Comunitate

Administrația din Pui, cu ochii pe o posibilă platformă comunală de depozitare a gunoiului de grajd, finanțată prin PNRR

Magdalena Șerban

În cadrul Planului Național de re­dre­sare și Reziliență (PNRR) sunt alo­cate fonduri substanțiale și pen­tru in­ves­tiții în sisteme co­mu­nale inte­grate pentru co­lec­tarea și valo­ri­fi­carea gunoiului de grajd, fiind in­tro­duse ele­mente care fac ac­cesarea fi­nan­țărilor mai ușoară. Pri­ma­rul din Pui, Victor Stoica, spune că este in­teresat să acceseze o astfel de posi­bi­litate de dez­vol­tare.

O abordare civilizată
Ministerul Me­diu­lui, Apelor și Pă­du­rilor a lansat în con­sul­tare publică Ghidul solicitantului pen­tru apelul de proiecte “Sisteme in­tegrate de co­le­c­tare și valorificare a gu­no­iu­lui de grajd”, Com­po­nenta 3 – Ma­na­ge­men­tul de­șe­u­rilor, In­ves­tiția I2, Subin­ves­tiția I.2.A-B, din PNRR, obiec­ti­vul fiind acela de ges­tio­nare sus­te­nabilă a bio­­­de­șe­urilor agri­co­le, în special a celor provenite din ac­ti­vitățile zoo­teh­ni­ce, prin creș­terea gra­du­lui de va­lo­ri­fi­care a a­ces­tora în ve­derea re­­du­cerii po­lu­ă­rii cu ni­trați. Fi­nan­ța­rea se va câștiga pe prin­cipiul „pri­mul venit, primul servit”, în li­­mita bugetului maxim eli­gi­bil prealocat (228.300.000 de euro, echivalentul a 1.119.925.650 de lei). Rata de fi­nan­țare acordată prin PNRR este de 100 la sută. Valoarea ma­ximă eligibilă e de 1.000.000 euro/ platformă comunală nou înființată, respectiv 500.000 euro/platformă co­munală moder­ni­zată. Sunt con­ce­pute 4 proiecte-tip de platforme comunale și 6 proiecte-tip de platforme indivi­duale, pe baza cărora se va putea rea­liza, direct de către beneficiari, configu­rarea sis­te­mu­lui comunal integrat, conform specifi-cului și necesităților locale. „Ca urmare a implementării unei in­vestiții de acest gen, crescătorii de animale beneficiază de facilități mult îm­bunătăţite pentru activităţile de gestionare a gunoiului de grajd, toto­dată asigurându-se con­di­țiile ne­ce­sare pentru pro­te­jarea apelor de ni­traţi, conform Codului de Bune Prac­tici Agri­cole. Gu­noiul de grajd pe de o parte este un deșeu de care cres­că­torii de animale vor să sca­pe. Pe de altă parte, dacă nu este de­pozitat și utilizat așa cum se cuvine, este un factor foarte periculos de poluare a apelor, atât de suprafață, cât și a celor din pânza frea­tică. Dar este și o re­sursă importantă pentru agricultori, având o contribuție deosebit de bună la refacerea stra­tului de humus, ceea ce în­gră­șămintele chimice nu pot face. Platformele pentru depozitarea guno­iului de grajd reprezintă un mod prin care putem să folosim o resursă pre­țioasă și aflată la îndemână, fără să pro­ducem incon­ve­ni­ente. Ne in­te­re­sează și pe noi o astfel de opor­tu­ni­tate, mai ales că banii sunt neram­bur­sa­bili”, a precizat edilul din Pui, Victor Stoica (foto).