Politica si administratie

Primarul Florin Oancea arată că reședința de județ se dezvoltă în fiecare zi. Bani europeni pentru municipiul Deva

Adriana Năstase

R.Avem mai multe proiecte pe fon­duri europene care s-au implementat sau vor fi realizate în anul viitor în mu­ni­cipiul Deva. Despre ce sume vorbim?
Florin Oancea – Din 2017, de când sunt primar, avem proiecte finalizate dar și care sunt în implementare, în valoare de aproape 60 de milioane de euro. Mai avem proiecte aflate în curs de semnare a contractului de finanțare de peste 13 milioane de euro și proiecte de peste 17 milioane de euro aflate în evaluare. Pre­gătim și alte proiecte pe care le de­punem pe diferite axe de finanțare.
Și vă dau câteva exemple de proiecte finalizate sau în curs de implementare: „Creșterea eficienței energetice a blo­cu­lui 13A – strada Mihai Eminescu”, fina­lizat, în valoare de peste 600.000 de lei, „Măsuri pentru prevenirea corupției în administrația publică locală”, finalizat, în valoare de aproape 300.000 de lei. Sunt multe altele finalizate. Apoi, avem în im­ple­mentare alte proiecte, printre care „Planificare strategică în municipiul Deva pe termen mediu și lung și acces mai facil al cetățenilor la servicii publice gestionate partajat de către UAT mu­ni­cipiul Deva”, de aproape 3 milioane de lei, „Modernizarea sistemului de trans­port public local prin achiziționarea de vehicule ecologice”, o investiție de apro­xi­mativ 45 milioane de lei, „Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară”, 22,5 milioane de lei, „Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva – Refuncționalizarea Incintei I”, de peste 23 de milioane de lei.
Avem și proiecte aflate în curs de sem­nare a contractului de finanțare: „Plan Urbanistic General în format digital pen­tru Municipiul Deva”, 1,7 milioane de euro, „Reducerea contaminării cu subs­tanțe periculoase a depozitului tem­po­rar de deșeuri situat în Deva, strada Ori­zon­tului”, de 1,6 milioane de euro și încă multe altele.
Avem proiecte aflate în curs de evaluare la MDLPA/MMAP/AFM: „Stații de reîncărcare vehicule electrice în mu­nicipiul Deva -2022”, valoarea estimată a proiectului fiind de aproape 300.000 de euro, „Construirea de insule ecolo­gice digitalizate supraterane în Munici­piul Deva”, de 1,3 milioane de euro și încă altele, de milioane de euro.
Pe lângă proiectele pe fonduri euro­pene avem și investiții care se realizează și cu fonduri guvernamentale și de la bu­getul local.

R.Ce vă propuneți pentru anul 2023? Centrul istoric va fi finalizat. Ce investiții vom avea gata la anul?
Florin Oancea – Amenajarea zonei pietonale a Centrului Istoric va fi fina­li­zată anul viitor. Este o investiție pe fon­duri europene, în valoare de aproape 4,7 milioane de euro.
Obiectivul principal al acestui proiect este crearea unei zone exclusiv pieto­nale în Piața Unirii şi a unei zone pieto­nale/semipietonale pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 (tronsonul cuprins între str. Avram Iancu și Bulevardul Iuliu Maniu) şi, totodată, încurajarea mersului pe jos, ca modalitate de deplasare eco­logică, aceasta contribuind la scăderea emisiilor de CO2 (obiectivul priorităţii de investiţii).
Toate lucrările ce executate în cadrul proiectului „Amenajare zonă pietonală centru istoric” au în vedere specificul zonei și i-au în considerare spațiul verde existent. Prin intervențiile prevăzute în pro­iect, cablurile aeriene sunt coborâte în canalizaţia subterană. De asemenea, în zonă vor fi montate camere de supra­ve­ghere video, am montat deja mobilier urban și pavimente specifice centrelor istorice.
La finalul implementării proiectului, mu­nicipiul Deva va avea un centru istoric la standarde urbanistice moderne, în concordanţă cu cerinţele de dezvoltare specifice centrelor istorice ale oraşelor din Ardeal.
De asemenea, lucrările de reabilitare și amenajare a Incintei 1 a Cetății Deva se desfășoară în ritm susținut, tot pe bani europeni și are ca termen de finalizare anul 2023.
În 2023 vom finaliza proiectele care se află în faza de implementare și bineîn­țeles, vom depune și alte proiecte care să dezvolte municipiul nostru.
Anii 2022 și 2023 sunt foarte im­por­tanți pentru dezvoltarea municipiului nos­tru. Asta, pentru că deschidem noi lucrări, avem noi proiecte și acest lucru nu poate decât să ne bucure. Vom avea în scurt timp peste 100 de șantiere în Deva.
Avem o strategie de dezvoltare du­­ra­bilă a municipiului nostru care cu­prinde toate domeniile: dezvoltare ur­bană, mo­bilitate urbană, infra­struc­tură, extin­de­rea rețelelor de utilități, sistem integrat de ma­nagement al tra­fi­cu­lui rutier, su­praveghere video urbană, dez­vol­tare eco­nomică, dez­volta­rea infra­struc­turii spor­tive, rea­bi­litarea șco­li­lor, con­strucția de noi creșe, grădinițe și școli, atragerea de investitori, în­vă­ță­mânt, asis­ten­ță so­­cială, tu­rism, ac­tivități cul­tu­rale etc. Pe fiecare do­meniu în parte avem pro­iecte imple­men­tate deja sau în curs de imple­men­tare cu fonduri europene, gu­ver­na­men­tale sau de la bu­getul local.
Deva se dezvol­tă în fiecare zi.

R.Veniți din sistemul privat, ați fost și vice­primar al Devei mai mulți ani, acum sunteți primar de mai mulți ani. Ce ați vrea să se schimbe la sis­temul public de la noi?
Florin Oancea – Fac eforturi să îi con­ving pe funcționarii Primăriei că a fi în serviciul public înseamnă să servești in­te­resele cetățenilor. Chiar dacă unii cetă­țeni (puțini la număr) sunt mai dificili, funcționarii Primăriei trebuie să dea dovadă de profesionalism, să le înțe­lea­gă doleanțele și să îi ajute în rezolvarea problemelor pe care le au. Doar așa se câștigă încrederea oamenilor în Insti­tu­ția Primăriei. Cu toții suntem la dispoziția devenilor. Aceasta este o mare pro­vocare pentru mine. Eu re­pre­zint devenii și angajații Pri­măriei mă reprezintă pe mine. Cu toții trebuie să fim o echipă!!!

R. Ca primar, la ce vă uitați prima dată când ajungeți într-un alt oraș?
Florin Oancea – Prima im­pre­sie este legată de curățenie. Apoi mă uit la de­talii: cum arată car­ti­e­rele, zonele de ser­vicii, zonele indus­triale. Îmi place să ,,co­piez” ce au re­ușit alți primari în ora­șele pe care le vi­zitez. Și să mă străduiesc să pre­iau mo­de­lele de bune prac­tici și să le imple­men­tez la Deva. Nu tre­buie să inven­tăm tot timpul, trebuie să adap­tăm ce se po­tri­vește pentru ora­șul nostru.

R.Aveți un model de primar din România?
Florin Oancea – ILIE BOLOJAN.
În multe privințe ne ase­mă­năm. Poate de aceea se și spune: ,,Neamurile ni le dă Dumnezeu, prietenii ni-i alegem noi”.