Densuș: Continuă programul de cadastrare gratuită

Magdalena Șerban

Implementarea Programului Na­ţio­nal de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) continuă și în acest an la Densuș. Astfel, su­pra­fețele neînscrise până în prezent în evidenţele ofi­ciale urmează să fie ca­dastrate gratuit.

Micile probleme, rezolvate
„Nu am întâmpinat pro­ble­me cu limitele te­rito­ri­ale comunale, dar în cazul po­pu­laţiei au fost iden­ti­ficate câteva ne­concor­danţe. Scripticul nu bătea cu fap­ticul. Nu detalii ma­jore, însă ce e important este că s-au pu­tut soluționa pe cale ami­a­bilă. Am încheiat con­tract și pen­tru 2023, ur­mând ca lucrările să fie efec­tuate de două firme de spe­cia­litate. Mer­gem cu măsu­ră­to­rile pe lo­calitățile Peşteana și Hăţăgel. Avem cuprins și Densuș. Nu am fi­nalizat, deoa­rece facem partea de ex­tra­­vilan. Sun­tem în fază avansată, nu ne facem griji. Am avut și sate coo­perativizate, pre­­­cum Poieni, Densuș, Hățăgel, Peșteana, Peștenița, așa că populația nu prea are acte, în pon­dere foarte mare. Pu­țini și-au făcut. Biro­crația e vastă și cos­ti­sitoare și numai de drumuri și de bani dați nu aveau nevoie oa­me­nii. Au ei alte urgențe și greu­tăți. Pe de altă parte, se­parat de acest program, din domeniul public există obiective intabulate. Unele au fost incluse în proiecte europene de investiţii şi eram obligaţi să le avem în proprietate, cu acte în regulă. De asemenea, şi păşunea comunală am reuşit să o intabulăm. Sunt doar 300 de hectare eligibile din totalul de 1.700 de hectare. Concesiunile sunt deja fă­cute și merg mai departe. De anul trecut am început să facem și ame­na­jamentul silvic și trebuie terminat. Am trecut de etapa a doua și după ce reușim să trecem și de cea de-a treia, e gata. Celălalt expirase, așa că era obli­gatoriu să-l refacem. Deținem 1.500 de hectare de pădure, iar fără ame­na­jament nu poți face nimic”, a arătat Adrian Vîrtopean (foto), primarul co­mu­nei Densuş.

Protocol
Reamintim că în 2016, Agenţia Na­ţio­nală de Cadastru şi Publicitate Imo­bi­liară (ANCPI) a semnat un protocol de colaborare cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin care s-a stabilit decontarea pentru fiecare autor al unei succesiuni în vederea plăţii onorariilor pentru eliberarea cer­ti­ficatelor de moştenitor, a certifi­ca­telor de moştenitor suplimentar, a cer­ti­ficatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, dacă acestea sunt derulate prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. Asta, toc­mai pentru ca lucrurile să se miște re­pede și oricine să aibă posibilitatea să ajungă la zi cu actele.