Comunitate

ADI SGD Hunedoara, între contestații și presiunea de a asigura continuitate în serviciul de salubritate la nivel județean, astfel încât cetățenii să beneficieze de această utilitate publică

Magdalena Șerban

După contestația făcută de Brai&Cata (vechiul operator de salubritate) la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, legată de procedura prin care ADI – Sistemul Integrat
de Ges­tionare a Deșeurilor Județul Hunedoara a atribuit contractul de operare pentru Zona 3, un contract intermediar pe o perioadă de 1 an, Dan Stoian, directorul executiv al ADI SGD Hunedoara, aduce câteva lămuriri.

Doar un singur operator a fost interesat!
În 21 iulie 2022, s-a semnat de către conducerea ADI SGD Hunedoara no­tificarea de reziliere a contractului cu Brai&Cata, cu obligativitatea de a pres­ta serviciul încă 90 de zile pe Zona 3, deci o perioadă înjumătățită față de Zona 1 și Zona 2, unde obligativitatea era de 180 de zile. Cum nu exista nici un fel de certitudine că acest operator va onora termenele stipulate, putând să lase totul baltă chiar de a doua zi, se crease un mare semnal de alarmă și totodată o stare de urgență. Prin urmare, trebuia atribuit un contract pe Zona 3, cât mai repede posibil. În caz contrar, serviciul era periclitat. Așa s-a ajuns să fie des­chisă o procedură de negociere com­petitivă pe SICAP, dar finalitatea nu a fost una fericită. Obiec­tivul era ca nici un hunedorean să nu rămână cu gunoiul la ușă, în situația în care plana riscul ca serviciul de salu­britate să fie pus pe pauză. „După ce am reziliat cu Brai&Cata, am decis să aducem un operator pentru o perioadă determinată, în condițiile în care noi deja lucram la o licitație ce urma să o ridicăm în SICAP, dar eram la faza de documente (studiu de oportunitate, regulamentul serviciului, strategia de contractare, etc). Tot ce am făcut pen­tru licitație a trebuit să fie aprobat în ședință de Consiliu Local la toate cele 37 de UAT-uri incluse în Zona 3 și, im­plicit, în AGA, ceea ce însemna timp. Plus că toate aceste documente au trecut prin filtrul Autorității Naționale de Achiziții Publice, până am ajuns la forma finală. Pe scurt, ca să fim bine înțeleși: lucrurile s-au derulat pe două planuri distincte. Primul constituie licitația la care lucram și care are ori­zont abia acum (la vremea respectivă nu exista perspectiva clară de timp pentru a avea un câș­tigător) și al doilea plan, adică pornirea unei pro­ceduri pe un con­tract intermediar, pe o durată de­ter­minată (un an). Ast­fel, am preîntâmpinat o posibilă stare de urgență generată de faptul că vechiul operator pleca, fiind dat afară, licitația era încă în lucru, deci puteam rămâne descoperiți cu acest serviciu, ceea ce ar fi însemnat o povară pentru comu­nitatea hunedo­rea­nă. Mai exact, am trecut la o pro­ce­dură deschisă, urcând documentele în SICAP, pentru a par­ticipa oricine își dorea. Condiția era ca să avem mini­mum 3 ofertanți. Când s-a închis pro­cedura, am constatat că era doar unul singur înscris: Supercom. Alt­cineva nu a fost interesat. Neîndeplinind condiția de minimum trei ofertanți, am anulat procedura. Exista riscul să fim con­testați, deci iar timp peste timp, durând totul prea mult, iar cel care avea de suferit era tot cetățeanul, așa că am anulat. Conform legii, având o pro­ce­dură de licitație deschisă (licitația mare, pentru toate zonele județului), având o alta anulată (cea pentru Zona 3) din pricina neîntrunirii condiției, am apelat la încredințarea directă, fiind o situație de forță majoră dictată de mo­tivul urgenței. Confruntându-ne deja cu istoricul neplăcut de neparticipare a mai multor ofertanți și nedorind să repetăm la infinit ceea ce deja pățisem, am ajuns la concluzia că cel mai bine e să-l alegem pe cel care deja ofertase pe SICAP, adică Supercom, și am în­cheiat un contract cu acesta, dar doar pe un an. Însă, peste vreo două luni, am fost dați în judecată la CNSC de către cei de la Brai&Cata, pentru a anula procedura, argumentând că nu a existat nici un fel de urgență reală, ci am avut noi scopul să atribuim un contract unei clientele de nișă. CNSC a judecat speța, a dat câștig de cauză celor de la Brai&Cata, noi am contestat decizia la Curtea de Apel București, care și-a declinat competența pe procedură la Curtea de Apel Alba-Iulia (conform legii se judecă la domiciliul sediului autorității contractante), declinând com­petența și pentru contract, pentru a se stabili dacă s-a respectat legea, Tribunalului Bucu­rești.

