnoase pentru a fi pusă în circuitul economic?
R. C. – Au existat şi există in continuare preocupări cu privire la valorificarea su­pe­rioară a masei lemnoase. Legislaţia pre­vede două modalitaţi de valorificare a masei lemnoase: ca lemn fasonat (pu­ne­rea pe piață făcându-se pentru sor­ti­men­te industriale, majoritar din depozite de masă lemnoasă) si ca lemn “pe picior” (punerea pe piată făcându-se direct din pădure, practic operatorii economici cumpărând arborele întreg). Dacă, pană mai acum câţiva ani, modul de valori­fi­care ca lemn “pe picior” era undeva la 95 la sută, astăzi, legislaţia obligă ca cel pu­ţin 50 la sută din masa lemnoasă sa fie pusă in circuitul economic (licitaţii) ca lemn fasonat. Amintim aici şi trecerea, in to­talitate, la valorificarea masei lem­noase prin licitaţii electronice, cu par­ti­ci­pare on-line a operatorilor economici de la preselecţie până la contractare, ne­mai­fiind necesară prezenţa fizică a aces­tora, fapt ce a dus la obţinerea unor pre­ţuri de valorificare superioare celor ob­ţi­nute prin licitaţiile tradiţionale (strigare, plic inchis sau o combinaţie a acestora).