Politica si administratie

Viorel Sălan: „Am reluat ritmul normal de lucru după încheierea pandemiei”

Un scurt bilanț de activitate pentru această sesiune parlamentară a fost tema interviului acordat de Viorel Sălan, parlamentar PSD, secretar al Comisiei pen­tru apărare, ordine publică şi sigu­ranţă naţională din Camera Deputaţilor.

P. M.Parlamentul a revenit la normal. De aceea vă propun să facem o scurtă trecere în revistă a activității legislative pe care ați derulat-o în acest an. Câte inițiative legislative aveți acum în procedură legislativă, la Camera Deputaților și Senat.
V. S. – Într-adevăr, am reluat ritmul nor­mal de lucru după încheierea pandemiei. În acest moment, trei dintre inițiativele mele legislative promovate împreună cu colegii parlamentari PSD Hunedoara se află în plin proces de evaluare, două la Senat și una la Camera deputaților.

P. M.Ne puteți oferi câteva detalii despre stadiul în care se află fiecare în parte?
V. S. – Dacă o luăm în ordinea cro­no­logică a depunerii lor, ar trebui să încep cu propunerea legislativă referitoare la trans­ferul unor bunuri imobile ce au apar­ținut Staţiunii de cercetare-dez­vol­tare pomicole Geoagiu către Liceul Teh­no­logic Agricol „Alexandru Borza”, având în vedere că Staţiunea Pomicolă nu mai are capacitate de finanțare și nu mai este funcțională. În plus, Staţiunea a luat ființă prin preluarea de terenuri și spații de la Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu, ceea ce susţine legi­ti­mi­tatea retrocedării clădirilor către liceu. Pro­iectul este în evaluare la Camera Deputaților, cameră decizională. L-am susținut deja în fața Comisiei pentru agricultură și a celei pentru învățământ. A primit rapoarte favorabile adoptate în unanimitate. Apoi, va intra pe ordinea de zi a plenului, Camera Deputaților fiind de­cizională. Următoarea este Propunerea legislativă pentru modificarea şi com­ple­tarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Succint, actul normativ va asigura posibilitatea instituirii unei rute alternative de formare profesională pentru structurile militare ale Minis­te­ru­lui Afacerilor Interne (Jandarmerie, DSU, IGSU, DGIPI și IGAV), la nivel de studii uni­versitare de master destinată can­di­da­ţilor care deţin o licenţă în specializări uni­versitare necesare să contribuie la aco­perirea deficitului de personal cali­fi­cat cu statut de ofiţer. După ce a primit rapoarte favorabile de la Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat, a fost votată și în plen. Au fost în­re­gistrate 93 de voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” și 22 de abțineri. Senatul este Camera decizională. Cea de a treia ini­ția­tivă legislativă, Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, se află în procedură legislativă tot la Senat. Prin acest proiect legislativ am dorit să armonizez OUG nr.97/2005 cu Legea nr. 114/1996 pri­vind locuinţele. Pe de o parte, am dorit să înlătur posibilitatea ca la aceeași adresă de domiciliu să poată fi eliberate zeci sau sute de vize de reședință. Pe de altă par­te, am permis cetățenilor să aibă liber­ta­tea de a solicita un nou act de identitate la orice serviciu de resort din țară, nu nu­mai la cel care deservește domiciliul sta­bil al persoanei. Au fost solicitate avize de la Consiliul Economic şi Social, Con­si­liul Legislativ și Guvern.

P. M. Mai aveți în intenție și alte propuneri legislative?
V. S. – Da. Prima este deja în curs de redactare și reprezintă rezultatul unei serii de discuții pe care le-am purtat și la nivel județean, dar și la nivel central, cu reprezentanți din instituțiile ce au în sfera de atribuții gestionarea regimului de vizitare al peșterilor. Am efectuat
și un studiu detaliat asupra acestei si­tuații. Este un fapt cunoscut că județul Hunedoara este în topul național că nu­măr de peșteri, dar reglementările ca­drului juridic în vigoare în acest m­oment nu permit valorificarea potențialului lor turistic. Primarii mi s-au plâns de această situație și am decis că trebuie făcut ceva pentru a găsi o soluție bună și pentru peșteri, dar și pentru comunitățile locale. La cel de al doilea proiect legislativ încă mă documentez. În procedură legislativă există deja un proiect de lege care are ca obiect de reglementare situația studen­ților admiși în Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, dar care sunt declarați inapți medical pe parcursul derulării procesului de învățământ din cauze care nu sunt imputabile lor. Dorința mea este ca prevederile acestui act normativ să poată fi extinse și asupra studenților militari din celelalte unități de învățământ superior din cadrul com­po­nentelor Sistemului Național de Apărare, că să nu existe discriminări nedorite.
Vă promit că, pe măsură ce progresez, vă voi ține la curent cu toate elementele relevante referitoare și la aceste două inițiative legislative.