Am fost la Tribunalul Bucureștiul cu o cerere de suspendare a procesului până la judecarea definitivă a litigiului pe procedură. Recent am avut termenul la Curtea de Apel Alba Iuia, însă apelul nostru a fost considerat neîntemeiat, deci a fost respins. Rămânem cu partea de contract, la Tribunalul București. Se va repune cauza pe rol și așteptăm ver­dictul”, a explicat Dan Stoian (foto), directorul executiv al ADI – Sistemul Integrat de Ges­tionare a Deșeurilor Județul Hunedoara.

Și, totuși, nimeni nu pierde nimic! Contractul este în vigoare
Până una, alta, la ora actuală, con­tractul cu Supercom se află în prelungire cu 4 luni, în 10 octombrie 2023 expirând perioada inițială de un an. „Conform legii, se poate prelungi cu maximum 4 luni, adică până în 10 februarie 2024, lucru pe care l-am făcut. Până atunci, sperăm să avem și licitația mare încheiată, astfel rezolvându-se automat și Zona 3. Acum, avem o sentință care ne anulează proce­dura, urmează să se deschidă dosarul pentru contract și vedem care o să fie decizia Tribunalului București. Cert este că decizia nu produce efecte asupra contractului ce se află în derulare până la 10 februarie 2024, iar pentru atunci noi deja ne pre­gătim, pornind o pro­ce­dură de achiziție aprobată de cele 37 de UAT-uri din Zona 3. (…) Eu, perso­nal, îm­preună cu în­tregul aparat teh­nic, ne asumăm în con­ti­nua­re co­rec­ti­tu­dinea ac­țiunilor, atât a celor trecute, cât și a celor pre­zen­te și vii­toa­re. Avem con­sul­tanți foarte buni. Nu avem amenzi și nu e­xistă pre­ju­diciu financiar nici pentru UAT-uri, nici pentru cetățeni, nici pentru noi și nici pentru vreun operator. Asta contează. Nimeni nu are de suferit. Că suntem puși pe drumuri, se pierde timp și suntem contestați de cineva care nu a vrut să participe nici măcar la licitație, asta este o altă poveste”, a subliniat Dan Stoian.

 

Să ne amintim
Interesant e că deși s-au parcurs aceiași pași birocratici și s-au aplicat aceleași prevederi legislative pentru celelalte Zone, Brai&Cata s-a rezumat să conteste doar Zona 3, aceasta fiind și cea mai bănoasă, dacă ar fi să ne orientăm după valorile veniturilor.
Reamintim că potrivit proiectului de ges­tionare a deşeurilor la nivel ju­de­ţean, pe partea de colectare s-a decis îm­păr­ţirea judeţului în patru zone, respectiv Zonele 1 – Brad, 2 – Haţeg, 3 – Deva, 4 – Valea Jiului, fiecare dintre cele patru zone împreună cu localităţile învecinate urmând să aibă un singur ope­rator. Pen­tru acest lucru, în des­fă­șurare e lici­ta­ția mare, care momentan e în etapa de cali­ficări, urmând oferta tehnică și apoi cea financiară. Re­nun­țarea la co­laborarea cu Brai&Cata s-a făcut din cauza neres­pectării condițiilor. În primul rând, societatea de sa­lubritate nu a onorat garanția de bună execuție (toate 3), asigu­rările de bunuri din sistem, iar redevența datorată Fondului IID, de aproximativ 45 de milioane de lei, a fost prejudiciată. Fiecare din­tre cele trei în­căl­cări pre­ve­dea re­zilie­rea contrac­tului, deci ar fi fost su­fi­ci­entă și doar una. Brai&Cata le-a bi­fat pe toate trei.