Mecanismul de stabilire, declarare şi plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

Continuăm prezentarea, în sinteză, a schimbărilor la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – cu privire la „Reglementări privind declararea şi plata impozitului pe venit pentru veniturile din investiţii“, „Venituri din premii şi din jocuri de noroc“, „Reglementări privind declararea şi plata impozitului pe venit pentru veniturile din alte surse“, „Reglementări privind declararea şi plata impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din străinătate“, precum şi cu privire la Titlul V – „Contribuţii sociale obligatorii“.
Menţionăm că proiectul Ordonanţei de urgenţă privind măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea unor acte normative a fost adoptat de Executiv în data de 15.03.2018.
a) Reglementări privind declararea şi plata impozitului pe venit pentru veniturile din investiţii
Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depusă la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.
Câştigul net anual recalculat din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar se determină de contribuabil, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a câştigului, ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni.
Contribuabilul stabileşte impozitul anual datorat pe baza datelor din declaraţia unică privind impozitul pe venit şi Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual stabilit se efectuează către bugetul de stat până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.
b) Venituri din premii şi din jocuri de noroc
În cazul contribuabililor care obţin venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker se instituie obligaţia de calcul, reţinere la sursă a impozitului datorat şi plată a acestuia la bugetul de stat, în sarcina organizatorilor/plătitorilor de venituri din jocuri de noroc.
Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă (on line), impozitul datorat se determină şi se reţine la sursă de către organizatori/plătitori la fiecare retragere din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar.
c) Reglementări privind declararea şi plata impozitului pe venit pentru veniturile din alte surse
Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele pentru care impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă, precum şi cele obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanţa respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul personal, au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
Impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.
d) Reglementări privind declararea şi plata impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din străinătate
Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare, potrivit declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, în cadrul aceluiaşi termen, cu luarea în considerare a metodelor de evitare a dublei impuneri, după caz.
e) Contribuţii sociale obligatorii
e.1) Contribuţia de asigurări sociale (CAS)
Pentru veniturile din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală se trece de la sistemul de stabilire a Contribuţiei de asigurări sociale de către organul fiscal prin decizie de impunere, la un sistem în care calculul Contribuţiei este efectuat de către persoana fizică prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Contribuţia de asigurări sociale pentru anul curent se stabileşte prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice de către persoana fizică, prin aplicarea cotei de Contribuţie de asigurări sociale la venitul ales, cel puţin egal cu 12 salarii de bază brute pe ţară.
Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor de Contribuţie de asigurări sociale, în funcţie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent).
Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse de venit, cel puţin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe ţară (plafonul de 22.800 lei în anul 2018), persoanele fizice datorează CAS pentru anul în curs.
Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse de venit, sub plafonul de 22.800 lei, persoana fizică nu datorează CAS pentru anul în curs. În această situaţie, poate opta pentru plata CAS, în aceleaşi condiţii cu persoanele fizice care realizează venituri peste plafonul de 12 salarii de bază minime brute pe ţară.
Contribuţia de asigurări sociale se stabileşte prin completarea şi depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, aplicându-se cota de Contribuţie în procent de 25% la venitul ales.
Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală aplică regula generală de stabilire a Contribuţiei de asigurări sociale prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit, în situaţia în care venitul net anual estimat a se realiza din aceste activităţi este cel puţin egal cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară (plafonul de 22.800 lei în anul 2018). În acest caz, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să achite Contribuţia de asigurări sociale şi să depună declaraţia – formular 112.
Determinarea Contribuţiei se efectuează prin aplicarea cotei de 25% la venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează Contribuţia.

Mecanismul reţinerii la sursă nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează Contribuţia. Daca nivelul cumulat al veniturilor este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele şi în condiţiile stabilite.
Termenul de depunere al declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepţie pentru anul 2018, termenul de depunere al declaraţiei este 15.07.2018.
Plăţile privind Contribuţia de asigurări sociale se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadenţă, respectiv 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează.
Definitivare CAS pentru anul curent în anul următor
Dacă la 15 martie anul următor,
a) venitul realizat este mai mare decât venitul estimat care la rândul său este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 lei, nu se stabilesc diferenţe de CAS faţă de venitul ales;
b) venitul realizat este mai mic decât plafonul de 22.800 lei, deşi venitul estimat a fost mai mare decât acesta, CAS plătită la venitul ales nu se restituie, suma se valorifică în sistemul de pensii, cu ajustarea corespunzătoare a stagiului de cotizare;
c) venitul realizat este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 lei, iar venitul estimat a fost sub acest plafon, contribuabilul datorează CAS pentru anul precedent, iar în declaraţia unică alege venitul bază de calcul cel puţin egal cu salariu minim brut pe ţară. Termenul de plată este 15 martie, data depuneri declaraţiei unice.
e.2) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS)
Pentru veniturile din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse, se trece de la sistemul de stabilire a Contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de către organul fiscal prin emiterea deciziei de impunere, la un sistem în care calculul Contribuţiei este efectuat de către persoana fizică prin declaraţia unică.
Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor Contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în funcţie de venitul estimat pentru anul curent.
Dacă venitul anual estimat a se realiza din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse, din una sau mai multe surse, este cel puţin egal cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară (plafonul de 22.800 lei pentru anul 2018), persoanele fizice datorează CASS la nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară.
Persoanele fizice care în cursul anului au estimat un venit net anual cumulat, din una sau mai multe surse, peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, iar la sfârşitul anului venitul realizat se situează sub plafon, datorează Contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cota 10% aplicată asupra bazei de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe ţară.
În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, iar venitul anual cumulat realizat la sfârşitul anului, declarat în declaraţia unică privind impunerea veniturilor persoanelor fizice şi/sau comunicat de plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează Contribuţia, acestea datorează CASS la nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară. Termenul de plată al Contribuţiei este 15 martie inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează Contribuţia.
Termenul de depunere al declaraţiei unice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepţie pentru anul 2018, termenul de depunere al declaraţiei este 15.07.2018.
Plăţile privind Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadenţă, respectiv 31 martie a anului următor celui pentru care se datorează.
Pentru dobândirea calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice fără venituri depun la organul fiscal declaraţia unica privind impozitul pe venit şi Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi plătesc Contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, fiind asigurate pentru o perioadă de 12 luni.
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reţine la sursă, iar nivelul net estimat al veniturilor, pentru anul curent, este cel puţin egal cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează Contribuţia, de la un singur plătitor de venit, acesta are obliga?ia să calculeze, să reţină şi să plătească Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi să depună declaraţia – formular 112.
Determinarea Contribuţiei se efectuează prin aplicarea cotei de 10% la nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează Contribuţia.
Persoanele fizice pot opta pentru plata Contribuţiei de asigurări sociale de sănătate dacă estimează venituri nete anuale cumulate, sub plafonul de 22.800 lei şi/sau dacă nu realizează venituri.
Persoanele fizice care estimează venituri nete anuale cumulate sub plafon, datorează Contribuţia de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
a) dacă depun declaraţia unică până la termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a şase salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată în vigoare la data depunerii acesteia;
b) dacă depun declaraţia unică după termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, în vigoare la data depunerii acesteia.
Persoanele fizice care nu realizează venituri datorează Contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară indiferent de data depunerii declaraţiei unice.

 

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.