Dascălii nu se lasă! Marș de protest în Capitală

Sindicatele din Învățământ orga­ni­zează astăzi un marş de protest, care va porni din Piaţa Victoriei şi se va încheia în faţa Palatului Parlamen­tu­lui. Peste 15.000 de membri de sin­dicat din întreaga ţară au anunţat că vor participa la acest marş de protest.
Acțiunea urmărește să atragă aten­ția asu­­pra problemelor cu care se con­frun­tă sistemul de învăţământ ro­mâ­nesc, în mod special, angajaţii – perso­nalul di­dactic, nedidactic şi didactic auxiliar.

Reamintim revendicările dascălilor:
Majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu im­por­tanța socială a muncii prestate, ple­când de la principiul salariul pro­fe­so­rului de­bu­tant să fie cel puțin egal cu sa­lariul mediu brut pe economie, sala­rizarea în­tregului personal didactic de predare ur­mând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic; Instituirea regulii indexării anuale a salariilor per­sonalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației; Plata orelor suplimentare efectuate de per­so­nalul didactic au­xiliar și nedidactic;
Acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ; Acordarea drepturilor prevăzute în le­gislația în vigoare și contractele co­lec­tive de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de ins­ta­lare, acordarea concediului de odihnă supli­men­tar, compensarea în bani a con­ce­diului de odihnă neefectuat etc.); Creș­te­rea anua­lă a investițiilor în învă­ță­mânt, pen­tru îmbunătățirea bazei ma­te­riale și a infrastructurii; Renunțarea la apli­cația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației. (A.Năstase)