Fonduri UE 2021-2027. Sesiune de consultări găzduită de CJ Hunedoara

Agenția de Dezvoltare Regională Vest, în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara, organizează joi, 23 februarie 2023, în­tâl­nirile tehnice de lucru cu reprezentanții uni­tăților administrativ teritoriale mu­ni­cipii și orașe din județul Hunedoara, în ve­de­rea discutării oportunităților de finan­țare de care pot beneficia prin Programul Regional Vest 2021-2027 unitățile ad­mi­nistrativ teritoriale din mediul urban, a con­dițiilor de eligibilitate pentru de­pu­ne­rea proiectelor, precum și analizarea por­tofoliului de proiecte dezvoltat de unitățile administrativ teritoriale de la nivelul ju­dețului Hunedoara.
Întâlnirea are loc urmare a demersurilor susținute de președintele Consiliului Jude­țean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor (foto), în vederea sprijinirii și susținerii unităților ad­ministrativ teritoriale din județul Hunedoara în contextul implementării Pro­gra­mului Regional Vest 2021-2027.
La eveniment vor participa Sorin Maxim, director general ADR Vest, Silvia Stepănescu, director Direcția Helpdesk, Evaluare și Con­tractare, Corina Panfil și Paul Sbârcea, experți suport teh­nic proiecte.

Întâlnirea se va des­fă­șura în sala mică de șe­dințe a Consiliului Ju­de­țean Hunedoara, conform ur­mă­to­rului program:

 • 09.30 UAT Municipiul Deva;
 • 10.50 UAT Mu­ni­ci­piul Hunedoara;
 • 11.40 UAT Municipiul Brad;
 • 12.30 UAT Municipiul Orăștie;
 • 14.00 UAT Orașul Simeria;
 • 14.50 UAT Orașul Hațeg;
 • 15.40 UAT Orașul Geoagiu;
 • 16.30 UAT Orașul Călan.

Unitățile administrativ-teritoriale din Valea Jiului vor participa la întâlnirile tehnice de lu­cru găzduite de Universitatea din Petroșani, miercuri, 15 februarie 2023, după următorul program:

 • 11.00 UAT Municipiul Petroșani;
 • 12.00 UAT Municipiul Vulcan;
 • 13.00 UAT Municipiul Lupeni;
 • 14.30 UAT Orașul Uricani;
 • 15.30 UAT Orașul Petrila;
 • 16.30 UAT Orașul Aninoasa.

Pentru perioada 2021–2027, în cadrul Pro­gramului Regional Vest solicitanții din Re­giunea Vest vor putea accesa o gamă largă de intervenții, în cadrul celor 5 Obiec­tive de Politică propuse de Regulamentul Comun al UE privind Fondurile de Coeziune, după cum urmează: O Europă mai com­pe­ti­tivă și mai inteligentă; O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon; O Europă mai conectată prin dez­voltarea mobilității; O Europă mai so­cială; O Europă mai aproape de cetățeni.
Programul Regional Vest 2021-2027 poate fi consultat aici: https://adrvest.ro/por-2021-2027/

Biroul de presă al Consiliului Județean Hunedoara