Comunitate

Cadastrarea gratuită și Legea 231/2018 aduc titluri de proprietate la Orăștioara de Sus

Magdalena Șerban

În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, la nivel cen­tral se află în derulare lucrări de în­registrare gratuită a tuturor imo­bilelor în sistemul integrat, dar în mai multe lo­calități sunt întârzieri mari față de termenele prevăzute în con­tracte.
Nu și la Orăștioara de Sus, unde re­zultatele s-au transpus deja în cifre. Totodată, separat de acest demers, în temeiul Legii 231, persoanele fizice şi juridice pot formula cereri în vederea cons­tituirii şi/sau reconstituirii drep­tului de proprietate. Procedura este în imple­mentare, iar cetățenii trebuie să știe că încă mai pot depune solicitări.

Unele finalizate, altele în lucru
,,De la începerea procesului de cadas­trare gratuită, avem un total de 1.523 CF-uri date proprietarilor, în marea ma­joritate. Sunt și cazuri în care respectivii nu au ajuns încă să le ridice, dar cu si­guranță că o vor face în viitorul apro­piat. E o chestiune de timp până vor intra în posesia lor. Dacă le luăm defal­cat, din acest total, pentru Orăștioara de Sus au fost emise 515, pentru Bucium 678 și 330 pentru Ocolișu Mic. În anul curent există în des­fășurare două contracte: unul pe finanțarea 7 (circa 600 de imo­bile) și altul pe finanțarea 8 (590 de imo­bile), deci în lucru sunt 1.190 de imobile. Pentru a le oferi cetățenilor cifrele în mod distinct, pe sate, precizez că pentru Orăștioara de Sus au fost con­tractate 590 și pentru Bucium 600. Cele de pe fi­nanțarea 7 se vor finaliza în 2022, iar cele de pe finanțarea 8 vor fi gata anul viitor ”, a arătat Vasile Inășescu (foto), primarul din Orăștioara de Sus. Amintim că pro­gramul este fi­nan­țat din veniturile proprii ale Agentiei Na­tionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) – peste patru mi­li­arde de lei, din fonduri externe ob­ținute prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bu­ge­tele locale. În baza notei de funda­men­tare, practic, toate persoanele fizice și juridice (inclusiv instituțiile publice) vor beneficia gratuit de realizarea pla­nu­rilor cadas­trale ale imobilelor, elibe­rarea certific­a­telor pentru înscrierea în car­tea funciară și eliberarea certifi­ca­telor de moștenitor (în cazul succesiu­ni­lor nedezbătute). Con­form datelor es­timate de Ministerul Dezvoltării Re­gionale și Administrației Publice (MDRAP), în prezent, în România există în jur de 40 de milioane de imo­bile, dintre care doar aproximativ 7,5 mi­­li­oane sunt cadastrate (18,68%).

Încă se pot primi
Pe de altă parte, administrația pu­blică aduce în atenția celor vizați faptul că prin Legea nr. 231/2018 se acordă per­soanelor fizice sau juridice intere­sate po­sibilitatea de a dobândi dreptul de pro­prietate. Prevederile stipulează su­prafaţa de teren aferentă casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, pre­cum şi curtea şi grădina din jurul aces­tora care sunt evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea fun­ciară, în regis­trul agricol sau în alte do­cu­mente fun­ciare, la data intrării în cooperativa agri­colă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori. În cazul terenurilor aferente lo­cuinţei, care nu au fost cooperati­vi­zate, deţinătorii sau moş­tenitorii aces­tora pot solicita emi­terea titlului de proprietate, astfel: dacă solicitanţii figurează în registrele agri­cole sau registrele cadastrale şi în evi­denţele fiscale, dacă terenul este în pro­prie­tatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi şi nu fac obiec­tul cererilor de reconstituire sau con­sti­tuire a dreptului de proprietate de către alte persoane. ,,Avem 97 de cereri în baza acestui cadru legislativ, din care au fost emise 18 titluri de pro­prietate ce ur­mează să fie ridicate de către cei în drept, apoi 16 sunt depuse pentru scrie­rea titlurilor de proprie­tate, mai sunt 6 validate ce urmează să le depunem pentru titlu și încă 6 care s-ar încadra pentru depunerea spre validare. În rest, s-au trimis adrese pentru că au depus solicitarea, dar trebuie completate dosarele. Pentru cei care se află peste hotare sau în alte zone ale țării, ei pot să ne transmită solicitarea pe e-mail, o înregistrăm, însă e obligatoriu ca pentru docu­men­te să vină personal. Îi invit pe aceia care încă nu s-au decis sau pur și simplu din lipsă de timp nu au reușit să solicite acest drept pe care statul le dă șansa să și-l dobândească gratuit, să ia mă­suri. E o oportunitate ce trebuie ex­ploa­tată. Vă așteptăm să vă cereți drep­turile legale. Până atunci, vă do­resc sănătate și mult bine”, a transmis edilul.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.