Centenarul criticilor

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Ju­dețean Hunedoara, a continuat seria de evenimente dedicate marilor personalități culturale printr-o interesantă prezentare organizată la sfârșitul lunii septembrie la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva.

Moștenire de opere
În fața elevilor au fost prezentate per­so­na­litățile a trei mari critici literari români care au marcat viața literară românească în ulti­m­ele decenii: Ovid S. Crohmălniceanu, Adrian Marino și Ion Negoițescu. Toți trei sunt născuți în anul 1921 și, de aceea, pre­zentarea s-a desfășurat sub genericul „Cen­tenarul criticilor”.
În continuarea pleiadei de critici și istorici li­­te­rari de talia unor Garabet Ibrăileanu, Geor­ge Călinescu, Eugen Lovinescu, Tudor Vianu, Șerban Cioculescu sau Pompiliu Constantinescu, cele trei personalități pre­zentate întregesc tradiția școlii românești de critică și istorie literară.
Fiecare dintre cei trei a lăsat o puternică am­prentă în viața literară românească, fie­care ne-a lăsat moștenire opere de impor­tanță capitală pen­tru oricine dorește să cu­noască istoria literaturii ro­mâne, să apro­fun­de­ze creația unor mari scri­itori români, să ci­teas­că mărturii despre viața literară româ­neas­că din perioada post­be­lică. Astfel, „Istoria litera­tu­rii române între cele două răz­boaie mondiale” a lui Ovid S. Croh­măl­ni­ceanu, „Istoria literaturii române (1800-1945)” a lui Ion Negoițescu sau „Biografia ideii de lite­ra­tură” în șapte volume a lui Adrian Marino sunt doar câteva exemple care susțin afir­ma­ția potrivit căreia moș­te­nirea spirituală a celor trei critici și istorici literari comemorați este covârșitoare.

Volume de memorii
Toți au lăsat moștenire exegeze de critică și istorie literară, memorii, corespondență, tex­te literare, lucrări a căror studiere per­mite cunoaș­te­rea mai aprofundată a lite­ra­turii române. Trebuie remar­cat excelentul studiu al lui Ion Negoițescu intitulat „Poezia lui Eminescu”, apărut în anul 1968, an de relativă desprindere a culturii române de încorsetările dogmatismului. În același con­text, a apărut și ampla bio­grafie a lui Alex­andru Macedonski scrisă de Adrian Marino, lucrare publicată după is­pă­șirea unor lungi ani de detenție și domiciliu obli­ga­toriu. Pe cu totul alte coordonate, dar nu mai puțin meritoriu, s-a desfășurat și acti­vi­tatea lui Ovid S.Crohmălniceanu care, pe lângă calitatea de critic și istoric literar, a condus vreme de două decenii și cenaclul literar Ju­nimea unde s-au afirmat tineri scri­i­tori de­veniți acum recunoscuți ca scriitorii „opt­zeciști”.
A fost prezentată pe larg viața, princi­pa­lele repere biografice ale celor trei mari uma­niști români, fiecare dintre ei fiind autorul unui consistent volum de memorii: „Straja dra­go­nilor” a lui Ion Negoițescu, „Viața unui om sin­­gur” a lui Adrian Marino și „Amintiri de­ghizate” a lui Ovid S. Crohmălniceanu.
La sfârșitul expunerii au fost adresate în­trebări din subiectul prezentat, cei care au răspuns corect fiind răsplătiți cu premii constând în cărți și diplome oferite de Bi­blio­teca Județeană.

Ioan Sebastian Bara, manager

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.