Fondul suveran de dezvoltare şi investiţii

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 29 septembrie 2018, Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil unui fond suveran de dezvoltare şi investiţii, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
Prin proiectul de act normativ se vizează reglementarea cadrului general privind condiţiile pe care o societate înfiinţată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată fond suveran de dezvoltare şi investiţii.
În cele ce urmează, prezentăm principalele schimbări, ale situaţiei actuale, preconizate odată cu adoptarea acestui act normativ:
a. Un asemenea fond are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public-private, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.
b. Fondul se constituie ca persoană juridică română ale cărei condiţii de organizare şi funcţionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi care se înfiinţează şi funcţionează ca societate pe acţiuni potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale acestei ordonanţe de urgenţă, precum şi a actului constitutiv, fiind deţinut în întregime, în mod direct pe toată durata de funcţionare, de către Statul român.
c. Prin hotărâre de Guvern se stabilesc: obiectul de activitate şi sediul social, autoritatea publică centrală care exercită, în numele Statului român, drepturile şi obligaţiile izvorâte din calitatea de acţionar unic al Fondului, valoarea iniţială a capitalului social şi numărul acţiunilor, pachetele de acţiuni care se transferă cu titlu de aport în natură de Statul român la capitalul social, metodele de evaluare a aportului în natură, durata de funcţionare determinată sau nedeterminată, precum şi alte aspecte prevăzute de lege şi care vizează organizarea şi funcţionarea Fondului. Încadrarea companiilor ale căror acţiuni urmează să facă parte din capitalul social al Fondului în categoria societăţilor strategice se va efectua prin hotărâre de Guvern, pe baza propunerilor transmise de către autorităţile publice tutelare.
d. Statul poate aporta bunuri mobile şi imobile la capitalul social al Fondului. La constituirea acestuia se poate stabili un termen de până la cinci ani pentru efectuarea vărsămintelor aferente aportului în numerar la capitalul social iniţial, fondurile necesare fiind asigurate din bugetul autorităţii publice centrale care exercită, în numele Statului român, drepturile şi obligaţiile izvorâte din calitatea de acţionar unic şi/sau din venituri din activitatea de privatizare. Aportul în natură, stabilit prin hotărâre a Guvernului se poate compune şi din bunuri mobile şi imobile proprietate privată a Statului, acestea trecând din domeniul privat al Statului în proprietatea Fondului la data înmatriculării la registrul comerţului. Transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor aduse aport la capitalul social al Fondului, care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate pe un sistem multilateral de tranzacţionare, sunt considerate transferuri directe în sensul legislaţiei pieţei de capital. În cazul în care fondul preia în portofoliu companii al căror proces de privatizare nu este finalizat, drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele de privatizare rămân în contul Statului, prin instituţia care a derulat contractul de privatizare, potrivit legislaţiei în domeniul privatizării societăţilor sau potrivit actului normativ de aprobare a contractului de privatizare.
e. Strategia Fondului se stabileşte de către adunarea generală a acţionarilor, în baza unui mandat aprobat în prealabil prin hotărâre de Guvern şi este însoţită de un plan de afaceri şi de o analiză economico-financiară care să o fundamenteze. Strategia Fondului este corelată cu un set de indicatori de performanţă pe termen mediu şi lung stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor şi va avea în vedere următoarele domenii şi activităţi de dezvoltare: dezvoltarea infrastructurii în România; crearea de locuri de muncă, stimularea inovaţiei şi a noilor tehnologii, creşterea capitalului uman pe termen lung, creşterea competitivităţii economiei româneşti şi alte domenii şi activităţi de dezvoltare care sunt de interes pentru economia naţională. Până la aprobarea acestei strategii, Fondul derulează activităţile curente pentru administrarea proiectelor aflate în derulare/produselor financiare aflate în portofoliu.
f. Administrarea Fondului se face în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc temporar de către acţionar prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care reprezintă Statul ca acţionar, iar Consiliul de Supraveghere numeşte Directoratul, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului, pe o perioadă care să nu depăşească 18 luni, mandatul organelor de conducere fiind organizarea activităţii Fondului. Numirea primilor membri ai Consiliului de Supraveghere se realizează în baza unui proces de selecţie care are în vedere criteriile prevăzute pentru selecţia Consiliului de Supraveghere şi a Directoratului.
g. Înstrăinarea sau achiziţia de către Fond a unor acţiuni sau alte active aflate în proprietatea Fondului nu este supusă prevederilor OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici a prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare întrucât scopul Fondului nu-l reprezintă activitatea de privatizare, ci efectuarea de investiţii financiare în nume şi cont propriu, dezvoltarea şi finanţarea de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, precum şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit. Practic, activitatea principală este de efectuare de investiţii financiare în nume şi cont propriu prin participaţii la societăţile din portofoliu sau la alte societăţi, acordarea de împrumuturi, precum şi vânzarea/achiziţia/menţinerea în portofoliul propriu de instrumente financiare în conformitate cu strategia Fondului. Pe de altă parte, Fondul are în activitate administrarea acţiunilor la companiile din portofoliu, şi în acest sens urmăreşte îmbunătăţirea activităţii companiilor la care este acţionar, astfel încât acestea să îndeplinească criteriile economice şi de guvernanţă pentru a putea fi listate la Bursa de Valori Bucureşti, ceea ce se reflectă în calitatea activităţii şi în nivelul de dezvoltare al companiei.
h. Se propune ca înstrăinarea sau achiziţia de către Fond a unor acţiuni sau alte active aflate în proprietate să se realizeze în condiţii de piaţă, de transparenţă şi de competitivitate, iar decizia de înstrăinare de active şi de acţiuni care constituie capitalul social al Fondului să fie luată în conformitate cu strategia Fondului şi pe baza unei analize cost/beneficiu privind utilizarea acestei surse de finanţare din înstrăinarea de active/acţiuni pentru implementarea strategiei, numai după epuizarea tuturor celorlalte instrumente de finanţare prevăzute de lege, cu menţinerea valorii activului net al Fondului la nivelurile stabilite prin strategia Fondului.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.