Câte accidente de muncă s-au produs în 2022 în județ

Sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Hunedoara a găzduit un simpozion pe tema necesității con­ti­nuă­rii acțiunii de verificare și mo­ni­torizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul se­cu­rității și sănătății în muncă, la nivel național, de către angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, în perioada februarie 2023 – decembrie 2023.

Mai multe ca în anul precedent
Alături de inspectorii de muncă, la această acțiune au participat an­tre­prenori, reprezentanți ai firmelor de con­sultanță, coordonatori ai șan­ti­e­relor și reprezentanți ai serviciilor ex­terne de prevenire și protecție. Do­me­niul construcțiilor reprezintă unul dintre sectoarele cu pondere im­por­tantă în economia națională și, con­form statisticilor, numărul accidentelor de muncă se menține la un nivel ridicat. În anul 2022, la nivelul ITM Hunedoara, s-au înregistrat 14 accidente de muncă (dintre care, 13 accidente care au produs incapacitate temporară de mun­că), față de anul 2021, în care s-au înregistrat 11 accidente de muncă (dintre care, 10 accidente au produs incapacitate temporară de mun­că). Numărul mare de accidente din acest domeniu de activitate, se datorează și caracteristicilor specifice muncii în acest sector, cum ar fi fluctuaţia mare de personal, nivelul scăzut al pregătirii personalului, caracterul sezonier al lu­crărilor, modificarea continuă a me­diului de muncă, modificarea frecventă a locaţiei, riscuri de accidentare exis­ten­te în mediul de muncă, procese teh­no­logice complexe, procent ridicat de lucrători fără forme legale/neinstruiţi și tolerarea actelor de indisciplină (pre­zentarea la lucru sub influenţa alco­o­lului, neutilizarea echipamentului indi­vi­dual de protecţie). (A.N.)