Politica si administratie

România nu se poate guverna prin mesaje alarmiste și scenarii sumbre care nu sunt susținute de date și informații concrete

Guvernul PSD abordează res­pon­sabil și echilibrat comunicarea cu ce­tă­țenii, ia decizii pe bază de informații verificate și implementează politici eficiente.
Asistăm la speculații pe marginea Pro­gramului pilot „Masa Caldă”, cu toate că, în nenumărate rânduri, s-a do­ve­dit că pentru social-democrați pri­o­ritare sunt Educația și Sănătatea. PSD a susținut și va susține necesitatea pre­venirii și combaterii abandonului școlar. Programul pilot „Masă caldă” este important, pentru că reprezintă un puternic motiv pentru care vin la școală copiii din familii nevoiașe. Guvernul Ciolacu a extins programul la 450 de școli și a crescut finanțarea prin OUG adoptată în luna septembrie.
În ciuda tuturor informațiilor vehicu­late în spațiul public, cheltuielile făcute de administrațiile locale cu investițiile din programele „Anghel Saligny” și CNI vor fi decontate până la ultimul bănuț. Sunt proiecte importante pentru co­munitățile locale – școli, apă, canal, drumuri, etc – iar guvernul PSD nu le va întârzia.
Echilibrarea unui buget nu se poate face prin tăieri de fonduri în domenii esențiale. Este important să se ur­mărească o gestionare financiară res­pon­sabilă și să se reducă toate chel­tu­ielile inutile, dar abordarea trebuie să fie echilibrată, bazată pe date și in­formații verificate, pentru a putea lua decizii și a implementa politici publice eficiente și sustenabile.
Pentru a echilibra un buget în mod sus­tenabil, este important să se ur­mărească o abordare echilibrată, care să combine tăierile de fonduri nee­sen­țiale cu creșterea veniturilor prin redu­ce­rea evaziunii fiscale.
Luna trecută, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a înre­gistrat un record absolut în privința ta­xelor și impozitelor colectate de la con­tribuabili. Este o dovadă clară că mă­surile de combatere a evaziunii fiscale, aplicate conform reglementărilor în vi­goare, produc efecte favorabile pen­tru bugetul țării. Colectarea de taxe și impozite reprezintă o sursă importantă de venituri pentru bugetul țării. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru a finanța proiecte și programe esențiale, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii, asigu­ra­rea serviciilor publice de calitate și spri­jinirea sectorului sănătății și educației.
Confuzia generată de mesajele de dezinformare scad încrederea tuturor în clasa politică, încrederea inves­ti­to­rilor în țara noastră, afectează grav ac­tivitățile economice și afectează ne­ga­tiv climatul social.
Fac un apel la res­pon­sa­bi­litate și-l adre­sez tu­tu­ror celor care nu țin cont că prin in­for­ma­ți­i­lor lan­sate în spațiul pu­blic aduc grave pre­judicii României. Avem res­pon­sa­bi­li­ta­tea să con­tri­bu­im cu toții la pro­tejarea in­te­re­se­lor României și la pro­movarea unui climat so­cial și eco­no­mic sănă­tos.

Ilie Toma,
deputat PSD Hunedoara