Câţi bani europeni au ajuns în România

9 aprilie 2019 | 2 Comentarii | Publicat in: Actualitate

România se află în media Uniunii Europene privind rata de absorbţie a fondurilor europene, care este de aproximativ 28%, faţă de 29% cât este media UE.

Astfel, au fost lansate apeluri de proiecte în valoare de 22 de miliarde de euro din totalul de 28 de miliarde de euro, cât reprezintă numai politica de coeziune în această perioadă de programare financiară, şi au fost încheiate contracte în valoare de 11,2 miliarde de euro.
Aşadar, 8,56 miliarde de euro sunt banii europeni intraţi în România prin Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună. Acestor sume li se adaugă încă 6,3 miliarde de euro, plăţi directe către fermieri. Alte 25,3 miliarde de euro reprezintă valoarea totală a liniilor de finanţare deschise, reprezentând aproximativ 90% din alocarea totală a României. 38,7 miliarde de euro reprezintă valoarea proiectelor depuse pentru aceste linii de finanţare, iar 20,5 miliarde de euro reprezintă valoarea totală a contractelor de finanţare semnate.
2,3 miliarde de euro pentru proiecte
de infrastructură
În urmă cu două săptămâni, 4 proiecte majore de infrastructură, în valoare totală de 2,3 miliarde de euro, pregătite de Autoritatea de Management pentru POIM Infrastructura Mare, din Ministerul Fondurilor Europene, au primit aprobarea Comisiei Europene. Valoarea proiectelor aprobate de CE reprezintă peste 20,7 la sută din alocarea totală a POIM.
Proiectele aprobate sunt:
1. Reţeaua de infrastructură rutieră integrată pentru zona orbitală din Bucureşti.
Valoare – 1,2 miliarde de euro.
2. Îmbunătăţirea serviciilor de transport pe linia de metrou 2, Berceni-Pipera.
Valoare – 100 milioane de euro.
3. Protecţia şi Reabilitarea zonei costiere – Faza a II-a.
Valoare – 709 milioane de euro.
4. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Timiş. Valoare – 160 milioane de euro.
Ţara noastră va miza, în următoarea perioadă de programare, pe investiţii în noi modele de business, pe dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi pe sprijinirea eficienţei energetice a acestora. Dezvoltarea capacităţilor de producţie a energiei din surse regenerabile, combaterea şomajului pe termen lung sau trecerea de la ocupare la pensionarea activă vor fi, de asemenea, parte a noii viziuni de programare.
Este încă o dovadă a modului în care guvernarea PSD este capabilă să atragă bani europeni şi să pună pe masa Comisiei Europene proiecte valoroase şi de calitate pentru România.
Deputat Laurenţiu Nistor,
preşedintele Organizaţiei Judeţene a PSD Hunedoara

Comentarii (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Hunedorean spune:

  Și ceva din
  Banii ăștia la pensiile speciale?
  Pai se poate sa ii uitați pe amărâți?

 2. dr.Gheorghe P.Budau spune:

  ERCURI 10 APRILIE 2019
  “CASA APOSTOL LUCA” DEVA

  Fisa proiect POR Casa Immaculata”;
  “context”: “Fisa proiect POR Casa Immaculata Sursa finantare Programul Operational Programul Operational”, “Durata de implementare a activitdata de… Cofinantare Beneficiarul trebuie sa asigure o contribuite proprie de minim”,
  Fisa proiect POR Casa Immaculata
  Sursa finantare
  Programul Operational: Programul Operational Regional POR
  Axa prioritara: AXA 3: Imbunatarirea infrastructurii sociale
  Domeniul major de interventie 3.2: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
  Linia de finantare: Linia de finantare este deschisa.
  Data limita de depunere a proiectelor 31 decembrie 2013.
  Fondul din care proiectul poate obtine finantare nerambursabila. FEDR

  Beneficiari
  ONG Alti beneficiary

  • Autoritate publica locala

  • Furnizori de servicii sociale

  • Institutie de cult

  Criterii de eligibilitate a beneficiarilor

  • Solicitantii sunt asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România ce sunt furnizori de servicii sociale.

  • Furnizorii de servicii sociale au personalitate juridical

  • Solicitantul / solicitantul şi fiecare dintre parteneri,

  după caz nu

  se încadrează întruna din situaţiile de mai jos:
  o este în stare de insolvenţă, conform prevederilor legii nr. 273/200649 privind finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare sau ale legii nr. 85/ 2006, privind procedura insolvenţei;

  o a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs);

  o a comis in conduita lui profesionala greşeli grave , demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractanta le poate dovedi;

  o nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale sau plata taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti sau ale tarii autoritatii contractante sau cele ale tarii unde se va executa contractul;

  o a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.

  ori in urma altei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost gasit vinovat de încălcare grava contractului datorita nerespectarii obligaţiilor contractuale.

