Politica si administratie

Directorul general al Apa Prod, Dorin Gligor: Resursa umană bine pregătită contribuie cel mai mult la creșterea progresivă a companiei

Modernizarea infrastructurii de apă și de canalizare ocupă un loc important în strategiile naționale și locale de dez­voltare. Despre proiectele realizate în județul nostru, dar și despre ur­mă­toarele investiții în domeniu, am dis­cu­tat cu directorul general al opera­to­rului regional Apa Prod SA Deva, inginer Dorin Gligor.

Reporter: Cine este Apa Prod, de câți ani funcționează și care este aria de operare?
Ing. Dorin Gligor, director general al S.C. Apa Prod S.A. Deva: Operatorul Apa Prod a fost înființat în urmă cu 22 de ani, mai exact la data de 25 iulie 2001, prin asocierea Con­siliului Ju­dețean Hunedoara cu nouă consilii locale. În anul 2004 s-a de­ma­rat constituirea S.C. Apa Prod S.A. Deva ca operator re­gio­nal, pre­­luându-se ser­vi­ci­i­le de distribuție a apei potabile, canali­za­rea și epurarea în mu­nicipiile Deva, Hunedoara, Brad și orașele Hațeg, Călan, Si­me­ria, Geoagiu și locali­tă­țile aparținătoare. Înce­pând cu anul 2009, ca urmare a adoptării Con­tractului de de­le­gare a gestiunii semnat cu Asociația de Dezvoltare Inter­co­mu­ni­tară AQUA PREST Hunedoara, Apa Prod și-a extins aria de operare în alte pa­tru comune. În prezent asigurăm ser­vicii de alimentare cu apă și de cana­li­zare în 56 de UAT-uri, prin cele nouă Secții Apă-Canal aflate
în Deva, Brad, Hunedoara, Simeria, Geoagiu, Hațeg, Călan, Totești și Sălașu de Sus.

Reporter: Care sunt proiectele im­ple­mentate de Apa Prod în ultimii ani?
Ing. Dorin Gligor, director general al S.C. Apa Prod S.A. Deva: Vreau să amin­tesc de proiectul ’’Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara’’, cofinanțat din fondul de coeziune prin POS Mediu 2007- 2013. În cadrul acestui proiect au fost construite stații de tratare a apei, stații de epurare a apelor uzate, a fost extins și reabilitat sistemul de transport și distribuție a apei potabile, sistemul de colectare a apelor uzate și multe altele.

Reporter: Care sunt ultimele lucrări ample realizate din fonduri proprii; în ce au constat acestea?
Ing. Dorin Gligor, director general al S.C. Apa Prod S.A. Deva: Cea mai re­centă lucrare a fost la Peștișu Mare, în va­loare de 6.386.059 de lei. A fost ex­tinsă rețeaua de canalizare cu conducte PVC, au fost realizate cămine de vizitare, că­mine de vane și racorduri. Au fost construite trei noi stații de pompare a apei uzate și a conductelor de refulare aferente.
De asemenea, au fost realizate 390 de racorduri și a fost implementat un sis­tem integrat SCADA pentru su­pra­ve­ghe­rea și operarea automată a sis­te­mului de canalizare din aglomerarea Hunedoara.

Reporter: Ce lucrări aveți planificate pentru viitor?
Ing. Dorin Gligor, director general al S.C. Apa Prod S.A. Deva: După cum știți, am început deja implementarea „Pro­iectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din ju­dețul Hunedoara, în perioada 2014-2020”, din cadrul „Programului Dezvol­ta­re Durabilă (PDD). Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă şi cana­lizare, prin extinderea rețelelor de can­a­lizare, dar și de distribuție a apei în 38 de unități administrativ-teritoriale, vor fii achiziționate utilaje și echipamente per­for­mante. Acesta este de departe cel mai ambițios proiect pe care îl vom realiza în următorii ani, valoarea lui fiind de aproximativ 274 milioane de euro.

Reporter: Ce e important în mana­gementul unui operator de apă și canal pentru a avea rezultate bune?
Ing. Dorin Gligor, director general al S.C. Apa Prod S.A. Deva: Cred că cel mai important este să avem colegi și colaboratori profesioniști nu doar utilaje și echipamente performante, ori fonduri pentru investiții. Este util să ne înțe­legem nivelul actual al abilităților și unde este nevoie de îmbunătățire să o facem. De ce spun acest lucru? Pentru că re­sursa umană bine pregătită contribuie cel mai mult la creșterea progresivă a companiei.