Băița: Plusvaloare investițională, din fonduri nerambursabile

Magdalena Șerban

Planul Național de Redresare și Re­zi­liență (PNRR) fundamentează priori­tăţile de reformă şi domeniile de in­ves­tiţii la nivel naţional, oferind cu pre­că­dere administrațiilor locale posibi­li­tatea de a beneficia de diverse lucrări de modernizare, printre care cele ce vi­zează reabilitarea moderată a clădirilor publice. Cum conducerea din Băița nu are obiceiul să rateze vreo axă de finanțare, a bifat noi pro­iecte câștigate.

Obiectivul principal: cheltuieli diminuate și clădiri renovate
„În primul rând, e vorba de renovarea energetică moderată a Căminului cul­tu­ral din satul Săliște, suma totală a de­mersului ajungând la 902.134 de lei. De asemenea, mai avem renovarea ener­getică moderată a Căminului cultural din Trestia, investiție de 329.923 de lei. Apoi, mai e renovarea energetică mo­de­rată a Școlii primare și a Căminului Cultural din Fizeș, cu o valoare de 788.722 de lei. Vor fi realizare lucrări de reparare a trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltraților la infra­structura clădirii, în zonele degradate; de reparare/ construire a acoperișului tip șarpantă, inclusiv repararea siste­mu­lui de colectare și evacuare a apelor me­teorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă; de reparare a elementelor de cons­trucție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii; de refacere a finisajelor interioare în zo­nele de in­tervenție; de reabilitare/ modernizare a instalației electrice (în­lo­cuirea cir­cui­telor electrice d eterio­rate sau sub­dimensionate). Detaliile tehnice mai urmăresc izolarea termică a fața­delor existente ce se va face prin în­locuirea actualei tâmplării cu ma­te­riale termoizolante de per­for­manță ridicată. De asemenea, izo­lația pere­ților exteriori va avea o grosime de mi­nimum 20 de centimetri, iar cea de la planșeul de la ultimul nivel va avea cel puțin 30 de centimetri. Se va trece și la modernizarea instalației de iluminat, prin înlocuirea circuitelor de­terioritate sau subdimensionate. De asemenea, vor fi montate corpuri de iluminat de tip LED, cu eficiență ener­ge­tică ridi­cată și durată mare de viață, acestea având și senzori de mișcare. În plus, edificiile reabilitate vor beneficia de instalații de distribuire a agentului și a apei calde. Și, nu în ultimul rând, vor fi montate sisteme de ventilare me­ca­nică cu recuperare a căldurii, prin uni­tăți in­dividuale cu comandă locală”, a transmis Damian Diniș (foto), primarul din Băița. Mai trebuie adăugat faptul că alte două proiecte accesate prin ace­eași filieră nerambursabilă vor fi im­plementate pentru comunitate: unul ține de un Cen­tru de colectare cu aport vo­luntar (CAV) și altul de mobilier stra­dal inteligent.