Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, modificări şi completări

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 4.07.2019, Proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 „Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia” şi a Anexei nr. 2, „Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central” aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 90/2016.
Necesitatea elaborării unei noi proceduri de acordare a eşalonării la plată se regăseşte în Referatul de aprobare a proiectului de act normativ, astfel:
Dispoziţiile Cap. IV „Înlesniri la plată” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificări şi completări, reglementează, pe de o parte, regulile generale cu privire la acordarea de eşalonări la plata obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, de către organul fiscal central, iar pe de altă parte faptul că, forma şi conţinutul cererii prin care se solicită aceste înlesniri la plată, documentele justificative care se anexează acesteia şi procedura propriu-zisă de aplicare a eşalonării la plată se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
În acest sens, în baza prevederilor art.187 alin. (2) şi ale art. 209 ale Cap. IV „Înlesniri la plată” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările, a fost emis Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.
Prevederile referitoare la înlesnirile la plată din capitol mai sus menţionat au fost modificate şi completate prin următoarele dispoziţii legale:
– art.II alin. (5)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
– art.V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscalbugetare;
– art.72 pct. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
În contextul acestor modificări legislative, este necesară elaborarea unei noi proceduri de acordare a eşalonării la plată, care să aibă în vedere actuala procedură, îmbunătăţită cu modificările şi completările aduse de actele normative mai sus invocate.
Prin acest proiect de act normativ se propune reglementarea următoarelor aspecte:
1. modelul cererii de acordare a eşalonării la plată;
2. actualizarea documentelor justificative care se anexează acestei cereri;
3. actualizarea obiectului înlesnirilor la plată;
4. actualizarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată:
– includerea în categoria obligaţiilor fiscale pentru care pot fi acordate înlesniri la plată a creanţelor rezultate din săvârşirea unor infracţiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare şi amenzi judiciare/penale, precum şi excluderea din această categorie a sumelor care fac obiectul unor confiscări şi a celor reprezentând echivalentul în bani a unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracţiuni;
– stabilirea obligativităţii organelor fiscale de a înştiinţa autoritatea competentă sau organul emitent al titlului executoriu despre depunerea unei cereri de acordare a eşalonării la plată/retragere şi despre emiterea unei decizii în soluţionarea acestora;
– analizarea şi constatarea situaţiei de dificultate şi a capacităţii de plată pe perioada de eşalonare de către organele fiscale numai pe baza informaţiilor furnizate de debitor în cerere sau deţinute de organul fiscal, în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate;
– plata diferenţiată a ratelor de eşalonare în funcţie de posibilităţile reale de achitare a acestora, precum şi modul de stabilire a ratelor diferenţiate;
5. stabilirea termenului de:
– soluţionare a cererilor de acordare a eşalonării la plată în cazul debitorilor care nu constituie garanţie;
– înştiinţare a autorităţii competente sau emitente a titlului executoriu transmis spre recuperare organelor fiscale, în cazul cererilor de acordare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale de a căror plată depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar;
– clarificare a neconcordanţelor şi de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală în cazul debitorilor care nu constituie garanţii;
– solicitare a organului fiscal de reconstituire a garanţiilor, în cazul în care bunurile care fac obiectul garanţiei constituite de debitori s-au degradat ori dreptul de proprietate a acestor bunuri s-a modificat prin hotărâri judecătoreşti;
– emitere a deciziei de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată, precum şi a deciziei de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare;
– demarare a procedurii de valorificare a garanţiilor constituite după constatarea pierderii valabilităţii eşalonării la plată;
– eliberarea a certificatului de atestare fiscală în cazul unei cereri de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată, a unei cereri de modificare a deciziei de eşalonare la plată, precum şi al unei cereri de acordare a eşalonării la plată în cazul debitorilor cu risc fiscal mic;
– constituire a garanţiei în cazul cererilor de modificare a deciziilor de eşalonare la plată;
6. actualizarea procedurii de modificare a înlesnirilor la plată acordate în sensul propunerii unei proceduri similare cu cea prevăzută la acordarea eşalonării la plată.
Totodată, procedura de modificare cuprinde şi prevederi referitoare la anularea deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere în cazul în care penalităţile de întârziere nu se amână la plată, ci se includ în eşalonare, ca urmare a garanţiilor insuficiente, precum şi situaţia inversă când penalităţile de întârziere eşalonate la plată se amână la plată în vederea anulării, în cazul în care se constituie garanţiile în cuantumul prevăzut de lege.
7. actualizarea regulilor speciale privind punerea în aplicare a suspendării executării unui act administrativ fiscal;
8. actualizarea modelelor formularelor prevăzute de procedura de acordare a înlesnirilor la plată.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.