Comunitate

Zam: Termenul limită de înscriere în ”Rabla Local 2023”, prelungit cu o lună. Primă de 3.000 de lei pentru casarea unei mașini vechi

Magdalena Șerban

Comuna Zam participă în cadrul Pro­gr­amului de casare a autovehiculelor uzate – Rabla Local cu un număr de 40 de mașini. Administraţia Fondului pen­tru Mediu (AFM) a anunţat pre­lun­girea sesiunii de înscriere a persoanelor fizice până la 29 septembrie 2023, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat fiecărei unități administrativ-teritoriale (UAT).

Atenție!
„Termenul iniţial până la care se puteau înscrie persoanele fizice era 31 august 2023, dar s-a modificat la 29 septembrie. Este o veste bună pentru cei care au mașini mai vechi de 15 ani și care doresc, de asemenea, să pri­meas­că un voucher în valoare de 3000 de lei. Instrucţiunile privind înscrierea per­soa­nelor fizice sunt detaliate pe site-ul AFM la următorul link: https://www.afm.ro/ casare_auto_uzate.php. În cadrul unui cont pot fi realizate înscrieri aferente unui singur CNP, iar o persoană fizică se poate înscrie o singură dată în aplicaţie. Ulterior, AFM va transmite către pri­mărie o listă cu persoanele înscrise, ur­mând ca persoanele fizice să trimită, mai departe, documentele necesare. După aceea, beneficiarii vor casa şi, respectiv, radia, din circulație, dar și din evidența fiscală autovehiculul uzat. Apoi vor primi voucherul în valoare de 3.000 de lei, dintre care 2.400 lei sunt alocaţi din Fondul pentru mediu, iar ceilalți 600 lei vor fi finanțați din bugetul local al comunei. De menționat este faptul că la nivel național, nu toate primăriile s-au afiliat programului, întrucât este obli­gatoriu să suporte 20% din prima de casare. Noi ne-am gândit să ajutăm ce­tă­țenii, cum putem. Așa că am pre­vă­zut alo­cări în acest scop. Spe­răm să fie con­­su­mate toate cele 40 de po­si­bi­li­tăți pe care le-a pus la dis­po­ziție”, a trans­­mis primarul din Zam, Sorin Nistor (foto). Rea­mintim că oamenii trebuie să țină cont de aspecte ce sunt obli­gatorii. Auto­­v­e­hiculul tre­bu­ie neapărat să fie înre­gistrat în evi­den­țele fiscale ale pri­mă­riei, în primul rând. La data so­li­ci­tării acor­dării stimu­len­tului pen­­tru ca­sa­re, aces­ta tre­buie să aibă o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației. Să aibă normă de po­­lu­are Euro 3 sau infe­ri­oară și să con­țină com­­ponentele esen­țiale (motor, trans­­misie, tren de rulare, caroserie, șa­siu, pre­cum și echi­pa­mente elec­tro­nice de ges­tio­nare a func­țiilor și dispo­zitive ca­talizator, dacă acestea au fost pre­vă­zute din fa­bri­ca­ție). Pro­prietarii tre­buie să aibă do­mi­ciliul sau re­ședința în aria te­ritorială a co­munei Zam, să nu apară cu res­tanțe la plata taxelor, im­po­zi­telor, amen­zilor și con­tri­bu­țiilor către bu­getul local și cel de stat, să nu aibă con­dam­nări definitive pent­ru in­fracțiuni îm­po­triva me­diului și să nu folo­seas­că ace­eași ma­șină pen­tru a obține alte fi­nan­­țări din alte pro­gra­me. Toto­dată, cei care soli­cită sprijinul tre­buie să nu achi­zi­țio­neze un au­to­­­tu­rism cu norma de po­luare Euro 5 și/sau in­ferioară în ter­­men de 3 ani de la pri­mirea aju­to­ru­lui. În schimb, pri­mi­rea sti­mu­­len­tului nu-i obli­gă să cumpere un alt au­to­vehicul, nou.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura