Politica si administratie

Consiliul Concurenței investighează companiile care furnizează servicii arhivistice

Pentru recalcularea pensiilor sunt necesare adeverințe din arhivele foștilor angajatori, în baza cărora se stabilesc drepturile cuvenite la pen­sia din sistemul public de stat. Din păcate, companiile deținătoare de arhive percep taxe mari pentru elibe­ra­rea acestora, fapt care a declanșat o investigație a Consiliului Concu­renței.
PSD consideră că investigația Con­si­liului Concurenței trebuie să fie ra­pidă și să aibă o severitate maximă pentru a pune capăt speculării unei conjuncturi precum cea a recalculării pensiilor și fixării unui preț maximal aranjat pentru copiile din arhivă de care au nevoie pensionarii pentru a be­neficia de drepturile lor, ceea ce este ilegal și imoral.
Companiile de arhivare responsabile de astfel de practici monopoliste, anti-concurențiale, pe seama pen­sio­na­rilor, trebuie sancționate cu toată se­ve­ritatea prevăzută de lege.
PSD cere Consiliului Concurenței să acționeze cu fermitate și să aplice sancțiunile legale cât mai repede cu pu­tință pentru a descuraja acest com­portament.
De la 1 septembrie, intră în vigoare Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii care reglementează pen­sia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, cea de invaliditate și de urmaș.
Noua Lege a pensiilor garantează că nicio pensie nu scade ca efect al procesului de recalculare și urmărește mai multe aspecte:
– Asigurarea unui sistem de pensii sustenabil din punct de vedere finan­ciar prin includerea în noua legislație a unei formule de calcul bazată pe numărul de puncte realizat de fiecare be­neficiar, potrivit principiului contri­bu­tivităţii, a unui mecanism de index­are a pensiilor clar și corelat cu rea­li­tățile economice. Noul mecanism de indexare are la bază indicatori reali și predictibili, care să genereze încre­dere în sistem concomitent cu asi­gu­rarea unei predictibilități reale a evo­luției pensiilor publice.
– Cheltuielile cu pensiile se vor con­centra pe menținerea ca pondere în valoarea totală a PIB-ului, astfel încât in­dicatorul de sustenabilitate pe ter­men mediu și lung să nu indice un risc ridicat.
– Întărirea principiului contribu­ti­vi­tăţii astfel încât cuantumul pensiei să reflecte activitatea profesională și contribuția la sistemul public de pen­sii, în raport de veniturile realizate de asigurat.
– Asigurarea sustenabilităţii ținând sea­ma că ea trebuie aplicată tuturor be­neficiarilor sistemului public de pen­sii; aplicarea formulei de calcul doar pentru noii pensionari nu re­pre­zintă o opțiune, deoarece excluderea de la aplicarea noii formule a pensiilor aflate în plată ar reprezenta o nouă ine­chitate, ceea ce ar genera noi ne­mul­țumiri și, pe cale de consecință, ob­ținerea drepturilor în instanță.
– Identificarea de soluții privind asi­gurarea unor pensii adecvate și echi­tabile pentru toți beneficiarii sis­te­mu­lui public de pensii corelate cu contri­buția acestora adusă în timpul vieții ac­tive la bugetul asigurărilor sociale de stat.
– Solidaritatea socială, confirm căruia participanții la sistemul pu­blic ce pensii își asumă reciproc obligații și beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlă­tu­rarea riscurilor asigurate prevăzute de lege.
– Egalitatea, adică asigurarea unui tratament nediscrimi­na­toriu între per­soane aflate în aceeași situație juri­dică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege.
Guvernul PSD este primul guvern care majorează și recalculează pen­siile în același an, după ce a elaborat și apro­bat o lege care respectă drep­turile românilor care au muncit și me­rită pensii decente după o viață de muncă.
Prin intermediul procedurilor par­la­men­tare, PSD va interveni și regle­men­ta de fiecare dată aspectele ce vi­zează drepturile românilor, imple­men­ta­rea și aplicarea acestora, garantând trans­parența și echitatea în guver­na­rea României.

Ilie Toma,
deputat PSD Hunedoara

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura