; charset=UTF-8" /> Stiri si informatii de ultima ora din judetul Hunedoara - Mesagerul Hunedorean

Modificări privitoare la regimul străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă

13 noiembrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 941 din 7 noiembrie 2018 a fost publicată Legea nr. 247/2018 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.
În cele ce urmează prezentăm principalele modificări şi completări privitoare la actele normative privind regimul străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă.
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/ 2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Art. 56, Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut.“
1.2. La Art. 56, Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă, se introduc două noi alineate, (11^1) şi (11^2), cu următorul cuprins:
(11^1): „Străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă în calitate de lucrător au pair li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu timp parţial, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că durata timpului de muncă nu depăşeşte 25 de ore pe săptămână, iar cuantumul salariului este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, calculat la fracţia de timp lucrată.“
(11^2): „Dreptul de şedere temporară pentru lucrătorii au pair se prelungeşte în condiţiile prevederilor alin. (11^1) pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă cu timp parţial, fără a depăşi o durată totală de şedere de un an pe teritoriul României, în această calitate.“
La Art.56^1, Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de delegare, Art.56^2, Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT şi Art.56^3, Dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilităţi, modificările principale vizează înlocuirea condiţiei „nivelului câştigului salarial mediu brut“, cu „dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.“
2. Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare:
2.1. La Art. 2, …termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
f^1) „lucrător au pair – străinul încadrat în muncă temporar de o familie-gazdă, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. o^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul României, pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi competenţele lingvistice în schimbul unor activităţi casnice uşoare şi de îngrijire a copiilor.“
2.2. La Art.8, Dovada îndeplinirii condiţiei speciale prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) – Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători permanenţi, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„c) dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant;
d) copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte efectuarea selecţiei realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului prevăzut la lit. c), precum şi faptul că străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şiexperienţă în activitate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.“
2.3. La Art.10, Dovada îndeplinirii condiţiei speciale prevăzute la art.9 alin.(2) lit.a) – Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători stagiari, alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte efectuarea selecţiei realizată pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului, precum şi faptul că străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.“
2.4. La titlul I capitolul II, după secţiunea a 4-a se introduce o nouă secţiune cu următorul cuprins:
Art. 12^2: „Avizul de angajare pentru lucrători au pair se eliberează angajatorului, membru al familiei-gazdă, în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă parţială pe durată de cel mult un an, pentru a presta activităţi casnice uşoare şi de îngrijire a copiilor.”
Art. 12^3: „Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători au pair sunt următoarele:
a) străinul să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani;
b) angajatorul, membru al familiei-gazdă, îşi asumă răspunderea pentru ca, pe întreaga durată a şederii străinului pe teritoriul României, să asigure cheltuielile de întreţinere, cazare şi asigurare socială de sănătate;
c) străinul a absolvit o formă de învăţământ secundar inferior;
d) angajatorul, membru al familiei-gazdă, să aibă altă cetăţenie decât străinul pentru care solicită eliberarea avizului de angajare pentru lucrătorul au pair şi să nu aibă legături de familie cu acesta.“
2.5. Art.30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art.30: „La eliberarea avizelor de angajare/detaşare, angajatorul/beneficiarul prestării de servicii plăteşte un tarif în lei, echivalent a 100 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri ori în cazul aplicării art. 17 sau 18, angajatorul plăteşte un tarif în lei, echivalent a 25 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii.“

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Loading...

Comentarii (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

  1. Modificări privitoare la regimul străinilor intrați în România în scopul încadrării în muncă – TVG – Tax & Audit | 14 noiembrie 2018

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Anunt Finante 14.11.2018

Judo: Memorialul Aurel Cîmpeanu – ediţia XVI

În perioada 09-11 noiembrie, Sala Polivalentă din Focşani a găzduit cea de-a 16-a ediţie a Turneului Internaţional de judo Memorialul...

Campionatul Mondial de lupte – seniori U23

Luni, a debutat, la Sala Polivalentă din Bucureşti, Campionatul Mondial de lupte, seniori U23. Delegaţia României este formată din 30...

Închide