Politica si administratie

Dorin Gligor, directorul general al Apa Prod: Suntem pregătiți să implementăm proiectul de aproape 300 de milioane de euro în județ

MESAGERUL HUNEDOREAN a aflat de la directorul general al operatorului Apa Prod ce va însemna implemen­ta­rea proiectului uriaș, de aproape 300 de milioane de euro, pentru mo­der­ni­zarea rețelelor de apă și canalizare.

Reporter: Știm că Apa Prod Deva or­ganizează licitații de 274 milioane euro pentru atribuirea de lucrări și servicii. Despre ce este vorba?
Dorin Gligor: Da, Compania Apa Prod SA Deva a deschis proceduri de licitație pentru 19 contracte de extindere a rețe­lelor locale de apă și canalizare, achi­ziția de echipamente și servicii aferente, cu o valoare cumulată de peste 274 mi­li­oane de euro. Aceste contracte fac par­te din „Proiectul regional de dezvoltare a infra­structurii de apă și apă uzată din ju­dețul Hunedoara, în perioada 2014-2020”, derulate prin Program Opera­ţio­nal de Dezvoltare Durabilă 2021-2027, aflat în implementare și finanțate prin con­tractul nr. 1660 din 23.08.2022 cu ter­men de finalizare în luna decembrie 2025.

Reporter: Avem licitații, dar care este scopul acestui imens proiect?
Dorin Gligor: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infra­structurii de apă și canalizare în loca­litățile din județul Hunedoara, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Euro­pene. Este vorba de lucrări din ur­mă­toarele domenii:
În domeniul alimentării cu apă se vor reabilita și extinde rețelele din urmă­toarele sisteme: 1. Sistemului Zonal de Ali­mentare cu Apă Orlea – Deva, 2. Sistemul Zonal de Alimentare cu Apă Orlea – Deva – Ramura Brănișca, 3. Sis­temul Zonal de Alimentare cu Apă Orlea – Deva – Ramura Simeria, 4. Sistemul Zonal de Alimentare cu Apă Orlea – Deva – Ramura Hațeg – Călan, 5. Sis­temul Zonal de Alimentare cu Apă Orlea – Deva – Ramura Sântămăria – Orlea, 6. Sistemul de alimentare cu apă Crișcior – Brad, 7. Sistemul de Alimentare cu Apă Hobița – Hunedoara, 8.Sistemul de ali­men­tare cu apă Baniu – Dobra, 9. Sistemul de alimentare cu apă Geoagiu, 10. Sistemul de alimentare cu apă Zam.
În domeniul extinderii și reabilitării re­țe­lelor de canalizare din municipiile Deva, Hunedoara, Brad și orașele Călan, Hațeg, Geoagiu și Simeria:
Va fi realizată reabilitarea rețelei de ca­nalizare din orașele Brad, Călan, Deva, Geoagiu, Hateg și Hunedoara. De ase­me­nea, și rețeaua de canalizare din Hunedoara, Hațeg și Brad va fi re­făcută.
În domeniul epurării apelor me­najere se vor realiza următoarele lucrări: reteh­no­lo­gizarea și ext­inderea capacității sta­ției de epu­rare în orașul Geoagiu, astfel încât să poate prelua apele uzate din Geoagiu, Geoagiu Băi, Aurel Vlaicu, Bozeș și Gelmar, reteh­no­lo­giza stației de epu­rare din Brad, re­tehnologizarea sta­ției de epu­rare a nămo­lului prin adău­ga­rea unei linii tehnologice de uscare a nămo­lului produs de toate stațiile de epu­rare din aria operatorului. Asi­gu­rarea sursei de căl­dură pentru uscare se face cu un grup de co­generare dual care utili­zează și biogazul produs în procesul de epurare.
În domeniul managementului opera­to­rului se vor realiza urmatoarele lucrări: rea­lizarea sistemului de contorizare digitală și implementarea și abgradarea sistemelor de gestiune financiară și GIS pentru întreaga arie de delegare a ope­ratorului Apa Prod. Totodată, vom avea și extinderea și integrarea manage­men­tului producției și distribuției într-un sin­gur sistem SCADA pe întreaga arie de de­legare a operatorului. Mai este în plan construcţia și dotarea operatorului cu un laborator pentru apa potabilă și uzată, dotarea operatorului cu utilaje de lucru specifice pentru lucrări de mentenanță și întreținere a sistemelor de alimentare apă și canalizare.

Reporter: Când s-a început cu aceste licitații? Și, mai ales, când vor fi finalizate ele?
Dorin Gligor: Procedurile de licitație a contractelor din cadrul proiectului au în­ceput în de­cem­brie 2022 și se vor des­fășura pe parcursul acestui an.

Reporter: Până în prezent, ce con­trac­te ați sem­nat? Și când vor demara lu­cră­rile la a­cestea?
Dorin Gligor: Au fost semnate con­­tractele de “Pro­­iectare și exe­cuție sis­tem de con­to­ri­zare digitală și re­abilitare cămine de apometru”, în va­loa­re de 100.859.291 de lei, cel de „Asistență Teh­nică pentru Managementul Proiec­tu­lui regional de dezvoltare a infra­struc­turii de apă și apă uzată din județul Hunedoara”, în valoare de 20.458.588 de lei. Estimăm că lucrările la primele contracte pentru execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, care vor fi atribuite, vor începe în ultimul trimes­tru al acestui an.

Reporter: Ce înseamnă pentru județ implementarea acestui proiect uriaș?
Dorin Gligor: Prin implementarea pro­iectului, Apa Prod SA va asigura con­formarea cu Directiva 98/83/CE cu pri­vire la calitatea apei destinate con­sumului uman. Proiectul implementat va contribui la dezvoltarea socio-eco­no­mică a zonei prin crearea de locuri de mun­că atât în perioada de im­ple­men­tare a contractelor (1.500 locuri de mun­că temporare), cât si în perioada de operare (48 de locuri de muncă per­ma­nente), stimularea investițiilor private și a turismului în zona rurală, cu crearea pre­mi­selor pentru dezvoltarea economică a zonei de proiect, accesul la serviciile pu­blice de apă și canalizare sigure și de ca­litate va stimula societățile comerciale, investitorii și dezvoltatori de a investi în aria proiectului, crearea de locuri de mun­că și venituri suplimentare la bu­ge­tele locale utile în dezvoltarea comu­ni­tăților și îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, dezvoltarea durabilă a zonei.
Apa Prod Deva SA a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri de 71,48 mi­lioane de lei, în creștere cu peste 5 la sută față de 2021. Pentru anul în curs, conducerea companiei estimează o majorare de circa 17,5 la sută a rulajului, care ar urma să ajungă la aproape 84 milioane de lei.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.