Contract semnat de conducerea Consiliului Judeţean pentru Sarmizegetusa Regia

S-a semnat contractul pentru Serviciile de pro­iectare şi asistenţă tehnică pentru proiectul ”Capitala Daciei – Muzeu viu al patrimoniului cul­tural european” pentru situl arheologic Sarmiz­e­ge­tusa Regia, monument UNESCO.

Revitalizează totul
Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara şi asocierea formată din Institutul Naţional al Patrimoniului (INP), SC Profesional Construct Proiectare SRL Bu­cu­reşti şi Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” Bu­cu­reşti au semnat, la Deva, contractul pentru ser­vi­ciile de proiectare şi asis­tenţă tehnică pentru obiec­tivul ”Conservarea, res­ta­u­rarea şi punerea în valoare a Cetăţii Sarmize­ge­tusa din cadrul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, punct Dealul Grădiştii”.
Preşedintele CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor (foto), şi managerul Institutului Naţional al Patrimo­niului, Ştefan Bâlici, au parafat documentul în cadrul unei scurte ceremonii care s-a desfăşurat în sala mare de şedinţe a CJ Hunedoara.
„Este un proiect important pentru judeţul Hu­ne­doara, ne bucurăm că am reuşit să atragem aceas­tă finanţare pentru Sarmizegetusa Regia, unul din­tre cele mai spectaculoase şi valoroase situri da­cice de la noi din ţară. Avem încredere că partenerul nos­tru, Institutul Naţional al Patrimoniului şi asociaţii săi, va elabora un proiect tehnic menit să salveze o com­ponentă importantă a monumentului UNESCO şi să revitalizeze întreg ansamblul de vestigii. Sun­tem mândri că putem implementa un astfel de pro­iect, realizat în premieră într-un sit dacic, dar avem şi o mare responsabilitate privitoare la modul cum se vor derula activităţile şi cum se va pune în va­loare situl” a declarat preşedintele CJ Hunedoara.
Prima etapă a contractului cuprinde elaborarea documentaţiei în vederea emiterii certificatului de urbanism, elaborarea documentaţiilor tehnice pen­tru obţinerea avizelor şi acordurilor conform certi­ficatului de urbanism, a Documentaţiei Tehnice pen­tru obţinerea Autorizaţiei de Construire (D.T.A.C), a Documentaţiei Tehnice pentru Organizarea Exe­cuţiei (D.T.O.E). Etapa a II-a cuprinde elaborarea Proiectului Tehnic, inclusiv a caietelor de sarcini şi a de­taliilor de execuţie. Etapa a III-a prevede acor­da­rea de asistenţă tehnică de către proiectant pe toată perioada execuţiei lucrărilor, până la recepţia finală. Pentru primele două etape, termenul de rea­lizare prevăzut în contract este de 120 de zile.
Valoarea contractului pentru serviciile de proiec­tare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului se ridică la 612.850 de lei (inclusiv TVA).
Proiectul ”Capitala Daciei – Muzeu viu al pa­trimoniului cultural european” este finanţat prin Pro­gramul RO-CULTURA, apelul ”Restaurarea şi re­vi­ta­li­zarea monumentelor istorice”, program finanţat prin Granturi SEE (fonduri norvegiene) 2014 – 2021.

Etapele restaurării
Promotorul proiectului este CJ Hunedoara. Par­te­nerul român în cadrul proiectului este Fundaţia Mihai Eminescu Trust, iar partenerul norvegian este Møre&Romsdal County Council.
Obiectivul proiectului este acela de a avea un monument istoric restaurat şi revitalizat, valorificat cultural şi economic, care să atragă după sine creşterea numărului de vizitatori şi să sporească interesul pentru istoria obiectivului înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, alături de celelalte cinci cetăţi dacice din Munţii Orăştiei, care compun ansamblul fortificat.
Principalele activităţi vizate în proiect constau în restaurarea, revitalizarea/punerea în valoare a monumentului istoric restaurat, prin implementarea planului de valorificare a monumentului istoric, ins­tru­ire, management, monitorizare şi audit. Etapele de restaurarea includ: cercetări arheologice, talu­zări şi amenajări ale terenului, refacerea incintei mi­li­tare, care are circa un kilometru lungime, şi a porţilor de acces, refacerea şi îmbunătăţirea in­fra­structurii de vizitare prin introducerea unui traseu nou, signalectică, amenajare lapidariu şi adăpost pen­tru vizitatori, precum şi amenajarea finală a si­tu­lui prin plantarea de vegetaţie şi finisarea supra­feţelor de teren.
Cât priveşte revitalizarea cetăţii, se are în vedere digitizarea monumentului patrimoniu UNESCO. Pe baza digitizării, utilizatorul va avea acces la imagini ce reconstituie diverse amplasamente din Cetate din perioada daco-romană.
Cei doi parteneri din proiect vor asigura compo­nen­ta de punere în valoare a Cetăţii Sarmizegetusa Regia pentru o mai bună valorificare a imaginii sitului.
Valoarea totală a proiectului este de 13.290.477,62 lei (2.746.250,15 euro), iar valoarea finanţării ne­ram­bursabile (85% Grant SEE şi 15% bugetul naţional) este de 9.182.390,99 lei (1.897.384,23 euro). Cofi­nan­ţarea asigurată de Consiliul Judeţean Hunedoara se ridică la aproximativ 850.000 de euro.

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare