Actualitate

Au polițiștii hunedoreni verificare metrologică la aparatele radar sau nu?

Un șofer prins că depășise viteza le­gală cu peste 50 de kilometri a fost sanc­­ționat contravențional și i-a fost sus­pendat dreptul de a conduce pe dru­murile publice. În instanță, contra­ve­nientul a câștigat procesul cu IPJ Hunedoara. Polițiștii n-au putut pre­zen­ta buletinul de verificare metro­lo­gică a aparatului radar. Fie este doar o scăpare a juriștilor IPJ Hunedoara ori unele radare nu mai au valabilă ve­ri­ficarea metrologică.

Și pentru că nu purta centură
Șoferul care a contestat sancțiunea a fost prins la finele anului trecut pe DN 7, pe raza localității Burjuc, circulând cu 106 kilometri la oră în condițiile în care limita maximă de viteză este de 50 de kilometri la oră. A fost sancționat de echi­pajul de poliție cu 1.450 lei amendă și cu sancțiunea complementară a sus­pen­dării exercitării dreptului de a con­duce pentru o perioadă de 90 de zile. Pentru că nu purta centura a mai pri­mit o sancțiune de 435 lei. Imediat con­tra­ve­ni­entul s-a adresat Ju­de­cătoriei Deva cu o plângere prin care a cerut ca sanc­țiunile să-i fie anulate. În motivarea plân­­gerii, șoferul a arătat că starea de fapt reţinută în cuprinsul procesului-ver­bal nu cores­punde realităţii, întrucât el nu a depăşit cu peste 50 km/h viteza maximă admisă pe tronsonul de drum pe care circula (fiind în afara localităţii). Totodată, a ară­tat că a fost sancţionat pentru con­tra­venţia de conducere fără purtarea centurii de siguranţă, deşi avea centura fixată la momentul cons­ta­tării faptei. IPJ Hunedoara a susținut în instanță că sancțiunile sunt juste iar depășirea vi­te­zei legale a fost cons­ta­tată cu ajutorul aparatului radar montat pe autospeciala cu nr. de înmatriculare MAI 41201, deci cu ajutorul unui mijloc tehnic verificat metrologic, ale cărui date de identificare au fost înscrise în pro­cesul-verbal con­tes­tat. Doar că IPJ Hunedoara a depus la dosar în­re­gis­tra­rea video efectuată cu cinemometrul tip radar AUTOVISION, dar n-a depus și bule­tinul de verificare me­trologică din care să reiasă că cine­mometrul cu care s-a efectuat înre­gis­trarea era omologat şi valabil verificat me­trologic la mo­men­tul măsurării. ”Ins­tanţa apreciază că, din punct de vedere legal, singura condiţie necesar a fi în­deplinită pentru a se pre­zu­ma func­ţio­narea optimă a unui ci­ne­mo­metru este verificarea metrologică a acestuia, iar sarcina probei în acest sens aparţine intimatului. Astfel, ins­tan­ţa apreciază că în prezenta cauză nu a fost răsturnată de către intimat pre­zum­ţia de nevinovăţie de care se bu­cu­ră petentul, în con­si­de­rarea calificării răspunderii contra­ven­ţio­nale ca fiind ma­terie penală, în acord cu juris­pru­dența Curţii Europene a Drep­turilor Omului”, se arată în soluția pro­nunțată de Judecătoria Deva. Instanța a anulat procesul verbal cu privire la de­pă­șirea vitezei legale și i-a înapoiat șo­fe­rului per­misul, dar a menținut sanc­țiu­nea acordată de polițiștii rutieri pentru că nu purta centura de siguranță. Soluția ins­tanței nu este definitivă. (M.Gânju)