Comunitate

Modernizare electrică a Spitalului Municipal Orăștie, din fonduri europene nerambursabile

Magdalena Șerban

Au început noi lucrări de moder­ni­zare a Spitalul Municipal Orăștie, în baza unui proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin P.O.I.M 2014-2020. De datea a­ceasta este vizată partea electrică.

Siguranță pentru pacienți și personalul medical
Deficiențele în sistemele elec­trice pot avea consecințe de­vas­tatoare, iar ges­tionarea corectă a acestor riscuri devine din ce în ce mai importantă. Ast­fel, potrivit conducerii publice din orașul Paliei, modernizarea electrică a unor corpuri de clă­dire aparținătoare spi­ta­­lului de aici nu e doar o necesitate, ci și un angajament ferm de a proteja viața și să­nătatea pacienților și a personalului. Acest demers constituie o in­vestiție sem­ni­fi­ca­tivă în infrastructura electrică, aducând be­ne­ficii majore. „În efor­tul continuu de a asigura cele mai bune condiții pentru sănătatea co­mu­nității noastre, am demarat o serie de inter­ven­ții esențiale în cadrul infra­struc­turii elec­tri­ce a spitalului, tocmai pentru a preveni even­tu­a­lele eveni­men­te neplă­cute. Pla­nul de lucrări inclu­de mai multe ele­men­te, cum ar fi cons­truirea unui Post Transfor­ma­tor nou pentru Cor­pu­rile B,C și D, pentru a optimiza distri­bu­ția energiei, introdu­ce­rea unui Generator cu putere de 250 kVA pentru a asigura o sursă de energie de rezervă pentru Corpul A și tot pentru Corpul A – Am­bulatoriu, e prevăzut un Transformator de 630 kVA pentru a spori capacitatea de distribuție, apoi un Tablou Electric General pentru Corpul A, dedicat pentru o gestionare eficientă a energiei, pre­cum și o instalație de detecție la in­cendiu (mai exact măsuri suplimentare pentru securitate în clădirea Ambu­la­toriului). Aceste inves­ti­ții reprezintă un angajament serios pentru binele comu­nității noastre. Vrem să oferim un spital modern și eficient, adaptat la nevoile actuale. Vrem o Orăștie mai puternică și mai sănătoasă”, a punctat primarul din Orăștie, Ovidiu Laurențiu Bălan (foto). „În lumina eve­nimentelor care au afec­tat spitalele din România în 2022, modernizarea instalațiilor electrice este un pas vital pentru a preveni incidente și pentru a asigura că pacienții primesc îngrijire într-un mediu sigur. Este un pas în direcția corectă și un semn al priorității acordate vieții umane în fiecare spital. Noi suntem beneficiari ai acestui proiect demarat de municipalitate. Este un deziderat ce se materializează în urma bunei cooperări. De altfel, mereu găsim acel umăr de sprijin din partea autorităților locale, lucru pentru care mulțumim”, a subliniat managerul Spi­talului Mnicipal Orăștie, ec. Maria Lăcrămioara Uibariu (foto).