Politica si administratie

Dascălii nu se lasă! Marș de protest în Capitală

Sindicatele din Învățământ orga­ni­zează astăzi un marş de protest, care va porni din Piaţa Victoriei şi se va încheia în faţa Palatului Parlamen­tu­lui. Peste 15.000 de membri de sin­dicat din întreaga ţară au anunţat că vor participa la acest marş de protest.
Acțiunea urmărește să atragă aten­ția asu­­pra problemelor cu care se con­frun­tă sistemul de învăţământ ro­mâ­nesc, în mod special, angajaţii – perso­nalul di­dactic, nedidactic şi didactic auxiliar.

Reamintim revendicările dascălilor:
Majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu im­por­tanța socială a muncii prestate, ple­când de la principiul salariul pro­fe­so­rului de­bu­tant să fie cel puțin egal cu sa­lariul mediu brut pe economie, sala­rizarea în­tregului personal didactic de predare ur­mând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic; Instituirea regulii indexării anuale a salariilor per­sonalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației; Plata orelor suplimentare efectuate de per­so­nalul didactic au­xiliar și nedidactic;
Acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ; Acordarea drepturilor prevăzute în le­gislația în vigoare și contractele co­lec­tive de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de ins­ta­lare, acordarea concediului de odihnă supli­men­tar, compensarea în bani a con­ce­diului de odihnă neefectuat etc.); Creș­te­rea anua­lă a investițiilor în învă­ță­mânt, pen­tru îmbunătățirea bazei ma­te­riale și a infrastructurii; Renunțarea la apli­cația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației. (A.Năstase)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura