Comunitate

Legea 231/2018 aduce titluri de proprietate şi la Geoagiu

Magdalena Șerban

În temeiul Legii 231/2018, persoanele fizice şi juridice pot formula cereri în ve­derea constituirii şi/sau reconstituirii drep­tului de proprietate. La Geoagiu, pro­cedura este în proces de implementare, iar cetățenii trebuie să știe că încă mai pot depune solicitări, termenul-limită impus inițial fiind abrogat.

Documentații finalizate sau în lucru
Cadrul legal vizează suprafaţa de teren aferentă casei de locuit şi anexelor gospo­dăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora care sunt evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în re­gistrul agricol sau în alte documente fun­ciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv decla­raţii auten­tice de martori. Totodată, în cazul tere­nu­rilor aferente locuinţei, care nu au fost coo­perativizate, deţinătorii sau moştenitorii aces­tora pot solicita emiterea titlului de pro­prietate, astfel: dacă solicitanţii figu­rează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale, dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi şi nu fac obiec­tul cererilor de reconstituire sau consti­tuire a dreptului de proprietate de că­tre alte persoane. “În ce ne privește, în total au fost depuse de la intrarea în vigoare a Legii 231 și până în prezent 390 de cereri, dintre acestea, 203 fiind validate de către Prefectura Hunedoara. Au fost emise 153 de titluri de proprietate conform preve­derilor legale, iar dintre ele, 19 nu au fost încă ridicate. Bineînțeles, mai sunt în evi­dențele noastre și documentații incomplete care nu au putut fi trimise mai departe, și anume un număr de 32 care necesită com­pletări cu diverse acte cerute de legea la care facem referire. Mai trebuie precizate și cele 25 de documentații care au fost res­pinse, neîncadrându-se în ceea ce este stipulat de normativul legislativ. Și mai avem 115 de cereri comletate și depuse, dar fără a fi însoțite de acte doveditoare. Dacă nu vor fi aduse și acestea, cererile respec­tive vor fi respinse, din păcate. Oamenii tre­buie să fie conștienți că nu pot exista treceri cu vederea sau dosare completate parțial, ci e vorba de o lege pe care cu toții trebuie să o respectăm întocmai, fie că suntem auto­ritate publică, fie că ei au rolul de solicitanți. Și de o parte și de alta trebuie aplicată. Îi invit pe aceia care încă nu s-au decis sau pur și simplu din neglijență ori din lipsă de timp nu au reușit să solicite acest drept pe care statul le dă șansa să și-l dobândească, să ia măsuri. Nu mai este nici un termen până la care se poate face acest demers, dar nu se știe ce se mai hotărăște în acest sens, neputând să dureze la infinit. Așa că e o oportunitate ce trebuie exploa­tată. Vă așteptăm să vă cereți drepturile le­gale. Până atunci, vă doresc sănătate, pu­tere de muncă și numai bine”, afirmă prima­rul orașului Geoagiu, Vasile Cărăguț.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.