Actualitate

Prefectul a vrut să-i scoată pe seniori din azil, dar a fost refuzat. Poate face apel

Prefectul de Hunedoara a solicitat, în urmă cu aproape 2 săptămâni, o or­donanță președințială pentru re­lo­carea seniorilor din azilul de la Cristur. Ce­rerea a fost depusă la Judecătoria Deva, din partea prefecturii și a Agen­ției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Hunedoara. Ieri, Ju­de­cătoria Deva a dat verdictul în acest caz. A respins cererea de emitere a or­donanței președințiale pentru relo­ca­rea celor internați la azilul din Cristur.

Inadmisibilă
„Admite excepţia inadmisibilităţii ce­rerii d­e chemare în judecată, invocată de pârâtă prin întâmpinare. Respinge ce­rerea de chemare în judecată formulată de reclamantele Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara şi Agenţia Judeţea­nă pen­tru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara, în contradictoriu cu pârâta Asociaţia „Casa Divină” Deva, având ca obiect emiterea unei ordonanţe pre­şedinţiale, ca inadmisibilă. Respinge ce­rerea pârâtei de obligare a recla­man­telor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în ter­men de 5 de zile de la pronunţare, care se va depune la Judecătoria Deva. Pro­nunţată prin punerea soluţiei la dis­po­ziţia părţilor prin mijlocirea grefei ins­tanţei astăzi, 26.07.2023”, se arată în decizia judecătorului.

Nu a demonstrat că nu s-a permis accesul în centru
„Fără a prezenta o relevanţă deosebită istoricul contravenţional al asociaţiei pârâte sau împrejurarea dacă în prezent aceasta funcţionează sau nu în mod legal, aceste aspecte fiind străine de obiectul cauzei, este evident că accesul re­clamantelor trebuie permis de fur­ni­zorul de servicii sociale pentru reali­za­rea, în mod legal, a verificărilor şi a demer­su­rilor pe care acestea sunt abi­litate să le efectueze, în baza atribuţiilor ce le revin potrivit legii. Desigur, trebuie ţinut cont şi de faptul că, în măsura în care beneficiarii serviciilor sociale au capacitate deplină de exerciţiu, orice măsură cu caracter medical cu privire la aceştia nu poate fi luată fără con­sim­ţământul persoanelor vizate. Astfel, din moment ce se solicită obligarea pârâtei să permită accesul reclamantelor la punc­tul acesteia de lucru, în vederea exa­minării medicale a per­soanelor vârst­nice identificate acolo, în vederea transportării acestora la uni­tăţi spi­ta­liceşti, precum şi în vederea relocării acestora în centre rezidenţiale auto­ri­zate şi licenţiate, dacă va fi cazul, de­­mersuri ce se vor realiza prin con­cur­sul autorităţilor publice competente, rezultă că dreptul reclamantelor a cărui apa­renţă se verifică este acela de a ob­ţine obligarea pârâtei să le permită ac­ce­sul în locaţia în care aceasta prestează ser­vi­ciile sociale. Situaţia premisă pentru existenţa (aparenţei) acestui drept este, în mod evident, refuzul pârâtei de a permite accesul la punctul său de lucru, în vederea realizării demersurilor la care fac reclamantele referire. Or, re­cla­man­tele nu numai că nu au dovedit refuzul pârâtei de a le permite accesul pentru realizarea respectivelor demersuri, ci nici măcar nu au invocat un astfel de refuz din partea furnizorului de servicii sociale.(…) Mai mult, pârâta a susţinut că nu s-a pus în nici un moment problema vreunui refuz din partea sa în a permite reclamantelor accesul, drept dovadă stând în special procesul-verbal de control nr. 5551 – AJPIS HD/202 – SIS/13.07.2023, în care s-au consemnat rezultatele ultimului control comun re­a­li­zat la punctul de lucru al pârâtei, cu mai puţin de o săptămână anterior so­licitării emiterii ordonanţei, şi din care reiese că reclamanta Agenţia Judeţeană pen­tru Plăți şi Inspecţie Socială Hunedoara a avut acces la locaţia pârâtei, împreună cu reprezentanţi ai altor instituţii publice, ocazie cu care s-au identificat un număr de 17 persoane vârstnice, beneficiari ai serviciilor sociale furnizate de asociaţia pârâtă. Mai mult, la termenul din data de 25.07.2023, la interpelarea instanţei, reclamantele au arătat că, ulterior con­trolului comun din data de 13.07.2023, nu s-a mai încercat efectuarea exa­mi­nării medicale a persoanelor vârstnice iden­tificate acolo, în vederea trans­por­tării acestora la unităţi spitaliceşti, pre­cum şi în vederea relocării acestora în centre rezidenţiale autorizate şi licen­ţiate, dacă va fi cazul, nesolicitând, de altfel, acordul pârâtei în acest sens. Astfel, din moment ce nu este în­de­pli­nită condiţia existenţei aparenţei drep­tului în favoarea reclamantelor, nu se mai im­pune analizarea celorlalte condiţii cumu­lative impuse pentru emiterea ordo­nanţei preşedinţiale. Desigur, în măsura în care, în viitor, reclamantele vor dovedi refuzul pârâtei de permitere a accesului în vederea realizării de­mer­su­rilor vizate, fiind vorba despre o situaţie de fapt diferită, se va putea solicita din nou emiterea unei ordonanţe preşe­din­ţi­a­le, având acelaşi obiect, fără a se pune problema autorităţii de lucru judecat”, se arată în motivarea celor de la Jude­că­toria Deva. (A.N.)