GHID privind depunerea în anul 2018 a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost publicat un Ghid privind depunerea în anul 2018 a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
În cele ce urmează prezentăm, în sinteză, conţinutul acestuia privitor la persoanele fizice cu rezidenţă fiscală în România:

1. PERSOANELE CARE AU OBLIGAŢIA DEPUNERII FORMULARULUI „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.
Declaraţia unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.
Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

2. TERMENUL DE DEPUNERE
A DECLARAŢIEI UNICE
Declaraţia se depune în anul 2018 până la data de 16 iulie, inclusiv.
Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

3. RECTIFICAREA DECLARAŢIEI
Declaraţia unică poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative.
Contribuabilul poate rectifica venitul estimat până la termenul de plată a impozitului datorat, respectiv până la data de 15 martie a anului următor celui de impunere.

4. COMPLETAREA DECLARAŢIEI UNICE
4.1. Cap. I „Date privind veniturile realizate în anul 2017”
4.1.1.1. Persoanele care au obligaţia completării secţiunii 1 „Date privind veniturile realizate din România în anul 2017”
Secţiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
a) activităţi independente;
b) cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;
c) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
d) piscicultură şi/sau silvicultură;
e) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
f) jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;
g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.
Au obligaţia declarării veniturilor, prin completarea secţiunii şi depunerea declaraţiei şi persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.
4.1.1.2. Persoanele care nu au obligaţia completării secţiunii 1 „Date privind veniturile realizate din România în anul 2017”
Următoarele persoane nu au obligaţia completării secţiunii:
a) persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final;
b) persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţia privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
c) persoanele fizice, care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final;
d) persoanele fizice în situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută;
e) persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din arendă;
f) persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit, a căror impunere este finală.
4.1.3. Secţiunea 3 „Date privind veniturile realizate din străinătate în anul 2017”
4.1.3.1. Persoanele care au obligaţia completării secţiunii 3 „Date privind veniturile realizate din străinătate în anul 2017”
Secţiunea se completează de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi:
a) venituri din profesii liberale;
b) venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii;
c) venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
e) venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură;
f) venituri sub formă de dividende;
g) venituri sub formă de dobânzi;
h) venituri din premii;
i) venituri din jocuri de noroc;
j) câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare.
Secţiunea se completează şi de către:
a) persoanele fizice care au realizat venituri din pensii din străinătate, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru luna ianuarie 2017, datorată în România;
b) persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România.

4.1.3.2. Persoanele care nu au obligaţia completării secţiunii 3 „Date privind veniturile realizate din străinătate în anul 2017”
Nu au obligaţia completării secţiunii 3 persoanele care realizează veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident. Aceste venituri nu sunt impozabile în România, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.
4.2 Cap. II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018”
4.2.1.1. Subsecţiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real”
Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, potrivit legii sau potrivit opţiunii contribuabililor, după caz.
Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, au obligaţia declarării veniturilor, prin completarea şi depunerea declaraţiei.
4.2.2.1. Subsecţiunea 1 „Date privind contribuţia de asigurări sociale estimată”
Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) realizează venituri din activităţi independente (venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi din profesii liberale) şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri;
b) estimează pentru anul curent venituri nete, norme anuale de venit a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei.
Persoanele fizice care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la lit. b) mai sus menţionată, pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul curent, în condiţiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară.
Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfăşoare o activitate independentă şi/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului fiscal sunt obligaţi să completeze subsecţiunea în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
4.2.2.2. Subsecţiunea 2 „Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimată”
Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care estimează, pentru anul curent, venituri a căror valoare cumulată, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, este cel puţin egală cu nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei.
În situaţia în care persoanele fizice estimează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, acestea pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în aceleaşi condiţii ca persoanele mai sus menţionate.

7. BONIFICAŢII
În anul 2018 se acordă următoarele bonificaţii:
– Pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual plătit.
– Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual estimat plătit.
În cazul în care condiţiile prevăzute mai sus sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificaţii.
Aceste bonificaţii se aplică corespunzător şi pentru contribuţiile sociale datorate potrivit legii.
Conţinutul în detaliu al Ghidului poate fi consultat pe site-ul www.anaf.ro.

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.