  • Solicitantul/ partenerii (după caz) dovedeşte calitatea de proprietar/ administrator

  • Solicitantul / solicitantul împreună cu partenerii, în cazul parteneriatelor are capacitatea de a implementa proiectulsau are în concesiune sau comodat imobilul care face obiectul proiectului

  • Solicitantul/ solicitantul împreună cu partenerul face dovada capacităţii de finanţare

  • Furnizorul de servicii sociale are o vechime de cel puţin un an de la înfiinţare, la data depunerii cererii de finaţare

  Durata si valoarea proiectului

  Durata maxima de implementare:Durata de implementare a activităţilor proiectului nu depăşeşte data de 31.07.2015
  …………………………
  Cofinantare:Beneficiarul trebuie sa asigure o

  contribuite proprie de minim 2 % din valoarea

  cheltuielilor eligibileLimitele financiare prevazute pentru ca proiectul sa fie eligibil:

  • valoare minim aprox 100.000 euro

  • valoare maxima
  Aprox 1.000.000 Euro.

  Activitati eligibile

  • Modernizarea/ extinderea clădirilor centrelor sociale (spaţii de cazare, cantine, grupuri sanitare etc.);

  • Modernizarea/ extinderea clădirilor pentru înfinţarea de noi centre sociale;

  • Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale centrelor sociale;

  • Crearea/ modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi;

  • Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale

  • Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi.

  Lista activităţilor eligibile de mai sus este orientativă.

  Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate
  eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiţii optime a proiectului.

  Cheltuieli eligibile

  • Cheltuieli cu echipamente

  o Mijloace de transport

  o Autovehicule cu destinaţia specială

  • Cheltuieli aferente implementării proiectului

  o Cheltuieli de publicitate şi informare

  o Cheltuieli de audit

  o Consultanţa (maxim de 1% din valoarea rambursata a proiectului)

  Orice cheltuială care nu se regăseşte în lista

  cheltuielilor eligibile de mai sus, aprobată prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 910/27.09.2007 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1742/ 22.10.2007 va fi considerată drept cheltuială neeligibilă pentru cofinanţare prin POR

  • Nu sunt eligibile:

  o taxa pe valoarea adăugată;

  o dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

  o cheltuielile colaterale care intervin într-un contract
  de leasing;

  o achiziţia de echipament second-hand;

  o amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

  Dosarul de finantare cuprinde

  Pentru a obtine finantarea proiectului solicitantul trebuie sa depuna

  Cererea de finantare redactata in 4 exemplare (1 original si 3 copii) marcate corespunzator
  (“original”,”copie”).

  Cererea de finantare trebuie insotita de urmatoarele anexele:

  • Rezumatul proiectului, întocmit conform modelului A la formularul Cererii de finanţare);

  • Actul de împuternicire, în original

  • Documentele statutare ale solicitantului

  • Cele mai recente situaţii financiare ale solicitantului (şi ale partenerului, unde este cazul) vizate de Administraţia finanţelor publice

  • Declaraţia de eligibilitate, în original

  • Declaraţie de angajament în original, semnată de către solicitant/ lider şi fiecare dintre parteneri (în cazul parteneriatelor) (întocmită în conformitate cu modelul C la Formularul Cererii de finanţare), prin care acesta se obligă

  • Copie după documentele care dovedesc dreptul de proprietate/ administrare al solicitantului şi/sau partenerului, dacă este cazul, asupra imobilului care face obiectul investiţiei sau, solicitantul şi/sau partenerul au în concesiune sau folosinţă imobilu

  • Studiul de fezabilitate

  / documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, aprobarea şi avizele asupra SF

  / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii emise de către autorităţile abilitate, sau de catre beneficiar – dupa caz, în copie

  • Analiza cost-beneficiu (daca nu este inclusa in studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii)

  • Certificatul de urbanism, în copie

  • Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului şi studiul de evaluare a impactului asupra mediului, în copie, dacă este cazul

  • Dovada capacităţii de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în copie

  • CV-uri şi/sau Fişele de post, în copie

  • Alte anexe, în copie

  o Orice alte documente şi/ sau studii care pot conduce la justificarea oportunităţii proiectului care face obiectul cererii de finanţare

  Criterii de evaluare si selectie a dosarelor de finantare
  • Criterii de selectie:

  o contributia proiectului la realizarea obiectivelor POR;
  o calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului;

  • Criterii de evaluare strategica vizeaza:

  o contribuţia proiectului la realizarea strategiei/ planurilor de dezvoltare a(ale) regiunii;

  o capacitatea proiectului de a genera valoare adăugată prin complementaritatea şi corelarea acestuia cu alte investiţii

  Publicat de [email protected] DR.PUIU GHEORGHE BUDAU STR.MIHAI EMINESCU BL.21SC,2AP.16
  CP 330031
  Mobil 0723854485
  Deva4/11/2019/01.50.00

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Concert pascal la Centrul Cultural ”Drăgan Muntean”

Centrul Cultural ”Drăgan Muntean” Deva vă invită, duminică, 14 aprilie 2019, la ora 19:30, în sala mare, la concertul pascal...

Gura lumii, 10.04.2019

Vorbesc gurile rele că la o societate a unei primării se petrec lucruri interesante. Cică pe acolo sunt angajaţi doar...

Regimul/tratamentul fiscal aplicabil sponsorizărilor

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor...

Închide