Politica si administratie

Viorel Sălan: Ambele inițiative legislative reprezintă îmbunătățiri juridice în favoarea militarilor

Sesiunea parlamentară de toamnă a început și am dorit să vedem cu ce re­zultate concrete. Pentru aceasta am so­licitat lămuriri deputatului PSD Viorel Sălan, secretarul Comisiei pen­tru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților.

– În această săptămână, Senatul a adop­tat, în calitate de Cameră deci­zio­na­lă, două inițiative legislative pro­mo­vate de dumneavoastră. Ce ne puteți spu­ne despre prima dintre ele?
Ambele inițiative legislative sunt pro­pu­neri de modificare și completare a Legii nr.80/1995 privind statutul ca­dre­lor militare. Ambele reprezintă îm­bu­nă­tățiri ale cadrului juridic în favoarea mi­li­tarilor și după votul din Senat, merg la promulgare la Președintele României. Prima dintre ele a fost adoptată cu o largă majoritate și la Camera Deputaților, și la Senat. Prin schimbările adoptate, maiștrii militari și subofițerii care au pro­movat concursul de admitere la pro­gra­mul de master profesional vor putea frec­venta cursurile cu scoaterea de la locul de muncă. Totodată a fost stabilită mo­dalitatea de acordare a gradului mili­tar și de numire în funcție la absolvirea programului de master profesional. De ase­menea a fost instituită interdicția mo­di­ficării raporturilor de serviciu, după acordarea gradului militar de ofițer, timp de cel puțin 5 ani de la numirea în funcție la unitatea în care este repartizat după absolvire. Toate aceste modificări repre­zintă ajustări necesare pentru buna funcționare a structurilor militare, într-un climat de etică profesională absolut ne­cesar pentru atingerea unei eficiențe optime în raport cu obiectivele stabilite.

– Iar cel de al doilea proiect de lege?
Cel de al doilea proiect de lege a fost adop­tat la Senat cu unanimitate de vo­turi și a dorit să ofere o soluție legală pentru o situație ce nu era reglementată în actualul cadru juridic. Anume, pentru situaţia în care un student admis într-o instituţie de învăţământ militar, din cauze ce nu îi sunt imputabile, este de­cla­rat inapt prin decizie medicală defini­tivă de către autorităţile competente. În acest caz, noul text de lege oferă stu­den­tului devenit inapt din motive neim­pu­tabile lui posibilitatea să poată opta pen­tru finalizarea programul de studii şi să poată obţine la final diploma de li­cenţă, fără a i se acorda gradul militar. De asemenea, în cazul în care studentul respectiv alege să renunţe la conti­nua­rea studiilor să nu mai fie obligat la plata cheltuielilor corespunzătoare perioadei în care a fost cuprins în programul de stu­dii. În prezent, studentul, care din mo­tive neimputabile lui devine inapt, este exmatriculat, fără a obţine diploma de licenţă, şi obligat să restituie cheltuielile pentru studiile efectuate. Dar, ar trebui ţinut cont că hotărârea pe care un tânăr o ia de a intra în rândurile militarilor, nu este uşor de luat şi implică o atitudine plină de seriozitate şi dedicaţie pentru această carieră dificilă, cariera militară. De asemenea nu trebuie uitat faptul că, înainte de examenul de admitere în în­vă­ţământul superior militar este efectuată o atentă verificare medicală şi numai can­didaţii declaraţi sănătoşi şi apţi în urma acesteia pot să participe mai de­par­te la testările teoretice. Mi s-a părut ne­cesară această modificare și va fi apli­cabilă tuturor structurilor militare, com­ponente ale Sistemului Naţional de Apă­rare. (Poliana Mardari)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura