Comunitate

Vălișoara: Reconstituirea dreptului de proprietate la terenuri, în baza unei cereri depuse prin Legea 123/2023

Magdalena Șerban

În contextul în care a fost publicată Legea nr. 123/2023 – pentru mo­di­ficarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, administrația publică din Vălișoara comunică faptul că deținătorii sau moștenitorii su­pra­fețelor vizate de prevederea legis­lativă, care nu au fost înscriși în coo­perativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat te­renurile (prin acte translative), pot solicita Comisiei județene emiterea titlului de proprietate.

De reținut!
„Cererea se face în anumite condiții. În primul rând, dacă deținătorii sau moștenitorii figurează cu terenul în re­gis­trele agricole sau registrele ca­das­trale și în evidențele fiscale. Apoi, pen­tru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, re­publicată, cu modificările și com­ple­tările ulterioare. Totodată, terenul nu face obiectul cererilor de recons­tituire sau constituire a drep­tu­lui de pro­prie­tate de către alte persoane și nici nu s-a eli­be­rat anterior titlu de pro­prie­tate cu privire la acesta. Prin urmare, înștiin­țăm ce­tă­țenii care doresc emi­terea titlurilor de pro­prietate pen­tru terenuri care sunt si­tuate pe ra­za co­mu­nei Vălișoara și fac obiec­tul a­ces­tei legi că trebuie să de­pună ce­reri la Pri­măria Co­mu­nei Vălișoara, pâ­nă în data de 20 no­iembrie 2023. Alte acte nece­sare pen­tru emi­te­rea ti­tlu­­ri­lor de pro­prie­tate (se pot atașa ce­rerii ul­terior) sunt: me­moriul teh­nic (în­toc­mit și va­li­dat prin sem­nătură și ștam­pilă de către o per­soa­nă auto­rizată de către ANCPI/OCPI Hunedoara, prin care să certifice că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și publicității imo­biliare nr.7/1996, republicată, cu modi­fi­cările și completările ulterioare); plan de amplasament și delimitare a imo­bilului, întocmit și validat prin sem­nătură și ștampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI Hunedoara, însușit prin semnătură și ștampilă de președintele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, luat în evidență, fără suprapunere cu imobilele limitrofe, la data de…. (după caz); adeverință eliberată de către noi, din care să rezulte suprafața înscrisă în Registrul agricol/Registrul cadastral și certificat de atestare fiscal. În cazul în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată, e nevoie de o declarație pe proprie răspundere din partea solici­tan­tului din care să rezulte care este soluția rămasă definitivă. Pentru mai multe detalii sunteți așteptați la sediul Primăriei Comunei Vălișoara, pe toată durata programului de lucru sau puteți suna la numărul de telefon 0254.265432 ori scrie pe e-mail: [email protected]. Vă așteptăm. Este un drept pe care ar trebui să-l accesați, exis­tând această posi­bi­litate ”, a transmis primarul din Vălișoara, Camelia Bedea. Edilul a mai subliniat faptul că apariția acestor norme legislative nu duce la sistarea de­ru­lării lucră­rilor cadastrului siste­ma­tic pentru care au fost semnate con­tracte de finanțare și care se desfășoară pe raza localității Vălișoara, în baza finanțărilor VIII și IX.