Comunitate

Magdalena Șerban Încă o administrație publică își în­deamnă cetățenii să nu ezite să de­pună cereri pentru a se putea număra printre beneficiarii Legii 18/1991, modificată prin Legea 123/2023. Edilul din Răchitova susține că e vorba de un tren ce nu trebuie pierdut. Prin urmare, să țină cont că data de 18 no­iembrie 2023 este ultima în care mai pot face soli­ci­tarea. Au ocazia „Răchitova este eligibilă pentru acest demers, iar până la ora actuală pot spune că au fost depuse circa 135 de cereri. Fac apel la cei care se încadrează în condițiile prevederilor să nu rateze a­ceastă posibilitate. Din pricina costurilor mari pe care le implică întregul proces birocratic și nu numai, oamenii nu și-au permis să înceapă acțiuni în instanță pentru dobândirea drepturilor, așa că au rămas fără acte. Dar, în baza noilor mo­di­fi­cări legislative, pot să fie scutiți de dru­muri și bani, totul fiind simplificat, însă trebuie să facă această solicitare. Pentru mai multe detalii, sunteți aș­tep­tați la sediul Primăriei Comunei Răchitova (sat Răchitova, Strada Principală, nr 25) sau puteți suna la numărul de telefon 0254 775 410 ori scrie pe e-mail: [email protected]. Cererile se pot trimite și prin poștă, cu confir­mare de primire. Dar să fie în termen! Repet: e păcat să pierdeți opor­tu­ni­tatea”, a afirmat primarul din Răchitova, Liviu Simedroni (foto). Sunt considerați beneficiari deținătorii sau moștenitorii acestora, care nu s-au înscris în coo­pe­rativa agricolă de producție, nu au pre­dat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate. Ei pot solicita comisiei județene emiterea titlului de proprietate, dar pentru asta e musai să figureze cu terenul respectiv în registrul agricol sau registrele ca­das­trale și în evidențele fiscale. De ase­me­nea, pentru terenul în cauză trebuie să nu fi fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imo­bi­liare nr. 7/1996, republicată, cu mo­di­fi­cările și completările ulterioare și nu tre­buie să facă obiectul cererilor de re­cons­tituire sau constituire a dreptului de pro­prietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta. Legat de docu­men­tele necesare, ele sunt cererea conform modelului tip, care se regăsește la sediul administrativ din Răchitova, însoțită de copii de pe act/acte de identitate și acte de stare civilă – naștere, căsătorie (după caz). Dacă solicitantul formulează ce­re­rea în calitate de moștenitor, se vor de­pune acte de deces și certificat de moștenitor/de calitate succesorală. Mai trebuie memoriu tehnic, întocmit și validat prin semnătură și ștampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI Hunedoara, prin care să se certifice că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară conform Legii cadastrului și a publicității imo­bi­liare nr. 7/1996, republicată, cu modifi­că­rile şi completările ulterioare. Totodată, e nevoie de plan de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit și validat prin semnătură și ștampilă, de către o per­soană autorizată de către ANCPI/ OCPI Hunedoara, adeverință eliberată de primărie, din care să rezulte suprafața înscrisă în Registrul Agricol /Registrul ca­­dastral, plus certificat de atestare fis­cală. În situația în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze pe rolul ins­tan­țe­lor de ju­de­cată, tre­buie și o de­cla­rație pe pro­prie răs­pun­dere din par­tea so­li­ci­tantului, din care să re­zulte care este so­lu­ția rămasă defi­ni­tivă.

Magdalena Șerban

Încă o administrație publică își în­deamnă cetățenii să nu ezite să de­pună cereri pentru a se putea număra printre beneficiarii Legii 18/1991, modificată prin Legea 123/2023. Edilul din Răchitova susține că e vorba de un tren ce nu trebuie pierdut. Prin urmare, să țină cont că data de 18 no­iembrie 2023 este ultima în care mai pot face soli­ci­tarea.

Au ocazia
„Răchitova este eligibilă pentru acest demers, iar până la ora actuală pot spune că au fost depuse circa 135 de cereri. Fac apel la cei care se încadrează în condițiile prevederilor să nu rateze a­ceastă posibilitate. Din pricina costurilor mari pe care le implică întregul proces birocratic și nu numai, oamenii nu și-au permis să înceapă acțiuni în instanță pentru dobândirea drepturilor, așa că au rămas fără acte. Dar, în baza noilor mo­di­fi­cări legislative, pot să fie scutiți de dru­muri și bani, totul fiind simplificat, însă trebuie să facă această solicitare. Pentru mai multe detalii, sunteți aș­tep­tați la sediul Primăriei Comunei Răchitova
(sat Răchitova, Strada Principală, nr 25)
sau puteți suna la numărul de telefon 0254 775 410 ori scrie pe e-mail: [email protected]. Cererile se pot trimite și prin poștă, cu confir­mare de primire. Dar să fie în termen! Repet: e păcat să pierdeți opor­tu­ni­tatea”, a afirmat primarul din Răchitova, Liviu Simedroni (foto). Sunt considerați beneficiari deținătorii sau moștenitorii acestora, care nu s-au înscris în coo­pe­rativa agricolă de producție, nu au pre­dat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate. Ei pot solicita comisiei județene emiterea titlului de proprietate, dar pentru asta e musai să figureze cu terenul respectiv în registrul agricol sau registrele ca­das­trale și în evidențele fiscale. De ase­me­nea, pentru terenul în cauză trebuie să nu fi fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imo­bi­liare nr. 7/1996, republicată, cu mo­di­fi­cările și completările ulterioare și nu tre­buie să facă obiectul cererilor de re­cons­tituire sau constituire a dreptului de pro­prietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta. Legat de docu­men­tele necesare, ele sunt cererea conform modelului tip, care se regăsește la sediul administrativ din Răchitova, însoțită de copii de pe act/acte de identitate și acte de stare civilă – naștere, căsătorie (după caz). Dacă solicitantul formulează ce­re­rea în calitate de moștenitor, se vor de­pune acte de deces și certificat de moștenitor/de calitate succesorală. Mai trebuie memoriu tehnic, întocmit și validat prin semnătură și ștampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI Hunedoara, prin care să se certifice că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară conform Legii cadastrului și a publicității imo­bi­liare nr. 7/1996, republicată, cu modifi­că­rile şi completările ulterioare. Totodată, e nevoie de plan de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit și validat prin semnătură și ștampilă, de către o per­soană autorizată de către ANCPI/ OCPI Hunedoara, adeverință eliberată de primărie, din care să rezulte suprafața înscrisă în Registrul Agricol /Registrul ca­­dastral, plus certificat de atestare fis­cală. În situația în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze pe rolul ins­tan­țe­lor de ju­de­cată, tre­buie și o de­cla­rație pe pro­prie răs­pun­dere din par­tea so­li­ci­tantului, din care să re­zulte care este so­lu­ția rămasă defi­ni­tivă.